ÄmneSammanfattningOmråde
A-kassanErsättningsnivån i A-kassan bör stärkas de första 100 dagarna och sedan minska under resterande period. A-kassan bör förstatligas och ingå i den allmänna socialförsäkringen som garanteras samtliga medborgare.Jobb
A-traktorerSverigedemokraterna vill höja hastighetsbegränsningen för A-traktorer från 30 till 45 km/h.Fordon och infrastruktur
AbortDet är viktigt att värna om aborträtten och samtidigt arbeta för att minska antalet sena aborter.Sjukvård
ÄganderättAtt värna äganderätten är en bärande ideologisk princip för Sverigedemokraterna. Det gäller både vårt förhållande till företagande, beskattning och nyttjande av privat mark.Demokrati
ÅldersbedömningSverige saknar i nuläget något system för medicinska åldersbedömningar av asylsökanden och utsikterna är dåliga för något sådant system med god kapacitet svaga inom en snar framtid. Av den orsaken anser SD att en ny kategori asylsökande bör införas för asylsökande med oklar ålder.Migration och integration
ÄldreboendeSverigedemokraterna vill att alla i behov ska kunna få tillgång till plats på äldreboende.Äldre
ÄldreomsorgAlla har rätt till en värdig ålderdom och en viktig prioritet är att förbättra tillvaron i äldreomsorgen.Äldre
ÄldreomsorgspersonalPersonaltillgången i vård- och omsorgsverksamheter måste tryggas.Äldre
Äldres rättigheterDet behövs en ny lag, som ger vård- och omsorgsbehövande äldre en starkare ställning. Begreppet ”skälig levnadsnivå”, som inte är gott nog, ska fasas ut och ersättas av ”goda levnadsvillkor”.Äldre
ÄldrevårdscentralerÄldrevårdscentraler skulle leda till en effektivisering av vården och ge hälsovinster för en stor de avbefolkningen.Äldre
ÄmbetsansvarSverigedemokraterna vill införa ett moderniserat och effektivt ämbetsansvar som täcker såväl aktiva som avgångna statsråd och myndighetscheferDemokrati
AmorteringskravSlopa det förstärkta amorteringskravet.Bostäder
AnhöriginvandringFör att minska risken för segregation liksom förekomsten av arrangerade tvångsäktenskap bör förutsättningarna för anhöriginvandringen skärpas.Migration och integration
Ansvaret för missbruksvårdenEtt samlat huvudmannaskap är att föredra där regionerna tar över ansvaret för missbruksvården.Sjukvård
AntisemitismSverigedemokraterna ser med oro på den växande antisemitismen i Sverige.Brottslighet
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen bör avvecklas i sin nuvarande form. Sverigedemokraterna vill öppna upp för fler aktörer på arbetsmarknaden.Jobb
ArbetskraftsinvandringDen svenska arbetsmarknadens ska vara öppen för kvalificerad arbetskraft vars kompetens efterfrågas, men inte för den som vill konkurrera om arbeten genom lägre löner eller accepterande av sämre arbetsvillkor.Migration
ArbetslöshetsförsäkringenSverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen bör vara obligatorisk, allmän och helt statligt finansieradJobb
ArbetsmiljöSverigedemokraterna vill förstärka skyddet för en god arbetsmiljö för alla som arbetar i Sverige.Jobb
ArtilleriDet svenska artilleriet behöver förstärkas och utökas.Försvar
AssimileringSverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället.Migration och integration
Assistans i daglig verksamhetDe är viktigt att  öppna upp för ökade möjligheter att vid behov få ha med sin personliga assistent i daglig verksamhet. Funktionshinder
Assistansersättning och LSS LSS måste i ett första steg ska återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev till. Schablonbeloppet måste höjas motsvarande löneutvecklingen.Funktionshinder
AsylinvandringSverigedemokraterna vill ha ett asylstopp och genom tillämpning av principen första säkra land endast ta emot asylsökanden som flyr situationer i våra grannländer.Migration och integration
AsylmissbrukSverigedemokraterna vill beivra asylmissbruk och reformera mottagningssystemet.Migration och integration
ÅtervandringMigrationsverket bör få i uppdrag att hjälpa fler människor återvända hem till sina hemländer.Migration och integration
Attacker mot blåljusverksamhetStraffet för attacker mot blåljuspersonal och utryckningsfordon bör skärpas kraftigt.Brottslighet
Avkastningsskatt Investeringssparkonto och kapitalförsäkringSverigedemokraterna vill sänka skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar.Ekonomi
Barn – och ungdomspsykiatrinKrisen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) går ut över barn och unga vilket inte är acceptabelt. Vi vill därför införa nationella flödesprogram och vårdpaket för barn och ungdomar som drabbads av psykisk ohälsa som till exempel självskadebeteende, ångest och depression.Sjukvård
BarnäktenskapInga barn ska vara gifta i Sverige, varken officiellt eller inofficiellt. Vi vill ha ett riktigt totalförbud mot barnäktenskap med konsekvenser för den som bryter mot lagen.Familj
Behovsanpassad utbildningUtbildning ska i högre grad behovsanpassas.Utbildning
BensinskattSverigedemokraterna vill sänka priset på bensin och diesel vid pump.Fordon och infrastruktur
BeredskapspolisenBeredskapspolisen ska återinföras som en förstärkningsresurs till den ordinarie polisen som alternativ till dyra lösningar med privata vaktbolag.Brottslighet
BesöksnäringSverige är ett i många avseenden fantastiskt land och vi vill att både svenska och utländska besökare ska ha goda möjligheter att besöka allt från orörd fjällvärld till pulserande storstäder.Ekonomi
