Klicka på ämnesrubrikerna för att se en längre text om vår ställning i frågan.

ÄmneSammanfattningOmråde
Skola
A-kassanErsättningsnivån i A-kassan bör stärkas de första 100 dagarna och sedan minska under resterande period. A-kassan bör förstatligas och ingå i den allmänna socialförsäkringen som garanteras samtliga medborgare.Jobb
A-traktorerHastighetsbegränsningen för A-traktorer ska höjas från 30 till 45 km/h.Fordon och infrastruktur
AbortDet är viktigt att förebygga oönskade graviditeter. Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens Rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort.Sjukvård
ÄganderättAtt värna äganderätten är en bärande ideologisk princip och gäller både företagande, beskattning och nyttjande av privat mark.Demokrati
ÅldersbedömningÅldersbedömningar av olika slag är positiva för barnens rätt och rättssäkerheten. Vi välkomnar vidare utredningar och forskning i området.Migration och integration
ÄldreboendeSverigedemokraterna vill att alla i behov ska kunna få tillgång till plats på äldreboende.Äldre
ÄldreomsorgAlla har rätt till en värdig ålderdom och en viktig prioritet är att förbättra tillvaron i äldreomsorgen.Äldre
ÄldreomsorgspersonalPersonaltillgången i vård- och omsorgsverksamheter måste tryggas.Äldre
Äldres rättigheterDet behövs en ny lag, som ger vård- och omsorgsbehövande äldre en starkare ställning. Begreppet ”skälig levnadsnivå”, som inte är gott nog, ska fasas ut och ersättas av ”goda levnadsvillkor”.Äldre
ÄldrevårdscentralerÄldrevårdscentraler skulle leda till en effektivisering av vården och ge hälsovinster för en stor del av befolkningen.Äldre
ÄmbetsansvarSverigedemokraterna vill införa ett moderniserat och effektivt ämbetsansvar som täcker såväl aktiva som avgångna statsråd och myndighetscheferDemokrati
AmorteringskravSlopa det förstärkta amorteringskravet.Bostäder
AnhöriginvandringAnhöriginvandring bör i större grad beakta individens eget ansvar att försörja sin familj, samtidigt som ökade kontroller och krav skyddar människor och samhälle från missbruk.Migration och integration
Ansvaret för missbruksvårdenEtt samlat huvudmannaskap är att föredra där regionerna tar över ansvaret för missbruksvården.Sjukvård
AntisemitismSverigedemokraterna ser med oro på den växande antisemitismen i Sverige.Brottslighet
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen bör avvecklas i sin nuvarande form.Jobb
ArbetskraftsinvandringArbetskraftsinvandringen ska ge Sverige högkvalificerad arbetskraft efter Sveriges behov och på svenska villkor.Migration
ArbetslöshetsförsäkringenSverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen bör vara obligatorisk, allmän och helt statligt finansieradJobb
ArbetsmiljöSverigedemokraterna vill förstärka skyddet för en god arbetsmiljö för alla som arbetar i Sverige.Jobb
ArkitekturArkitektur ska medverka till att skapa hemkänsla, gemenskap och trygghet. Den ska knyta an till svensk byggnadstradition och vara estetiskt tilltalande.NY Stadsbyggnad
ArménAntalet brigader i det svenska försvaret bör ökas från två till sju.Försvar
ArtilleriDet svenska artilleriet behöver förstärkas och utökas.Försvar
AssimileringSverigedemokraterna vill främja assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en fulllvärdig del av den svenska gemenskapen.Migration och integration
Assistans i daglig verksamhetDe är viktigt att  öppna upp för ökade möjligheter att vid behov få ha med sin personliga assistent i daglig verksamhet. Funktionshinder
Assistansersättning och LSS LSS måste i ett första steg återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev till. Schablonbeloppet måste höjas motsvarande löneutvecklingen.Funktionshinder
AsylinvandringSverigedemokraterna vill ha ett asylstopp och genom tillämpning av principen första säkra land endast ta emot asylsökanden som flyr situationer i våra grannländer.Migration och integration
Asylsökandes boendeAsylsökande ska i större utsträckning bo i större center där deras ärenden snabbt kan utredas, medan tonåringar inte längre skall bo i boenden för barnMigration och integration
ÅtervandringMigrationsverket bör få i uppdrag att hjälpa fler människor återvända hem till sina hemländer.Migration och integration
Attacker mot blåljusverksamhetStraffet för attacker mot blåljuspersonal och utryckningsfordon bör skärpas kraftigt.Brottslighet
AvkastningsskattSverigedemokraterna vill sänka skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar.Ekonomi
Barn – och ungdomspsykiatrinKrisen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) går ut över barn och unga vilket inte är acceptabelt. Vi vill därför införa nationella flödesprogram och vårdpaket för barn och ungdomar som drabbads av psykisk ohälsa som till exempel självskadebeteende, ångest och depression.Sjukvård
BarnäktenskapInga barn ska vara gifta i Sverige, varken officiellt eller inofficiellt. Det ska råda totalförbud mot barnäktenskap med kännbara konsekvenser för den som bryter mot lagen.Familj
Behovsanpassad utbildningUtbildning ska i högre grad behovsanpassas.Utbildning
BensinskattPriset på bensin och diesel vid pump ska sänkas.Fordon och infrastruktur
BeredskapspolisenBeredskapspolisen ska återinföras som en förstärkningsresurs till den ordinarie polisen.Brottslighet
BesöksnäringSverige är ett i många avseenden fantastiskt land och vi vill att både svenska och utländska besökare ska ha goda möjligheter att besöka allt från orörd fjällvärld till pulserande storstäder.Ekonomi
BetygÄmnesbetyg ska införas från och med årskurs fyra i grundskolan. Skriftliga ordningsomdömen ska införas från och med årskurs ett. Ämnesbetyg ska införas istället för kursbetyg i gymnasiet.Skola
