ÄmneSammanfattningOmråde
A-kassanErsättningsnivån i A-kassan bör stärkas de första 100 dagarna och sedan minska under resterande period. A-kassan bör förstatligas och alltså ingå i den allmänna socialförsäkringen som garanteras samtliga medborgare.Jobb
A-traktorerSverigedemokraterna vill höja hastighetsbegränsningen för A-traktorer från 30 till 45 km/h.Fordon och infrastruktur
AbortSverigedemokraterna vill värna aborträtten och samtidigt arbeta för att minska antalet sena aborter.Sjukvård
ÄganderättAtt värna äganderätten är en bärande ideologisk princip för Sverigedemokraterna. Det gäller både vårt förhållande till företagande, beskattning och nyttjande av privat mark.Demokrati
ÅldersbedömningSverige saknar i nuläget något system för medicinska åldersbedömningar av asylsökanden och utsikterna är dåliga för något sådant system med god kapacitet svaga inom en snar framtid. Av den orsaken anser SD att en ny kategori asylsökande bör införas för asylsökande med oklar ålder.Migration och integration
ÄldreomsorgVi vill bland annat erbjuda kostnadsfri slutenvård för personer från 85 år och äldre.Äldre
ÄldrevårdsgarantiAlla över 85 år bör erbjudas kostnadsfri vård.Äldre
ÄmbetsansvarSverigedemokraterna vill införa ett moderniserat och effektivt ämbetsansvar som täcker såväl aktiva som avgångna statsråd och myndighetscheferDemokrati
AmorteringskravSlopa det förstärkta amorteringskravet.Bostäder
AnhöriginvandringFör att minska risken för segregation liksom förekomsten av arrangerade tvångsäktenskap bör förutsättningarna för anhöriginvandringen skärpas.Migration och integration
AntisemitismSverigedemokraterna ser med oro på den växande antisemitismen i Sverige.Brottslighet
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen bör avvecklas i sin nuvarande form. Sverigedemokraterna vill öppna upp för fler aktörer på arbetsmarknaden.Jobb
ArbetskraftsinvandringDen svenska arbetsmarknadens ska vara öppen för kvalificerad arbetskraft vars kompetens efterfrågas, men inte för den som vill konkurrera om arbeten genom lägre löner eller accepterande av sämre arbetsvillkor.Migration
ArbetslöshetsförsäkringenSverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen bör vara en del av det generella försäkringssystemet.Jobb
ArbetsmiljöDet systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är av största vikt för att exempelvis förebygga sjukskrivningar. Sverigedemokraterna arbetar också för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott ska fördubblas, alltså fyra år för normalgraden och tio år för grova brott.Jobb
ArtilleriDet svenska artilleriet behöver förstärkas och utökas.Försvar
AssimileringSverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället.Migration och integration
AsylinvandringSverigedemokraterna vill ha ett asylstopp och genom tillämpning av principen första säkra land endast ta emot asylsökanden som flyr situationer i våra grannländer.Migration och integration
AsylmissbrukSverigedemokraterna vill beivra asylmissbruk och reformera mottagningssystemet.Migration och integration
ÅtervandringMigrationspolitikens fokus måste framöver vara att se till att de som inte har rätt att befinna sig i Sverige lämnar.Migration och integration
Attacker mot blåljusverksamhetStraffet för attacker mot blåljuspersonal och utryckningsfordon bör skärpas kraftigt.Brottslighet
BarnäktenskapInga barn ska kunna betraktas som gifta i Sverige, oavsett ursprung eller födelseland. Som barn betraktas alla under 18 års ålder.Familj
BensinskattSD vill frysa bensinskatten och motsätter sig bensinskattehöjningar.Fordon och infrastruktur
BeredskapspolisenBeredskapspolisen ska återinföras som en förstärkningsresurs till den ordinarie polisen som alternativ till dyra lösningar med privata vaktbolag.Brottslighet
BetygSverigedemokraterna vill att ämnesbetyg ska införas från och med årskurs fyra i grundskolan samt införa nivågruppering i ämnena svenska, matematik och engelska från och med årskurs fyra. Vi vill också införa skriftliga ordningsomdömen från årskurs ett. För gymnasiet vill vi att ämnesbetyg införs istället för kursbetyg.Skola
BiståndBistånd som gör nytta med de mest utsatta i fokus. Sverigedemokraterna vill se ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras grundläggande behov i den omedelbara vardagen.Utrikespolitik
BluffakturorSverigedemokraterna ser ett växande problem med oseriösa företag som genom olika, mer eller mindre kreativa, sätt utnyttjar marknadsreglerna på ett oseriöst sätt. Sverigedemokraterna vill därför se en översyn av regelverken. Där det är uppenbart att man sätter i system att utnyttja reglerna, bör också straffen var kännbara.Brottslighet
BoendeskatterSamtliga in- och utflyttningsskatter bör anpassas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.Bostäder
BostadsbidragVi vill stärka bostadsbidraget till barnfamiljer.Bostäder
BrigaderVi vill öka antalet brigader i det svenska försvaret från två till åtta.Försvar
CabotageDet nuvarande fusket med cabotagetransporter måste upphöra. Sverigedemokraterna förespråkar hårdare straff och ökade resurser till polisenFordon och infrastruktur
Delade turerSverigedemokraterna vill avskaffa delade turer, eftersom detta har en negativ inverkan på de anställdas möjligheter att kombinera arbete och privatliv.Sjukvård