BetygÄmnesbetyg ska införas från och med årskurs fyra i grundskolan samt nivågruppering gälla i ämnena svenska, matematik och engelska från och med årskurs fyra.  Skriftliga ordningsomdömen ska införas från och med årskurs ett. Ämnesbetyg ska införas istället för kursbetyg i gymnasiet.Skola
BiståndSverigedemokraterna föreslår en biståndsram om 0,75% av BNI för 2019 - vilket är lägre än tidigare år men näst högst i EU.Utrikespolitik
BluffakturorSverigedemokraterna ser ett växande problem med oseriösa företag, som genom olika, mer eller mindre kreativa, sätt utnyttjar marknadsreglerna på ett oseriöst sätt. Sverigedemokraterna vill därför se en översyn av regelverken. Där det är uppenbart att man sätter i system att utnyttja reglerna, bör också straffen vara kännbara.Brottslighet
BoendeskatterSamtliga in- och utflyttningsskatter bör anpassas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.Bostäder
Bonus malus (fordonsskatt)Sverigedemokraterna motsätter sig bonus malus-skatten.Fordon och infrastruktur
BostadsbidragVi vill stärka bostadsbidraget till barnfamiljer.Bostäder
BrigaderVi vill öka antalet brigader i det svenska försvaret från två till sju.Försvar
CabotageDet nuvarande fusket med cabotagetransporter måste upphöra. Sverigedemokraterna förespråkar hårdare straff och ökade resurser till polisen.Fordon och infrastruktur
CykelAntalet olyckor med cyklister behöver minska.Fordon och infrastruktur
DatorspelSverigedemokraterna vill stimulera en fortsatt framstående spelutveckling i Sverige.Kultur
Den ideella sektornDen ideella sektorn är en stor styrka och grundbult i det svenska samhället.Kultur
DjurskyddUtgångspunkten för Sverigedemokraternas djurskyddspolitik är djurens unika egenvärde och att de ska behandlas med tillbörlig respekt. Vi motsätter oss smärtsamma slaktmetoder, såsom halal-slakt.Jordbruk
EBO-lagenSverigedemokraterna vill reformera den så kallade EBO-lagen för att förbättra förutsättningarna till integration.Migration och integration
Ekonomisk politikSverigedemokraterna är ett mittenparti på den ekonomiska vänster-höger-skalan.Ekonomi
ErasmusUtbyte inom utbildning är bra, men vi säger nej till 4,6 miljarder kronor högre svensk EU-avgift för att stärka den europeiska identiteten.Utbildning
EtableringsjobbSverigedemokraterna vill avskaffa de subventionerade etableringsjobben.Jobb
EUSverigedemokraterna vill reformera EU till förmån för ett mindre överstatligt och mer demokratiskt funktionssätt. Om det misslyckas bör vi överväga att se över medlemskapet.EU
EU-avgift & EU-skatterSverigedemokraterna vill kraftigt sänka EU-avgiften och minska EU-budgetens kostnader lika mycket. Sverigedemokraterna säger nej till alla EU-skatter.EU
FaderskapVi vill att det ska vara möjligt att fastställa faderskapet under graviditeten. Fastställandet ska också påbörjas så tidigt som möjligt under graviditeten. Familj
FamiljSverigedemokraterna värnar familjen som den viktigaste beståndsdelen i samhället.Familj
FängelseFängelser med lägre standard ska upprättas och Sverige ska se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.Brottslighet
FarledsavgifterSverigedemokraterna vill se över det nuvarande systemet med farledsavgifter för sjöfarten.Fordon och infrastruktur
FattigpensionärerHöjd garantipension med 1000 kr/mån och bostadstillägg med 360 kr/månad. Likställ skatt på pension med skatt på arbete (innebär skattesänkning för pensionärer).Pension
FilmSverigedemokraterna ser filmskapandet som en viktig uttrycksform inom kulturen och vi vill främja ett stort utbud av filmer som berättar svenska berättelser från vårt samhälle, som utspelar sig i nutid, dåtid och framtid.Kultur
FiskeSvenska fiskares intressen måste värnas samtidigt som fiskevatten förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.Jordbruk
FlagglagFör att få enhetliga regler för flaggning bör Sverige uppdatera befintlig flagglag till att samla alla relevanta rekommendationer, officiella och inofficiella regler som gäller för flaggning.Demokrati
Fler poliserSverigedemokraterna vill utöver planerade förstärkningar utbilda och anställa 7000 nya poliser till 2025.Brottslighet
FlygskattSverigedemokraterna är emot den genomförda flygskatten.Fordon och infrastruktur
FlygvapnetFör att utveckla och vidmakthålla Sveriges förmåga till ett trovärdigt försvar är det Sverigedemokraternas uppfattning att det behövs fler stridsflygdivisioner.Försvar
FlyktinghjälpSverige bör bidra mer till hjälp för flyktingar i krishärdarnas närområden, där de mest utsatta drabbade befinner sig.Utrikespolitik
FNSverigedemokraterna ser FN som den primära organisationen för internationellt samarbete vad gäller fred och säkerhet, samt samverkan för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.Utrikespolitik
FolkbokföringSkatteverket har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla ordning och reda i folkbokföringen.Brottslighet
FolkomröstningarSverigedemokraterna ställer sig positiva till fler folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå.Demokrati
FolkstyreAllt makt i en demokrati utgår från folket. Eftersom folkstyret och Regeringsformen är till för Sverige och svenskarna vill vi att Regeringsformen, med förebild från andra europeiska länders grundlagar, ska inledas med en berättelse om Sverige som land och svenskarna som folk.Demokrati
FöräldrapenningStaten ska inte styra hur familjer väljer att fördela föräldraledighet.Familj
FörberedelseskolaFörberedelseskola ska anordnas och vara obligatorisk för invandrade elever.