BiodrivmedelMinska andelen biodrivmedel i svensk vägtransportsektor då det inte innebär ett effektivt sätt att reducera utsläpp.NY Klimat
BiståndSverigedemokraterna föreslår en biståndsram om 0,7 procent av BNI. Det innebär fortfarande ett av de allra högsta bistånden internationellt sett och överensstämmer med FN:s rekommendationer. Nivån måste kunna justeras utifrån behoven i Sverige av ökade insatser i grundläggande välfärd och rättsväsende.Utrikespolitik
BluffakturorSverigedemokraterna ser  problem med förekomsten av bluffakturor. Sverigedemokraterna vill därför se en översyn av regelverken för att bättre förhindra detta. Där det är uppenbart att man sätter i system att utnyttja reglerna, bör också straffen vara kännbara.Brottslighet
BoendeskatterTransaktionsskatter för boende bör anpassas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.Bostäder
Bonus malus (fordonsskatt)Bonus malus-systemet ska avskaffas.Fordon och infrastruktur
BostadsbidragVi vill stärka bostadsbidraget till barnfamiljer.Bostäder
BostadspolitikBostadspolitiken är eftersatt genom ansvarslös migrationspolitik vilket skapat otrygghet i bostadsområden. Det har även fått segregation, trångboddhet och bostadsbrist till följd. Åtgärder för bostäder åt alla, för ökad gemenskap och trivsel behövs.  NY Bostäder
CabotageDet nuvarande fusket med cabotagetransporter måste upphöra. Det behövs hårdare straff och ökade resurser till polisen mot detta.Fordon och infrastruktur
CivilsamhälletSverigedemokraterna värdesätter det svenska civilsamhället och vill värna dess oberoende. Civilsamhället är viktigt bland annat för kunskapsutveckling, folkhälsa, demokrati och kulturarvets bevarande, men det är också viktigt att motverka att stöd går till organisationer med en anti-demokratisk agenda.Kultur
Civilt försvarSverigedemokraterna vill återinföra civilplikten.
CykelÅtgärder behövs för att antalet cykelolyckor ska minska.Fordon och infrastruktur
DatorspelSverigedemokraterna vill stimulera en fortsatt framstående spelutveckling i Sverige.Kultur
DemensbyarSverigedemokraterna vill verka för att man på fler håll i landet ser över om fler demensbyar kan byggas.Äldre
DjurskyddUtgångspunkten för god djurskyddspolitik är djurens unika egenvärde och att de ska behandlas med tillbörlig respekt. Därför är smärtsamma slaktmetoder, såsom halal-slakt, destruktivt och ska förbjudas.Jordbruk
EBO-lagenSverigedemokraterna vill reformera den så kallade EBO-lagen för att rädda kommuner i kris, och förbättra integrationen.Migration och integration
Ekonomisk politikSverigedemokraterna är ett mittenparti på den ekonomiska vänster-höger-skalan.Ekonomi
ElevhälsaFörbättra elevhälsan, tidigare insatser för barn och unga redan i skolan. Vi vill också utreda möjligheten att integrera kunskap om psykisk hälsa och ohälsa i läroplanen.Sjukvård/utbildning
ErasmusUtbyte inom utbildning är bra, men vi säger nej till att stärka Erasmus genom högre svensk EU-avgift.Utbildning
EUSverigedemokraterna vill reformera EU till förmån för ett mindre överstatligt och mer demokratiskt funktionssätt. Om det misslyckas bör vi överväga att se över medlemskapet.EU
EU-avgift & EU-skatterSverigedemokraterna vill kraftigt sänka EU-avgiften och minska EU-budgetens kostnader lika mycket. Sverigedemokraterna säger nej till alla EU-skatter.EU
FaderskapDet ska vara möjligt att fastställa faderskapet under graviditeten och fastställandet ska påbörjas så tidigt som möjligt. Familj
FamiljFamiljen är den viktigaste beståndsdelen i samhället. Familj
FängelseFängelser med lägre standard ska upprättas och Sverige ska se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.Brottslighet
FarledsavgifterDet nuvarande systemet med farledsavgifter för sjöfarten behöver ses över.Fordon och infrastruktur
FattigpensionärerHöjd garantipension med 800 kr/mån och bostadstillägg med 360 kr/månad. Likställ skatt på pension med skatt på arbete (innebär skattesänkning för pensionärer).Pension
FilmSverigedemokraterna ser filmskapandet som en viktig uttrycksform inom kulturen och vi vill bland annat satsa på kulturarvsfilm samt motverka den vänsterpolitiserade detaljstyrningen inom filmpolitiken.Kultur
FiskeSvenska fiskares intressen måste värnas samtidigt som fiskevatten förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.Jordbruk
FlagglagSverige bör ha en enda lag där samtliga officiella regler för flaggning finns samlade.Demokrati
Fler poliserSverigedemokraterna vill utöver planerade förstärkningar ha ett mål om minst 250 poliser per hundratusen invånare.Brottslighet
FlygskattSverigedemokraterna är emot den genomförda flygskatten.Fordon och infrastruktur
FlygvapnetFör att utveckla och vidmakthålla Sveriges förmåga till ett trovärdigt försvar behövs fler flygflottiljer och fler stridsflygdivisioner. Försvar
FlyktinghjälpSverige bör bidra mer till hjälp för flyktingar i krisernas närområden, där de mest utsatta drabbade befinner sig.Utrikespolitik
FNSverigedemokraterna ser FN som den primära organisationen för internationellt samarbete vad gäller fred och säkerhet, samt samverkan för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.Utrikespolitik
FolkbokföringSkatteverket ska prioritera ordning och reda i folkbokföringen.Brottslighet
Folkmordet 1915Sverigedemokraterna vill att Sverige erkänner folkmordet 1915.Utrikespolitik
FolkomröstningarSverigedemokraterna ställer sig positiva till fler folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå.Demokrati
FolkstyreAll makt i en demokrati utgår från svenska folket och detta bör framgå tydligare i grundlagen.Demokrati
FöräldrapenningStaten ska inte styra hur familjer väljer att fördela föräldraledighet.Familj
FörberedelseskolaFörberedelseskola ska anordnas och vara obligatorisk för invandrade elever.