Förbud mot omskärelse av pojkarAlla barn bör ha rätt till sina egna kroppar och likhet inför lagen.Sjukvård
FöretagandeStora såväl som små företag är viktiga för jobben och ekonomin. Utöver generella satsningar för näringslivet så är det särskilt angeläget att minska företagens regelbörda.Ekonomi
FörfattningsdomstolSverigedemokraterna vill låta utreda om en författningsdomstol bör inrättas eller ifall motsvarande uppgifter kan omhändertas och lösas på ett bättre sätt inom ramen för redan befintliga myndighetsstrukturer.Demokrati
FörlossningsvårdAlla ska ha rätt till en god och tillgänglig förlossningsvård oavsett var i landet man bor. Antalet platser för utbildning av barnmorskor bör öka.Sjukvård
ForskningSvensk forskning ska vara i evidensbaserad och följa vetenskaplig praxis.Forskning
FörskolanFörbättringsåtgärder behövs inom förskoleverksamhet gällande pedagogik och metodik och bättre arbetsförhållanden för personalen.Skola
Förstärkt jobbskatteavdrag för äldreVi vill sänka skatten för arbetande äldre över 65 år.Äldre
Förstatligande av skolanSkolan ska ha ett statligt huvudmannaskap.Skola
FörstföderskorVi vill införa ett nytt engångsbidrag till den kvinna som föder sitt första barn.Familj
FörsvarsanslagSverigedemokraterna vill påbörja en höjning av anslaget till försvaret till en nivå kring 2,5% av BNP.Försvar
FriluftslivSverigedemokraterna sätter stort värde på friluftsliv, bland annat för att det ökar människors medvetenhet om naturen i vårt land samtidigt som friluftsaktiviteter genererar positiva hälsoeffekter.Kultur
FriskolorSkolinspektionens tillsyn av friskolor ska skärpas. Det ska inte råda vinstförbud för friskolor.Skola
FunktionsrättDet är viktigt att arbeta för alla människors funktionsrätt i det svenska samhället. Personer med funktionsnedsättning ska ha det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor.Funktionshinder
Funktionsrätt i skolanSkollagen bör förtydligas så att det framgår att skolor ska ha grundläggande fysisk tillgänglighet.Funktionshinder
GarantipensionSverigedemokraterna vill se en höjd garantipension.Pension
Gemensam vårdnadGemensam vårdnad ska vara norm om fadern är känd.Familj
GlesbygdsapotekVi vill främja apotek i glesbygden genom ett riktat stöd till de som etablerar apotek i glesbygd.Glesbygd
GMOSverigedemokraterna intar en neutral hållning till GMO. Enskilda applikationer bör bedömas utifrån eventuella risker för miljö och människors hälsa. Etiska aspekter ska alltid beaktas.Jordbruk
Grundlagsfäst skydd mot diskrimineringIngen person ska utsättas för diskriminering oavsett orsak. Därför behöver vare sig grundlag eller annan lag räkna upp särskilt skyddsvärda grunder för detta.Demokrati
Hälsoundersökningar för nyanländaHälsoundersökningar för alla nyanlända migranter från riskområden, som söker svenskt uppehållstillstånd ska vara obligatoriska.Sjukvård
HandelHandel förmedlar varoro, kontakter och kompetens mellan länder och världsdelar. Den globala handeln är därmed en starkt bidragande faktor till både ökat välstånd och minskad fattigdom.Ekonomi
HBT+Sverige ska fortsätta att vara ett tolerant och öppet land där alla har samma rättigheter, oavsett sexuell läggning eller identitet.Demokrati
HelgdagarDe svenska helgdagarna utom första maj bör grundlagsfästas.Demokrati
HemvärnetVi vill utöka Hemvärnet och ge det fler uppgifter.Försvar
HöghastighetsjärnvägDen föreslagna höghastighetsjärnvägen som presenterats inom Sverigeförhandlingen är en samhällsekonomiskt kostsam och ineffektiv satsning. Därför är Sverigedemokraterna emot projektet.Fordon och infrastruktur
Högre utbildningLärarledd tid behöver utökas i vissa utbildningar. Kvalitet ska genomsyra högre utbildning och den ska ha samhällsrelevans.Utbildning
Höjd pensionsålderSverigedemokraterna säger nej till påtvingad höjd pensionsålder.Pension
Horisont EuropaÖkningen av EU:s forskningsbudget är för stor. Viss samverkan inom europeisk forskning är bra men stora höjningar av den svensk EU-avgiften till följd är svårt att klara av samtidigt som nationella satsningar finansiellt ska klaras av.Forskning
HuvudentreprenörsansvarSverigedemokraterna står bakom huvudentreprenörsansvaret, som innebär att huvudentreprenören är ansvarig för att se till att alla regler och avtal hålls på ett bygge, även av underentreprenörer.Jobb
IdrottSverigedemokraterna vill prioritera satsningar på idrott och rörelse för alla i samhället. Från barn- och ungdomsidrotten till elitsatsningar och idrott för äldre.Kultur
InkomstskattInkomstskatten ska bidra till att trygga finansieringen av välfärden och tryggheten, men inkomstskatterna är generellt sett för höga och behöver långsiktigt anpassas till jämförbara nivåer i vår omedelbara omgivning för att öka sysselsättningen.Jobb
Inre vattenvägarSverigedemokraterna är positiva till införandet av inlandssjöfart som möjliggör ökade transporter på Göta älv, Vänern och Mälaren.Fordon och infrastruktur
Internationella insatserSverige bör fokusera på att återbygga ett verkligt existensförsvar och tills vidare inta en försiktig hållning inför att delta i internationella väpnade insatser.Försvar
Internationella skattesamarbetenSverigedemokraterna prioriterar mellanstatliga avtal och multilaterala avtal inom ramen för OECD på global nivå.Ekonomi
IntroduktionsjobbIntroduktionsjobben är en sammanslagning av fem olika subventionerade anställningar (bla Traineejobb och Instegsjobb) och infördes 1 maj 2018. Subventionerade anställningar, oavsett namn, leder sällan till reguljärt arbete och bör därmed avskaffas.Jobb
Jakt och viltvårdSverigedemokraterna vill flytta beslut som rör jakt- och viltvård närmare de människor som berörs. En fristående myndighet för jakt bör inrättas.Jordbruk
JämställdhetAlla ska ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och kunna känna sig trygga i samhället.Demokrati
JämställdhetsmyndighetenSverigedemokraterna vill på sikt avveckla Jämställdhetsmyndigheten.Jobb
JärnvägsunderhållSverigedempkraterna prioritera förbättrat järnvägsunderhållet över hela landet istället för en kostsam satsning på höghastighetsjärnväg, samt utreda möjligheten att låta staten ta över hela eller delar av underhållet.Fordon och infrastruktur
JAS 39 GripenSverige ska fortsätta att utveckla och köpa in Gripensystemet under överskådlig tid.Försvar
JordbrukRiksdag och regering måste ta ett mycket större ansvar för det svenska jordbruket. Sverigedemokraterna vill höja lantbrukets lönsamhet bland annat genom att sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå, uppmuntra innovation och utveckling samt införa en betesersättning för mjölkkor.Jordbruk
JourklassÖkat stöd ska ges till jourklasser för elever som inte klarar undervisning i reguljär skolmiljö.Skola
KameraövervakningSverigedemokraterna är positiva till kameraövervakning och vill underlätta för Polisen att använda sig av kameror.Brottslighet
KemikalieskattSverigedemokraterna vill avskaffa kemikalieskatten.Ekonomi
KlampningSverigdemokraterna ser positivt på klampning som påföljd vid trafikförseelser. Vi vill dock avskaffa den övre tidsgränsen för klampningen, som idag endast är 36 timmar.Fordon och infrastruktur
Klimat och växthusgaserSverige bör minska sitt oljeberoende och sina utsläpp av växthusgaser. Den enskilt viktigaste åtgärden är att bevara och utveckla kärnkraften.Miljö
Kommunala vårdnadsbidragSverigedemokraterna vill återinföra det kommunala vårdnadsbidraget.Familj
KönskvoteringSverigedemokraterna motsätter sig kvotering. Fokus ska ligga på kompetens, inte kön.Demokrati
Kontroller på vägSverigedemokraterna vill införa en dedikerad specialenhet på cirka 700 tjänstemän inom polisen, vars uppgift ska vara att kontrollera den yrkesmässiga, samt den gränsöverskridande, tunga trafiken och säkerställa att exempelvis cabotageregler efterföljs.Trafik
KörkortslånSverigedemokraterna vill utvidga möjligheten att utbilda sig för att ta körkort för tung trafik genom CSN-lån.Fordon och infrastruktur
KulturarvDet är viktigt att värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens sammanhållning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk identitet, både i Sverige och utomlands.Kultur
KulturkanonSverigedemokraterna vill att en svensk kulturkanon ska tas fram och införas i skolundervisningen. Huvudsyftet med denna är att skapa debatt och medvetenhet om vilka vi, svenska folket, är.Kultur
KurdistanSverige vill erkänna irakiska Kurdistan som en självständig stat.Utrikespolitik
LandsbygdSverigedemokraterna lägger stor tonvikt vid landsbygdens intressen. I förgrunden står bättre villkor för landsbygdens näringar, men även frågor som rör infrastruktur och villkor för småföretag.Glesbygd
Landsbygdsskolor och småskalighetHela Sverige ska leva. Detta gäller inte minst skolor på landsbygden. Ett särskilt stöd ska därför ges till landsbygdsskolor.Skola
LärarrollenLärare har en viktig roll och behöver få möjligheter till utveckling, ansvarstagande och löneutveckling.Skola
LärarutbildningenKvaliteten på lärarutbildningen är för låg. Kvaliteten på utbildningen ska höjas och högre krav för antagning ska införas.Skola
LärlingsanställningSverigedemokraterna vill införa en ny form av lärlingsanställningar.Jobb
LivsmedelSverigedemokraterna vill ha mer noggranna kontroller av importerade livsmedel, så att konsumenten inte vilseleds beträffande livsmedlens ursprung och kvalitet. Vi vill se importförbud för halal-slaktat kött.Jordbruk
LuftförsvarEtt system med reservbaser för flygvapnet bör successivt återuppbyggas.Försvar
MammografiDet bör erbjudas obligatoriskt mammografi till kvinnor i åldern över 74 år.Sjukvård