FöretagandeStora såväl som små företag är viktiga för jobben och ekonomin. Utöver generella satsningar för näringslivet så är det särskilt angeläget att minska företagens regelbörda.Ekonomi
FörfattningsdomstolSverigedemokraterna vill utreda hur ett bättre system för lagprövning och granskning av ministrar kan införas.Demokrati
FörlossningsvårdAlla ska ha rätt till en god och tillgänglig förlossningsvård oavsett var i landet man bor. Antalet platser för utbildning av barnmorskor bör öka.Sjukvård
ForskningVi värnar akademisk frihet. Svensk forskning ska vara  evidensbaserad och följa vetenskaplig praxis.Forskning
FörskolanFörskolan ska vara evidensbaserad och domineras av fri lek. Barngrupperna ska vara små. Arbetsförhållandena för personalen måste förbättras.Skola
FörsörjningsstödDet är viktigt att visa att med rättigheter följer skyldigheter. När man får försörjnings­stöd ska det alltid finnas ett aktiverings- och prestationskrav eftersom det kan ge flera positiva effekter samt att en person som söker sysselsättning får press på sig att söka arbete.
Förstärkt jobbskatteavdrag för äldreVi vill sänka skatten för arbetande äldre över 65 år.Äldre
Förstatligande av skolanSkolan ska ha ett statligt huvudmannaskap.Skola
FörstföderskorVi vill införa ett nytt engångsbidrag till den kvinna som föder sitt första barn.Familj
FörsvarsanslagSverigedemokraterna vill höja försvarsanslagen till minst 2% av BNPFörsvar
FriluftslivSverigedemokraterna sätter stort värde på friluftsliv, bland annat för att det ökar människors medvetenhet om naturen i vårt land samtidigt som friluftsaktiviteter genererar positiva hälsoeffekter.Kultur
FriskolorSkolinspektionens tillsyn av friskolor ska skärpas. Det ska inte råda vinstförbud för friskolor.Skola
FunktionsrättDet är viktigt att arbeta för alla människors funktionsrätt i det svenska samhället. Personer med funktionsvariation ska ha det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Funktionshinder
Funktionsrätt i skolanSkollagen bör förtydligas så att det framgår att skolor ska ha grundläggande fysisk tillgänglighet.Funktionshinder
GarantipensionSverigedemokraterna vill se en höjd garantipension.Pension
Gemensam vårdnadGemensam vårdnad om barnet av mamman och pappan, ska vara norm om fadern är känd.Familj
GlesbygdsapotekDet är viktigt att säkerställa att serviceutbudet på landsbygden inte försämras.Glesbygd
GMOSverigedemokraterna intar en neutral hållning till GMO. Enskilda applikationer bör bedömas utifrån eventuella risker för miljö och människors hälsa. Etiska aspekter ska alltid beaktas.Jordbruk
Grundlagsfäst skydd mot diskrimineringIngen person ska utsättas för diskriminering oavsett orsak. Därför behöver vare sig grundlag eller annan lag räkna upp särskilt skyddsvärda grunder för detta.Demokrati
Hälsoundersökningar för nyanländaHälsoundersökningar för alla nyanlända migranter från riskområden, som söker svenskt uppehållstillstånd ska vara obligatoriska.Sjukvård
HandelHandel förmedlar varoro, kontakter och kompetens mellan länder och världsdelar. Den globala handeln är därmed en starkt bidragande faktor till både ökat välstånd och minskad fattigdom.Ekonomi
HBT+I Sverige ska alla ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning.Demokrati
HBTQ personers psykiska hälsaNationella riktlinjer ska arbetas fram och  dessa ska fokusera på förbyggande insatser samt psykologiskt stöd för HBTQ-personer. Vid fysisk könskorrigering och hormonbehandling måste biverkningar och effekter av behandlingen analyseras noga. Den vetenskapliga evidensen måste ligga till grund för all vård och behandling som genomförs. För att genomgå en fysisk könskorrigering ska kravet vara psykisk stabilitet.