MånggifteDet ska inte vara möjligt att vara gift med mer än en person, oavsett vilket ursprung man har.Familj
MarginalskattSverigedemokraterna vill sänka marginalskatterna, vilka är skadliga för svensk ekonomi och arbetsmarknad.Ekonomi
MarinenSverige är den nation som har längst kust i Europa, 270 mil. Idag är marinen för liten för att kunna klara detta. Fler och bättre utrustade fartyg behöver därför införskaffas.Försvar
MarknadshyrorSverigedemokraterna säger nej till marknadshyror. Vi tycker att dagens system med förhandlingar fungerar bra och är därför kritiska till att ändra det.Bostäder
Medaljer och ordensväsendeSverigedemokraterna ser positivt på orderväsendet som en möjlighet även för svenska medborgare att ta emot medaljer och ordnar för framstående gärningar.Demokrati
MedarbetarinflytandeAnställda inom offentlig sektor ska ha stort inflytande över arbetstider, med rätt till såväl heltid som deltid. Vårdpersonal ska slippa ofrivilligt delade turer och oönskat skiftarbete, något som ofta är både fysiskt och mentalt påfrestande. Därutöver ska vårdpersonal inte omfattas av karensdagar vid sjukskrivning.Sjukvård
MedborgarskapEtt medborgarskap är något fint och eftersträvansvärt och ska heller inte delas ut på lättvindiga grunder. Under vissa förutsättningar menar Sverigedemokraterna att medborgarskapet ska kunna återkallas, exempelvis om medborgarskapet erhållits genom mutor eller grovt bedrägeri.Demokrati
MellanösternkonfliktenSverigedemokraterna ställer sig bakom en tvåstatslösning, en grundförutsättning för detta anser vi vara fredsförhandlingar där bägge parter ger och tar. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel snarast flyttas till Jerusalem.Utrikespolitik
MiljöDet är vårt gemensamma ansvar att värna miljön. Sverigedemokraterna prioriterar sanering av förorenad mark, åtgärder för Östersjön och miljöforskning. Utsläpp av växthusgaser minskas mest effektivt genom bevarande och utveckling av kärnkraften och genom internationella insatser.Miljö
MineralpolitikGruvor är viktiga för utvinning av de mineral som behövs för produktion av allt från mobiltelefoner till tågvagnar. Gruvorna är också jobbskapande och bidrar starkt till Sveriges ekonomiska välstånd.Ekonomi
MissbrukDet är viktigt att bekämpa missbruk. En restriktiv svensk alkoholpolitik är viktigt att stå bakom. Det är angeläget att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alkoholmissbruk och beroende. Skärpta straff för olovlig försäljning, smuggling och langning samt mer resurser till tillsynsmyndigheter och tullen.Droger
MomsMomssatserna (Mervärdesskatter) bör successivt harmoniseras så långt det är möjligt.Ekonomi
MonarkiSverigedemokraterna vill stärka monarkin, som har ett starkt traditionellt fäste i Sverige. Monarkin har dessutom brett folkligt stöd, vilket bekräftas varje gång motioner om att avskaffa densamma röstas ned med bred majoritet av de folkvalda.Demokrati
MopedbilMopedbilar ska göras säkrare och bättre genom regelförändringar.Fordon och infrastruktur
Myndigheten för arbetsmiljökunskapSverigedemokraterna är positiva till denna myndighet och dess uppdrag.Jobb
Nationell sammanhållningSammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, liksom sina rättigheter.Demokrati
Nationell styrning av sjukvårdenEn ökad nationell styrning av sjukvården bör ses över så att ojämlikheten inom den svenska sjukvården minskar. Kvalitén och tillgängligheten i sjukvården ska inte bero på var i landet som man bor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bli mer bindande så att man som patient ska kunna ställa samma krav och få jämlik vård över hela landet. Möjligheterna att på sikt flytta över huvudmannaskapet för hela eller delar sjukvården från regionerna till staten bör ses över.Sjukvård
Nationella prov och digitaliseringDe nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt. Digitaliseringen i skolan behöver förbättras med enhetliga system och digitala verktyg.Skola
Nationellt IT-stöd och patientinformationFör att utnyttja vårdens resurser effektivt förordar Sverigedemokraterna ett nationellt IT-stöd som ger en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet.Sjukvård
Nationellt vårdgarantikansliI de fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser, ska man inrätta ett nationellt vårdgarantikansli som har helhets- och samordningsansvaret för att patienterna ska få snabbare vård.Sjukvård
NATOSverige ska inte gå med i NATO.Försvar
Nordiskt samarbeteVi vill öka det nordiska samarbetet inom en rad frågor på försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser uppenbara förtjänster i att de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens säkerhet. I ett första steg vill vi ha ett försvarsförbund med Finland.Försvar