HelgdagarDe svenska helgdagarna utom första maj bör grundlagsfästas.Demokrati
HemvärnetVi vill utöka Hemvärnet och modernisera dess materiel.Försvar
HöghastighetsjärnvägDen föreslagna höghastighetsjärnvägen som presenterats inom Sverigeförhandlingen är ett dåligt projekt, en samhällsekonomiskt kostsam och ineffektiv satsning.Fordon och infrastruktur
Högre utbildningLärarledd tid behöver utökas i vissa utbildningar. Kvalitet ska genomsyra högre utbildning och den ska ha samhällsrelevans.Utbildning
Höjd pensionsålderSverigedemokraterna säger nej till påtvingad höjd pensionsålder.Pension
Horisont EuropaViss samverkan inom europeisk forskning är bra. Vi säger dock nej till att öka EU:s forskningsbudget när det medför höjd svensk EU-avgift.Forskning
HuvudentreprenörsansvarSverigedemokraterna står bakom huvudentreprenörsansvaret, som innebär att huvudentreprenören är ansvarig för att se till att alla regler och avtal hålls på ett bygge, även av underentreprenörer.Jobb
IdrottSverigedemokraterna vill prioritera satsningar på idrott och rörelse för alla i samhället. Från barn- och ungdomsidrotten till elitsatsningar och idrott för äldre.Kultur
InkomstskattInkomstskatt ska finansiera välfärden och tryggheten, men också hållas på lagom nivåer jämfört omvärlden.Jobb
Inre vattenvägarInförande av inlandssjöfart som möjliggör ökade transporter på Göta älv, Vänern och Mälaren, är positivt.Fordon och infrastruktur
Internationella insatserSverige bör I nuläget fokusera på återuppbyggnaden av totalförsvaret framför deltagande i mer omfattande internationella insatser.Försvar
Internationella skattesamarbetenSverigedemokraterna prioriterar mellanstatliga avtal och multilaterala avtal inom ramen för OECD på global nivå.Ekonomi
IntroduktionsjobbIntroduktionsjobben är en sammanslagning av fem olika subventionerade anställningar (bla Traineejobb och Instegsjobb) och infördes 1 maj 2018. Subventionerade anställningar, oavsett namn, leder sällan till reguljärt arbete och bör därmed avskaffas.Jobb
Islamiska statens folkmordSverigedemokraterna vill att Sverige erkänner Islamiska statens folkmord.Utrikespolitik
Jakt och viltvårdBeslut som rör jakt- och viltvård ska flyttas närmare de människor som berörs. En fristående myndighet för jakt bör inrättas.Jordbruk
JämställdhetAlla ska ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och kunna känna sig trygga i samhället.Demokrati
JämställdhetsmyndighetenSverigedemokraterna vill på sikt avveckla Jämställdhetsmyndigheten.Jobb
JärnvägsunderhållEtt förbättrat järnvägsunderhåll över hela landet behöver prioriteras istället för en kostsam satsning på höghastighetsjärnväg. Möjligheten att låta staten ta över hela eller delar av underhållet bör övervägas.Fordon och infrastruktur
JAS 39 GripenSverige ska fortsätta att utveckla och köpa in Gripensystemet under överskådlig tid.Försvar
JordbrukRiksdag och regering måste ta ett mycket större ansvar än de gör, för det svenska jordbruket och dess konkurrenskraft. Lantbrukets lönsamhet ska höjas, bland annat genom att sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå, uppmuntra innovation och utveckling samt införa en betesersättning för mjölkkor. Det måste också bli enklare att bedriva jordbruk.Jordbruk
JourklassJourklasser och jourskolor ska införas dit elever som inte fungerar i normal skolsituation flyttas för kortare eller längre tid. Elever som utgör en fara för andra elever och lärare ska undervisas separat.Skola
KameraövervakningSverigedemokraterna är positiva till kameraövervakning och vill underlätta för Polisen att använda sig av kameror.Brottslighet
KärnkraftFramtiden kräver en ren och pålitlig elförsörjning till rimligt pris. Därför ska kärnkraften utvecklas inte avvecklas. NY
KemikalieskattKemikalieskatten ska avskaffas. Skatten gör ingen klimat- eller miljönytta och är direkt skadlig för det svenska näringslivet.Ekonomi
KinaSverigedemokraterna ser med oro på att Kina har supermaktsambitioner och fortsätter agera repressivt internt samtidigt som landet bedriver en aggressiv utrikespolitik. Genom Kinas agerande på cyberarenan, uppköp av samhällsviktiga företag och spioneri utgör Kina ett hot också mot svenska intressen.Utrikespolitik
KlampningKlampning som påföljd vid trafikförseelser är en bra åtgärd. Men den övre tidsgränsen för klampningen, som idag endast är 36 timmar behöver avskaffas.Fordon och infrastruktur
Klimat och växthusgaserSverige bör minska sitt oljeberoende och sina utsläpp av växthusgaser. Den enskilt viktigaste åtgärden för att främja detta är att bevara och utveckla kärnkraften.Miljö
KlimatkompensationDet behöver säkerställas att klimatkompensation kan göras pålitligt.NY Klimat
KönskvoteringSverigedemokraterna motsätter sig kvotering. Fokus ska ligga på kompetens, inte kön.Demokrati
Kontroller på vägEn dedikerad specialenhet inom polisen ska införas med uppgift att kontrollera den yrkesmässiga samt den gränsöverskridande tunga trafiken och säkerställa att exempelvis cabotageregler efterföljs.Trafik
KörkortslånSverigedemokraterna vill utvidga möjligheten att utbilda sig för att ta körkort för tung trafik genom CSN-lån.Fordon och infrastruktur
Kostnader för asylmottagandetDe som flyr för sitt liv ska kunna räkna med samhällets bistånd, men asylsökande bör i längden betala för sitt eget mottagande, exempelvis genom egna tillgångar eller lån.Migration och integration
KulturarvDet är viktigt att värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens sammanhållning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk identitet, både i Sverige och utomlands.Kultur
KulturkanonSverigedemokraterna vill att en svensk kulturkanon ska tas fram och införas i skolundervisningen. Huvudsyftet med denna är att skapa debatt och medvetenhet om vilka vi, svenska folket, är.Kultur
KurdistanUnder förutsättning att minoriteter skyddas vill Sverigedemokraterna erkänna irakiska Kurdistan som en självständig stat samt tillåta utökad autonomi för kurder i andra länder.Utrikespolitik
LandsbygdLandsbygdens intressen är angelägna. Bättre villkor för landsbygdens näringar och frågor som rör infrastruktur och villkor för småföretag är viktiga.Glesbygd
Landsbygdsskolor och småskalighetHela Sverige ska leva och landsbygdsskolor ska stödjas. Ett särskilt stöd ska ges till landsbygdsskolor med tillfälligt lågt elevunderlag.Skola
LärarrollenLärare är viktiga och behöver få möjlighet att verka och utvecklas som pedagoger, samt till löneutveckling. Skola
LärarutbildningenKvaliteten på lärarutbildningen ska höjas och högre krav för antagning ska införas.Skola
LärlingsanställningSverigedemokraterna vill införa en ny form av lärlingsanställningar.Jobb
LedarhundEn flytt av ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet motsätter vi oss; istället ska verksamheten löpande analyseras och utvärderas för att säkerställa ledarhundsverksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och djurskydd i praktiken.
LivsmedelKontroller av importerade livsmedel ska vara noggrannare än de är idag, så att konsumenten inte vilseleds beträffande livsmedlens ursprung och kvalitet. Det ska införas importförbud för halal-slaktat kött.Jordbruk
LuftförsvarEtt system med reservbaser för flygvapnet bör återuppbyggasFörsvar
MammografiDet bör bli obligatoriskt att erbjuda mammografi till kvinnor i åldern över 74 år.Sjukvård
MånggifteMånggifte ska inte vara möjligt i Sverige.Familj
Marginalskatt (Värnskatt?)Sverigedemokraterna vill sänka skatten på arbete generellt.Ekonomi
MarinenFör att klara av att försvara Sveriges långa kust och våra skärgårdar behöver den svenska marinen fler fartyg och fler amfibiebataljoner. Försvar
MarknadshyrorNej till marknadshyror. Bostäder
Medaljer och ordensväsendeSverigedemokraterna ser positivt på ordensväsendet som en möjlighet även för svenska medborgare att ta emot medaljer och ordnar för framstående gärningar.Demokrati
Medarbetarinflytande inom vården.Anställda inom offentlig sektor ska ha stort inflytande över arbetstider, med rätt till såväl heltid som deltid. Vårdpersonal ska slippa ofrivilligt delade turer och oönskat skiftarbete, något som ofta är både fysiskt och mentalt påfrestande. Därutöver ska vårdpersonal inte omfattas av karensdagar vid sjukskrivning.Sjukvård
MedborgarförslagMedborgarförslag genom E-petition bör införas.Demokrati
MedborgarskapEtt medborgarskap är något fint och eftersträvansvärt och ska heller inte delas ut på lättvindiga grunder. Under vissa förutsättningar menar Sverigedemokraterna att medborgarskapet ska kunna återkallas, exempelvis om medborgarskapet erhållits genom mutor eller grovt bedrägeri.Demokrati
MellanösternkonfliktenSverigedemokraterna ställer sig bakom en tvåstatslösning mellan Israel-Palestina. En grundförutsättning för detta anser vi vara fredsförhandlingar där bägge parter ger och tar. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel flyttas till Jerusalem.Utrikespolitik
MiljöDet är vårt gemensamma ansvar att värna miljön. Sanering av förorenad mark, åtgärder för Östersjön, kostnadseffektiva satsningar för biologisk mångfald och miljöforskning ska prioriteras. Utsläpp av växthusgaser minskas mest effektivt genom bevarande och utveckling av kärnkraften, energiforskning och genom internationella insatser.Miljö
MineralpolitikGruvnäring är viktig för utvinning av de mineral som behövs för produktion av allt från mobiltelefoner till tågvagnar. Näringen är jobbskapande och bidrar starkt till Sveriges ekonomiska välstånd.Ekonomi
MissbrukDet är viktigt att bekämpa missbruk. En restriktiv svensk alkoholpolitik är viktigt att stå bakom. Det är angeläget att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alkoholmissbruk och beroende. Skärpta straff för olovlig försäljning, smuggling och langning samt mer resurser till tillsynsmyndigheter och tullen.Droger
MomsMomssatserna (mervärdesskatterna) bör successivt harmoniseras.Ekonomi
MonarkiDen parlamentariska monarkin ska bevaras. Demokrati
MopedbilRegelförändringar ska ge bättre och säkrare förutsättningar för mopedbilar.Fordon och infrastruktur
Myndigheten för arbetsmiljökunskapSverigedemokraterna är positiva till denna myndighet och dess uppdrag.Jobb
Nationell sammanhållningSammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, liksom sina rättigheter.Demokrati
Nationell styrning av sjukvårdenEn ökad nationell styrning av sjukvården bör ses över så att ojämlikheten inom den svenska sjukvården minskar. Kvalitén och tillgängligheten i sjukvården ska inte bero på var i landet som man bor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bli mer bindande så att man som patient ska kunna ställa samma krav och få jämlik vård över hela landet. Möjligheterna att på sikt flytta över huvudmannaskapet för hela eller delar sjukvården från regionerna till staten bör ses över.Sjukvård
Nationella prov och digitaliseringDe nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt. Digitaliseringen i skolan behöver förbättras med enhetliga system och digitala verktyg.Skola
Nationellt IT-stöd och patientinformationFör att utnyttja vårdens resurser effektivt förordar Sverigedemokraterna ett nationellt IT-stöd som ger en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet.Sjukvård
Nationellt vårdgarantikansliI de fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser, ska man inrätta ett nationellt vårdgarantikansli som har helhets- och samordningsansvaret för att patienterna ska få snabbare vård.Sjukvård
NatoSverigedemokraterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget och att Finland nu ansöker om medlemskap. Försvar
Nordiskt samarbeteVi vill öka det nordiska samarbetet inom en rad frågor på försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser uppenbara förtjänster i att de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens säkerhet. I ett första steg vill vi ha ett försvarsförbund med Finland.Försvar
Nyanlända eleverSverigedemokraterna vill att nyanlända elever går i förberedelseskola tills de är redo för vanliga klasser. I förberedelseklasserna ska bland annat modersmålslärare arbeta.Migration och integration