Nyanlända eleverSverigedemokraterna vill att nyanlända elever går i förberedelseskola tills de är redo för vanliga klasser. I förberedelseklasserna ska bland annat modersmålslärare arbeta..Migration och integration
NystartsjobbNystarsjobben ska avvecklas.Migration och integration
Offentlig upphandling av livsmedelSverigedemokraterna anser att samtliga livsmedel som upphandlas offentligt ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt. Vi vill också se en större andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna.Miljö
OmbudsäktenskapÄktenskap ska uppfylla Sveriges regler om att båda parter måste närvara vid äktenskapet. Därmed anser vi att ombudsäktenskap inte ska accepteras.Familj
ÖverskuldsättningVi vill vidta regeländringar som bidrar till ökad information om överskuldsättning för hushåll.Ekonomi
Palliativ vårdFör att alla ska kunna få god vård vid livets slut, oavsett medicinsk diagnos och bostadsort, krävs att fler personalkategorier inom vården har grundläggande kompetens inom området.Sjukvård
Patientansvarig läkareVarje patient har rätt till en patientansvarig läkare.Sjukvård
PensionärsskattenPension är uppskjuten lön. Trots detta betalas en högre skatt på pension än på lönen. Sverigedemokraterna vill avskaffa pensionärsskatten, det vill säga skatt på pension ska likställas med skatt på lönearbete.Pension
PensionssparandeAvskaffa höjningen av beskattningen på investeringssparkonto (ISK) som infördes år 2018.Pension
PliktskolaPliktskola för våldsamma elever som begår brott ska införas.Skola
Polisiära befogenheterVi vill utöka polisens befogenheter.Brottslighet
PolislönerSverigedemokraterna vill höja polisernas löner motsvarande 6000 kronor extra i månaden för en vanlig polisBrottslighet
PremiepensionsmarknadenVi vill se en hårdare reglering av premiepensionsfonderna.Pension
PremiepensionsrätterSverigedemokraterna vill möjliggöra för en frivillig delning av premiepensionsrätter samt slopa kostnadsavgiften vid överföring av premiepensionsrätter.Pension
Psykiatrisk vårdFör att upprätthålla fortsatt utveckling av den psykiatriska vården är det likaså relevant att uppmuntra projekt som avser verka för det ändamålet.Sjukvård
Public serviceSverigedemokraterna har en positiv inställning till public service bolagen, men anser att reformer är nödvändiga.Kultur
PumplagenSverigedemokraterna anser att den så kallade pumplagen slår hårt mot landsbygden och den bör därför avskaffas.Glesbygd
RättspsykiatrinBehovet av investeringar för vårdplatser inom psykiatrin behöver överblickas, inte kontinuerligt uppskattas i hopp om att verksamheten överlever.Sjukvård
RegeringsbildningRegeringsbildningen signalerar det viktiga faktum att Sverige har en ny demokratiskt tillsatt regering. Sverigedemokraterna vill stärka den traditionella inramningen av detta för att markera att det är en högtidsstund.Demokrati
RegionalpolitikSverigedemokraterna vill se höjda reseavdrag och utlokalisering av statlig verksamhet. Staten måste också ta ett heltäckande ansvar för infrastruktur och exempelvis polisnärvaro.Ekonomi
Rituellt slaktat köttRituell, obedövad slakt och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med en svensk syn på hur djur ska behandlas. Vi vill se ett importstopp för kött från obedövad och rituell slakt.Jordbruk
RUT-avdragetUtvidga RUT-avdraget till 50.000 kr per år för personer under 65 och 100.000 kr per år för personer över 65 år.Bostäder
RysslandUtvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en negativ auktoritär utveckling, vilket Sverigedemokraterna ser med oro på.Utrikespolitik
Sambeskattning (inkomstdelning)Sverigedemokraterna driver inte frågan om att införa obligatorisk sambeskattning (inkomstdelning) av förvärvsinkomster för par boende på samma folkbokföringsadress.Familj
SamhallSamhall behövs. De åtgärder och möjligheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, och eventuellt ohälsa är bra och bör kvarstå.Jobb
SamtidskonstSamtidskonsten i Sverige bör vara stark och självständig och stimuleras att i något högre utsträckning stå på egna ben.Kultur
Särskild löneskatt för äldreSverigedemokraterna vill sänka arbetsgivaravgiften för äldre till 10,21 %.Äldre
Särskilda behov i skolanElever med särskilda behov och särbegåvade elever behöver få extra stöd och förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande. Praktik på special- eller särskola ska i möjligaste mån ingå i lärarutbildningen.Skola
ScreeningprogramDet är viktigt att screeningåtgärder, där symptomfria individer undersöks i förebyggande syfte, ska utökas, tex prostatascreening.Sjukvård
SjukförsäkringSvårt sjuka ska kunna känna tillit till att få ekonomisk trygghet.Ekonomi
Sjukvårdens kompetensförsörjningSjukvården måste garanteras fullgod kompetens för att klara sitt samhällsuppdrag.Sjukvård
Sjukvårdspersonalens säkerhetJämte de ordinarie vårdplatserna ska finnas särskilda, säkerhetsklassade vårdplatser, dit riskpatienter och aggressiva besökare snabbt kan avskiljas.Sjukvård
Skadestånd till brottsofferSverigedemokraterna vill införa en statlig skadeståndsgaranti så att brottsoffret inte måste kräva in ersättningen från gärningsmannen.Brottslighet
SkattesystemetSkattesystemet ska baseras på en jämlikhet och bredd av skattebaser och rättvisa villkor som bidrar till nationell sammanhållning. Skattesystemets regelverk behöver därför förenklas och få en ökad transparens för att kunna ha en hög grad av legitimitet.Ekonomi
SkattetryckSkattetrycket bör varken vara lågt eller högt men alltid kunna finansiera trygghet och välfärd. Vi behöver vara beredd på högre skattetryck i finansiella kriser för att trygga välfärden för efterkommande generationer men det bör sakta försiktigt anpassas till nivåer närmare globalt genomsnitt i tider av ekonomisk tillväxt och balans.Ekonomi
SkogSverigedemokraterna vill se ett aktivt, miljövänligt brukande av skogen i harmoni med skogsägarnas intressen och med miljöhänsyn i det aktiva skogsbruket. Vi prioriterar inte att ytterligare skogsområden köps upp för att bilda nya reservat. Äganderätten ska värnas.Jordbruk
Skolans arbetsmiljöSatsningar ska göras på en trygg skolmiljö med förbättrade arbetsförhållanden.Skola
SkolmatenEn kostreform ska genomföras för tillagningskök och omställning till närproducerade och näringsrika råvaror av god kvalitet för ökad hälsa och välbefinnande samt för ökad miljömedvetenhet.Skola
SkuldsaneringSkuldsanering ska vara en sista utväg för dem som hamnat i ekonomiskt trångmål med mycket höga skulder.Ekonomi
SlöjaSverigedemokraterna vill förbjuda slöja på förskola. Vi vill också förbjuda heltäckande beslöjning i offentlig miljö.Demokrati
SMS-lånSverigedemokraterna vill ha tuffare reglering mot SMS-lån och konsumtionskrediter.Ekonomi
SmugglingVi vill ge Tullverket mer resurser och befogenheter för att verka mot illegal in- och utforsel av varor vid svensk gräns.Brottslighet
Sol- och vindkraftSubventioner till sol- och vindkraft innebär en kostnad fär samhället, då vi exporterar ett överskott till en marknader, som inte betalar för subventionerna.Energi
SörjandestödSörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn bör införas för att hjälpa individer genom en livskris.Familj
SpelbolagSverigedemokraterna vill totalförbjuda spel på kredit och minimera alla former av expansiv eller aggressiv marknadsföring av spel.Kultur
StraffSverigedemokraterna vill se kraftigt skärpa straff, särskilt för vålds- och sexualbrott.Brottslighet
StraffrabattSverigedemokraterna vill avskaffa de olika straffrabatterna.Brottslighet
SuicidpreventionOmfattande insatser behövs för att stärka det suicidpreventiva arbetet.Sjukvård
Svensk kulturSverigedemokraterna värnar den svenska kulturen.Kultur
Svenska språketSvenska ska grundlagsfäst vara det officiella huvudspråket i Sverige.Demokrati
Sverige och NordenSverigedemokraterna vill fördjupa det nordiska samarbetet.Utrikespolitik
SystembolagetSystembolaget och det svenska alkoholmonopolet är i huvudsak bra men vi vill även öppna upp för gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.Droger
SYV Studie- och yrkesvägledningStudie- och yrkesvägledningen ska uppgraderas, anställningsbarhet och kommande yrkesliv för eleverna ska genomsyra skolverksamhet och elevers tid inom skola och utbildning.Skola
TandvårdIngen svensk medborgare ska behöva avstå från tandvård på grund av ekonomiska skäl. Därför är det  dags för en förändring av högkostnadsskyddet. "ven tandvårdsbidraget ska justeras så att alla ålderspensionärer från 65 år medges 900 kronor per år i stället för de 600 kronor per år som regeringen har föreslagit. Reformen kan jämföras med förslaget om ett återställt högkostnadsskydd och syftar ytterst till att äldre inte ska behöva lägga en lika stor del av sin disponibla inkomst på hälsa och sjukvård som är fallet i dag. Förslaget skulle få en positiv effekt för drygt 800 000 äldre.Tandvård
Tandvård till icke EES-medborgareSveriges tandvård bygger på att vi gemensamt finansierar den via skattsedeln. Detta innebär således att tandvården är dimensionerad för de människor som i första hand bor här.Tandvård
TaxiTaxi ska vara ett tryggt och säkert färdmedel som även levererar transporter till marknadsmässiga priser.Fordon och infrastruktur
TeckentolkVi vill underlätta för personer i behov av teckentolk att komma in på arbetsmarknaden.Funktionshinder
TerrorismDe som stridit för terroristorganisationer likt IS ska förlora sitt medborgarskap och utvisas på livstid från vårt land.Brottslighet
TiggeriSverigedemokraterna vill snarast möjligt införa ett nationellt tiggeriförbud.Brottslighet
Tillfälliga utlänningslagenDen tillfälliga lagen ska permanentas, men de ändringar som gjorts måste rivas upp.Migration och integration