NystartsjobbNystarsjobben ska avvecklas.Migration och integration
Offentlig upphandling av livsmedelSamtliga livsmedel som upphandlas offentligt ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt. Större andel närproducerade och gärna ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna är önskvärt.Miljö
OmbudsäktenskapÄktenskap ska uppfylla Sveriges regler om att båda parter måste närvara vid äktenskapet. Ombudsäktenskap ska inte accepteras.Familj
ÖverskuldsättningRegeländringar behöver göras mot överskuldsättning och ökad information om problematiken behöver ges.Ekonomi
Palliativ vårdAlla som har behov av palliativ vård i livets slutskede, oavsett diagnos och oberoende av bostadsort, ska kunna få det av kompetent och välutbildad personal.Sjukvård
Patientansvarig läkareVarje patient ska ha rätt till en patientansvarig läkare.Sjukvård
PensionärsskattenSverigedemokraterna vill avskaffa pensionärsskatten, det vill säga skatt på pension ska likställas med skatt på lönearbete.Pension
PensionssparandeAvskaffa den extra höjningen av beskattningen på privat pensionssparande och förenkla pensionssystemet så att det blir mer heltäckande.Pension
Placerade barnSamarbetet mellan skolan, skolhälsovården och socialtjänsten kring barn som placerats utanför hemmet på grund av tidigare omsorgsbrist bör stärkas. Socialtjänsten bör få en handlingsplan för att bättre kunna stödja och följa upp placerade barns skolresultat.Socialtjänst
Polisiära befogenheterVi vill utöka polisens befogenheter.Brottslighet
PolislönerSverigedemokraterna vill höja polisernas löner motsvarande 6000 kronor extra i månaden för en vanlig polisBrottslighet
PremiepensionsmarknadenSverigedemokraterna vill se en hårdare reglering av premiepensionsfonderna.Pension
PremiepensionsrätterSverigedemokraterna vill möjliggöra för en frivillig delning av premiepensionsrätter samt slopa kostnadsavgiften vid överföring av premiepensionsrätter.Pension
Psykiatrisk vårdFör att upprätthålla fortsatt utveckling av den psykiatriska vården är det likaså relevant att uppmuntra projekt som avser verka för det ändamålet.Sjukvård
PsykofarmakaDet krävs en tydlig strategi för att för att minska den ökade förskrivningen av psykofarmaka. Vi behöver likaså säkra att den farmakologiska behandlingens följsamhet genom standardiserad uppföljning och utvärderingar.Sjukvård
Public serviceSverigedemokraterna har en positiv inställning till public service bolagen, men anser att reformer är nödvändiga.Kultur
PumplagenDen så kallade pumplagen slår hårt mot landsbygden och bör därför avskaffas.Glesbygd
RättspsykiatrinBehovet av investeringar för vårdplatser inom psykiatrin behöver överblickas, inte kontinuerligt uppskattas i hopp om att verksamheten överlever.Sjukvård
RegeringsbildningEfter valet ska en regering bildas och tillsättas skyndamt under högtidliga former. Demokrati
RegionalpolitikReseavdragen behöver värnas och utlokalisering av statlig verksamhet övervägas. Staten måste också ta ett heltäckande ansvar för infrastruktur och exempelvis polisnärvaro.Ekonomi
Rituellt slaktat köttRituell slakt där djur avlivas utan bedövning och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med en svensk syn på hur djur ska behandlas. Importstopp för kött från obedövad och rituell slakt ska införas.Jordbruk
ROT-avdragetSD vill utöka ROT-avdraget från 30 till 50 %.Ekonomi
RUT-avdragetSD är positivt inställda till RUT-avdraget.Ekonomi
RysslandUtvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en negativ auktoritär utveckling, vilket Sverigedemokraterna ser med stor oro på. Detta gäller inte minst kopplat till landets aggression mot Ukraina.Utrikespolitik
SambeskattningSverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning.Familj
SamhallSamhall behövs. De åtgärder och möjligheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga och eventuellt ohälsa är bra och bör kvarstå.Jobb
SamtidskonstSamtidskonsten i Sverige bör vara stark och självständig och stimuleras att i något högre utsträckning stå på egna ben.Kultur
Särskild löneskatt för äldreSverigedemokraterna vill sänka arbetsgivaravgiften för äldre till 10,21 %.Äldre
Särskilda behov i skolanElever med särskilda behov behöver få extra stöd och bättre förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande. Vi vill även satsa på särbegåvade elever.Skola
ScreeningprogramDet är viktigt att screeningåtgärder, där symptomfria individer undersöks i förebyggande syfte, ska utökas, tex prostatascreening.Sjukvård
SjukförsäkringSvårt sjuka ska kunna känna tillit till att få ekonomisk trygghet.Ekonomi
Sjukvårdens kompetensförsörjningSjukvården måste garanteras fullgod kompetens för att klara sitt samhällsuppdrag.Sjukvård
Sjukvårdspersonalens säkerhetJämte de ordinarie vårdplatserna ska finnas särskilda, säkerhetsklassade vårdplatser, dit riskpatienter och aggressiva besökare snabbt kan avskiljas.Sjukvård
Skadestånd till brottsofferSverigedemokraterna vill införa en statlig skadeståndsgaranti så att brottsoffer inte måste kräva in ersättningen från gärningsmannen.Brottslighet
Skatt på plastpåsarSverigedemokraterna motsätter sig införandet av skatt på plastpåsar.
SkatterSkattesystemet behöver förenklas och få en ökad transparens och legitimitet.Ekonomi
SkattetryckSkattetrycket ska vara väl avvägt och finansiera välfärd och trygghet.Ekonomi
SkogDet ska ske ett aktivt, miljövänligt brukande av skogen i harmoni med skogsägarnas intressen och med miljöhänsyn i det aktiva skogsbruket. Ytterligare skogsområden bör inte köpas upp för att bilda nya reservat. Äganderätten ska värnas.Jordbruk
Skolans arbetsmiljöSatsningar ska göras på en trygg skolmiljö med förbättrade arbetsförhållanden.Skola
SkolmatenEn kostreform ska genomföras. Skolmaten ska i möjligaste mån vara närproducerad och bestå av  näringsrika råvaror av god kvalitet i syfte att uppnå ökad hälsa och välbefinnande.Skola
Skuggsamhället och illegala migranterHela Sverige måste arbeta för att bekämpa skuggsamhället, så att svensk lag efterlevs, och illegal migration blir omöjligMigration och integration
SkuldsaneringSkuldsanering ska vara en sista utväg för den som hamnat i ekonomiskt trångmål med mycket höga skulder.Ekonomi
SlöjaSverigedemokraterna vill förbjuda slöja på för- och grundskola. Vi vill också förbjuda heltäckande beslöjning i offentlig miljö.Demokrati
SMS-lånDet ska införas tuffare reglering mot SMS-lån och konsumtionskrediter.Ekonomi
SmugglingVi vill ge Tullverket mer resurser och befogenheter för att verka mot illegal in- och utforsel av varor vid svensk gräns.Brottslighet
SocialsekreterarenVi vill förbättra för Socialsekreterarna med flera åtgärder.
Sol- och vindkraftSubventioner till sol- och vindkraft innebär en kostnad för samhället, då vi exporterar ett överskott till marknader som inte betalar för subventionerna.Energi
SomalilandSverigedemokraterna önskar erkänna Somaliland som en självständig stat.Utrikespolitik
SörjandestödSörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn bör införas för att hjälpa individer genom en livskris.Familj
SpelmarknadenSverigedemokraterna vill totalförbjuda spel på kredit och motverka olika former av aggressiv marknadsföring av spel. Vi vill också se en spel- och lotteripolitik som även fortsättningsvis bidrar till föreningslivets intäkter.Kultur
StraffSverigedemokraterna vill se kraftigt skärpa straff, särskilt för vålds- och sexualbrott.Brottslighet
StraffrabattSverigedemokraterna vill avskaffa de olika straffrabatterna.Brottslighet
SuicidpreventionOmfattande insatser behövs för att stärka det suicidpreventiva arbetet.Sjukvård
Svensk kulturSverigedemokraterna värnar den svenska kulturen.Kultur
Svenska språketSvenska ska grundlagsfäst vara det officiella huvudspråket i Sverige.Demokrati
Sverige och NordenSverigedemokraterna vill fördjupa det nordiska samarbetet.Utrikespolitik
SystembolagetSystembolaget och det svenska alkoholmonopolet är i huvudsak bra men vi vill även öppna upp för gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.Droger
SYV Studie- och yrkesvägledningStudie- och yrkesvägledningen behöver förtydligas och utökas så att eleverna får bättre stöd i sina val till utbildning och yrkesväg.Skola
TaiwanTaiwan är en demokrati som ständigt utsätts för kinesiska påtryckningar och det är därför viktigt att Sverige stödjer landet. Landet är en stor ekonomi och har representation i Sverige.Utrikespolitik
TandvårdIngen svensk medborgare ska behöva avstå från tandvård på grund av ekonomiska skäl. Alla ålderspensionärer från 65 år ska medges 900 kronor per år i tandvårdsbidrag.Tandvård
Tandvård till icke EES-medborgareSveriges tandvård bygger på att vi gemensamt finansierar den via skattsedeln. Detta innebär således att tandvården är dimensionerad för de människor som i första hand bor här.Tandvård
TaxiTaxi ska vara ett tryggt och säkert färdmedel som även levererar transporter till marknadsmässiga priser.Fordon och infrastruktur
TeckentolkVi vill underlätta för personer i behov av teckentolk att komma in på arbetsmarknaden.Funktionshinder
TerrorismDe som stridit för terroristorganisationer likt IS ska förlora sitt medborgarskap och utvisas på livstid från vårt land.Brottslighet
TiggeriSverigedemokraterna vill snarast möjligt införa ett nationellt tiggeriförbud.Brottslighet
Tillfälliga utlänningslagenDen tillfälliga lagen ska bli kärnan i en ny migrationsordning, men de skadliga ändringarna som gjorts måste rivas upp.Migration och integration
TobakDet är viktigt att främja ett minskat tobaksbruk.Droger
TrossamfundDet behövs en ökad tillsyn av trossamfunden, men minskade anslag till samfund som inte är demokratiska och jämställda.Religion
TullverketTullen behöver mer befogenheter och resurser för att förhindra införsel av illegala varor.Säkerhet
TurkietUtvecklingen i Turkiet är problematisk och landet går en allt mer auktoritär väg samtidigt som en aggressiv utrikespolitik bedrivs.Utrikespolitik
Tvåårigt gymnasiumTvåårigt gymnasium för praktiska program ska återinföras.Skola