TobakDet är viktigt att främja ett minskat tobaksbruk.Droger
TrossamfundDet behövs en ökad tillsyn av trossamfunden, men minskade anslag till samfund som inte är demokratiska och jämställda.Religion
Tvåårigt gymnasiumTvåårigt gymnasium för praktiska och estetiska linjer ska återinföras.Skola
TvångsäktenskapÄktenskap ska alltid ingås frivilligt mellan två vuxna människor, och ska inte vara giltigt för barn, eller efter tvång.Familj
Tyngre transporterSverigedemokraterna välkomnar den nya bärighetsklassen upp till 74ton (BK4) för tyngre och längre lastbilar.Fordon och infrastruktur
UnderhållsstödVi vill öka incitamenten för föräldrar att frivilligt betala det underhållsbidrag de är skyldiga till. I de fall det inte fungerar vill vi för barnens bästa stödja ett generöst underhållsstöd via försäkringskassan.Familj
UndersköterskorSärskild vårdservicepersonal ska avlasta undersköterskor, som i sin tur ska avlasta sjuksköterskor som sedan ska avlasta läkare. Därmed frigörs tid för patientarbete.Sjukvård
Utdrag ur belastningsregisterLagen om registerkontroll bör utökas, så att den omfattar anställda, praktiserande och studerande inom sjukvård, äldreomsorg och psykiatrin och inom särskilda boenden för funktionshindradeSjukvård
UtlåningVi vill bekämpa aggressiv utlåning genom tydligare regler för kreditgivning.Ekonomi
UtstationeringSverigedemokraternas inställning är att löntagare som är utstationerade i Sverige skall arbeta här under samma villkor som den inhemska arbetskraften.Jobb
UtvisningKriminella utlänningar som begår brott i Sverige ska utvisas.Brottslighet
VägskattSverigedemokraterna motsätter sig vägskatten.Fordon och infrastruktur
VajerräckenSverigedemokraterna vill byta ut de nuvarande vajerräckena mot andra räcken som inte är farliga oskyddade trafikanter såsom MC-förare.Fordon och infrastruktur
VälfärdsbedrägerierLäkare som medvetet skriver falska läkarintyg bör inte längre få arbeta som läkare och ska därför också fråntas sin läkarlegitimation. Ett utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personliga assistenter ska vara obligatoriskt. En brukare ska alltid känna sig trygg och för att garantera patientsäkerheten ska personer som är dömda för brott inte ges anställningar som personlig assistent. För att ytterligare öka rättssäkerheten och tryggheten ska man se över möjligheten att implementera en obligatorisk utbildning och ett kontrollsystem för gode män.Funktionshinder
ValutaSveriges valuta ska fortsättningsvis vara den svenska kronan och Sverigedemokraterna säger nej till att ansluta Sverige till Euron.Ekonomi
VapendirektivetSverigedemokraterna säger nej till EU:s vapendirektiv.
Vård till icke-EES-medborgareMed tydliga regelverk avseende icke medborgares rätt till skattefinansierad välfärd minskar belastningen på sjukvården vilket leder till högre tillgänglighet.Sjukvård
VårdköerVårdköerna måste kortas rejält - ingen ska behöva dö i väntan på vård. Patienter ska ha rätt att fritt välja vårdgivare inom både öppen- och slutenvård. De ska också ha rätt att undersökas inom vårdgarantins tidsfrist. Om hemregionen inte klarar detta ska alternativ ordnas, i första hand genom hänvisning till en annan offentlig eller privat vårdgivare. Därutöver, om behandling inte kan erbjudas i Sverige ska vårdgivaren erbjuda patienten vård utomlands, utan extra kostnad.Sjukvård
VårdnadsbidragVi vill återinföra möjligheten till vårdnadsbidrag.Familj
Vårdpersonal i glesbygdVi vill överväga ett system som ger vårdpersonal möjlighet att få studieskulden reducerad om de förbinder sig att tjänstgöra i områden där det är särskilt svårt att rekrytera personal.Sjukvård
VårdplatserAtt komma tillrätta med vårdplatsbristen är en av sjukvårdens enskilt viktigaste frågor.Sjukvård
VargSverigedemokraterna förordar en begränsning av den nuvarande vargstammen. Generellt vill vi se större lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.Jordbruk
VärnpliktVi vill att värnplikt ska vara den huvudsakliga metoden för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning.Försvar
VattenbrukDet finns en stor potential att odla fisk i Sverige. Detta vill vi underlätta genom förenklade regelverk och stöd till forskning och avelsprogram.Jordbruk
VattenkraftVattenkraften är viktig för Sverige inte minst för att dess produktion enkelt kan regleras. Den ska inte byggas ut men den kan effektiviseras.Energi
VigselförrättareTrossamfund som inte lever upp till gällande krav ska fråntas vigselrätten.Demokrati
Vinster i välfärdenReglera kommunala och privata välfärdsföretag genom hårda kvalitetskrav och inte vinstförbud.Ekonomi
VisstidsanställningVi vill inte avveckla visstidsanställningarnaJobb
YrkesförsvarVi vill gå över till värnplikt som huvudsakligt personalförsörjningssystem, med inslag av yrkessoldater.Försvar