TvångsäktenskapÄktenskap ska alltid ingås frivilligt mellan två vuxna människor.Familj
Tyngre transporterDen nya bärighetsklassen upp till 74ton (BK4) för tyngre och längre lastbilar välkomnas.Fordon och infrastruktur
UnderhållsstödVi vill öka incitamenten för föräldrar att frivilligt betala det underhållsbidrag de är skyldiga till. I de fall det inte fungerar vill vi för barnens bästa stödja ett generöst underhållsstöd via försäkringskassan.Familj
Utdrag ur belastningsregisterLagen om registerkontroll bör utökas, så att den omfattar anställda, praktiserande och studerande inom sjukvård, äldreomsorg och psykiatrin och inom särskilda boenden för funktionshindrade.Sjukvård
UtlåningReglerna för kreditgivning ska förtydligas för att bekämpa aggressiv utlåning.Ekonomi
UtstationeringLöntagare som är utstationerade i Sverige skall arbeta här under samma villkor som den inhemska arbetskraften.Jobb
UtvisningUtlänningar som begår brott i Sverige ska utvisas.Brottslighet
VaccinationsregisterDet behöver vidtas åtgärder för att ta fram it-lösningar för att åstadkomma en väl fungerande vaccinationsregistrering. Målet med en gemensam plattform för vaccinationsregistrering är att förbättra möjligheterna att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar.Sjukvård
VägskattVägskatt och vägslitageskatt är negativt för näringslivet och för svensk ekonomi.Fordon och infrastruktur
VajerräckenNuvarande vajerräcken behöver bytas ut mot räcken som inte är farliga för oskyddade trafikanter såsom MC-förare.Fordon och infrastruktur
VälfärdsbedrägerierLäkare som medvetet skriver falska läkarintyg bör inte längre få arbeta som läkare och ska fråntas sin läkarlegitimation. Ett utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personliga assistenter ska vara obligatoriskt. Obligatorisk utbildning och ett kontrollsystem för gode män bör implementeras.Funktionshinder
ValsystemetEtt system med gemensamma valsedlar till de allmänna valen bör införas.Demokrati
ValutaSveriges valuta ska fortsättningsvis vara den svenska kronan. Sverigedemokraterna säger nej till att ansluta Sverige till euro-samarbetet.Ekonomi
VapendirektivetSverigedemokraterna säger nej till EU:s vapendirektiv.
VapenexportSverigedemokraterna ser krigsmaterielexporten som nödvändig för ett starkt försvar och svensk självständighet. Krigsmaterielexporten måste kombineras med noggrann statlig kontroll.Utrikespolitik
Vård för utlänningarMed tydliga regelverk kring utlänningars rätt till skattefinansierad sjukvård minskar belastningen på sjukvården vilket leder till högre tillgänglighet.Sjukvård
VårdköerVårdköerna ska halveras til 2022 och sedan därefter tas bort helt. Vi har flera lösningar bland annat ett nationellt vårdgarantikansli och samverkansavtal. Vi vill också införa en månadsvårdsgaranti för specialistvården. Vid särskild allvarliga sjukdomar som exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar och cancer, samt vid psykisk ohälsa för barn och tonåringar, ska maximal väntetid vara 14 dagar.Sjukvård
Vårdpersonal i glesbygdVi vill överväga ett system som ger vårdpersonal möjlighet att få studieskulden reducerad om de förbinder sig att tjänstgöra i områden där det är särskilt svårt att rekrytera personal.Sjukvård
VårdplatserAtt komma tillrätta med vårdplatsbristen är en av sjukvårdens enskilt viktigaste frågor.Sjukvård
VårdservicepersonalSärskild vårdservicepersonal ska avlasta undersköterskor, som i sin tur ska avlasta sjuksköterskor som sedan ska avlasta läkare. Därmed frigörs tid för patientarbete.Sjukvård
VargEn begränsning av den nuvarande vargstammen förordas. Generellt önskas större lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.Jordbruk
VärnpliktVi vill att värnplikt ska vara den huvudsakliga metoden för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Försvar
VattenbrukDet finns en stor potential att odla fisk i Sverige. Detta ska underlättas genom förenklade regelverk och stöd till forskning och avelsprogram.Jordbruk
VattenkraftVattenkraften är viktig för Sverige inte minst för att dess produktion enkelt kan regleras. Den ska inte byggas ut men den kan effektiviseras.Energi
Vidareutbildningpalliativ vårdFör att alla ska kunna få god vård vid livets slut, oavsett medicinsk diagnos och bostadsort, krävs att fler personalkategorier inom vården har grundläggande kompetens inom området.Sjukvård
VigselförrättareTrossamfund som inte lever upp till gällande krav ska fråntas vigselrätten.Demokrati
Vinster i välfärdenReglera kommunala och privata välfärdsföretag genom hårda kvalitetskrav och inte vinstförbud.Ekonomi
VisstidsanställningVi vill inte avveckla visstidsanställningarnaJobb
YrkesförsvarVi vill gå över till värnplikt som huvudsakligt personalförsörjningssystem, med inslag av yrkessoldater.Försvar