DeltidsarbetslöshetSverigedemokraterna ser ett stort behov i av att förbättra situationen för deltidsarbetslösa, som i dag endast är berättigade till 75 dagars a-kassa. Jobb
Den ideella sektornDen ideella sektorn är en stor styrka och grundbult i det svenska samhället.Kultur
DjurskyddUtgångspunkten för Sverigedemokraternas djurskyddspolitik är djurens unika egenvärde och att de ska behandlas med tillbörlig respekt. Vi motsätter oss smärtsamma slaktmetoder, såsom halal-slakt.Jordbruk
EBO-lagenSverigedemokraterna vill reformera den s.k. EBO-lagen för att förbättra förutsättningarna till integration.Migration och integration
Ekonomisk PolitikSverigedemokraterna är ett mittenparti på den ekonomiska skalan.Ekonomi
EtableringsjobbSverigedemokraterna är emot etableringsjobb, som är en anställning där staten subventionerar större delen av lönekostnaden för nyanlända.Jobb
FaderskapVi vill att det ska vara möjligt att fastställa faderskapet under graviditeten. Fastställandet ska också påbörjas så tidigt som möjligt under graviditeten. Familj
FängelseFängelser med lägre standard ska upprättas och Sverige ska se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.Brottslighet
FarledsavgifterSverigedemokraterna vill göra en översyn av det nuvarande systemet med farledsavgifter för sjöfarten.Fordon och infrastruktur
FattigpensionärerHöjd garantipension och bostadstillägg med 1400 kr/månad.Pension
FilmSverigedemokraterna ser filmskapandet som en viktig uttrycksform inom kulturen och vi vill främja ett stort utbud av filmer som berättar svenska berättelser från vårt samhälle, som utspelar sig i nutid, dåtid och framtid.Kultur
FiskeSvenska fiskares intressen måste värnas samtidigt som fiskevatten förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.Jordbruk
Fler poliserSverigedemokraterna vill utöver planerade förstärkningar utbilda och anställa 7000 nya poliser till 2025.Brottslighet
FlygskattVi är emot den genomförda flygskatten.Fordon och infrastruktur
FlygvapnetFör att utveckla och vidmakthålla Sveriges förmåga till ett trovärdigt försvar är det Sverigedemokraternas uppfattning att det behövs fler stridsflygdivisioner.Försvar
FlyktinghjälpSverige bör bidra mer till hjälp för flyktingar i krishärdarnas närområden, där de mest utsatta drabbade befinner sig.Utrikespolitik
FNSverigedemokraterna ser FN som den primära organisationen för internationellt samarbete vad gäller fred och säkerhet, samt samverkan för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.Utrikespolitik
FolkbokföringSkatteverket har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla ordning och reda i folkbokföringen.Brottslighet
FolkomröstningarSverigedemokraterna ställer sig positiva till fler folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå.Demokrati
FöräldrapenningStaten behöver inte styra hur familjer väljer att fördela föräldraledighet.Familj
FörfattningsdomstolSverigedemokraterna vill låta utreda om en författningsdomstol bör inrättas eller ifall motsvarande uppgifter kan omhändertas och lösas på ett bättre sätt inom ramen för redan befintliga strukturer.Demokrati
FörlossningsvårdSverigedemokraterna vill att alla ska ha rätt till en god och tillgänglig förlossningsvård oavsett var i landet man bor.Sjukvård
ForskningSverigedemokraterna vill att forskningens inriktning förändras.Forskning
FörskolanSverigedemokraterna vill införa flera förbättringsåtgärder för förskoleverksamhet.Skola
Förstärkt jobbskatteavdrag för äldreVi vill sänka skatten för arbetande äldre över 65 år.Äldre
Förstatligande av skolanSverigedemokraterna vill att skolan ska ha ett statligt huvudmannaskap och styras av en enda skolmyndighet.Skola
FörstföderskorVi vill införa ett nytt engångsbidrag till den som föder sitt första barn.Familj
FörsvarsanslagSverigedemokraterna vill påbörja en höjning av anslaget till försvaret till en nivå kring 2,5% av BNP.Försvar
FriluftslivSverigedemokraterna sätter stort värde på friluftsliv, bland annat för att det ökar människors medvetenhet om naturen i vårt land samtidigt som friluftsaktiviteter genererar positiva hälsoeffekter.Kultur
FriskolorSverigedemokraterna vill inte införa generellt vinstförbud för friskolor, men att krav och kontroller på friskolor ska skärpas.Skola
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmågaDe åtgärder och möjligheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, är bra och bör kvarstå. Sverigedemokraterna är ytterst positiva till att de som kan arbeta bör arbeta i den utsträckning som är möjlig. Det ska finnas ett bra utbud av tjänster inom arbetsmarknadspolitiken för att göra detta möjligt.  Funktionsnedsättning
FunktionsrättVi vill värna om den personliga assistansen i enlighet med de ursprungliga intentionerna med LSS-reformen.Funktionsnedsättning
GarantipensionSverigedemokraterna vill se en höjd garantipension.Pension
Gemensam vårdnadGemensam vårdnad skall normalt vara norm om fadern är känd till något annat beslutas.Familj
GlesbygdsapotekVi vill främja apotek i glesbygden genom ett riktat stöd till de som etablerar apotek i glesbygd.Glesbygd
GMOSverigedemokraterna intar en neutral hållning till GMO. Enskilda applikationer bör bedömas utifrån eventuella risker för miljö och människors hälsa. Etiska aspekter bör beaktas.Jordbruk
Hälsoundersökning av nyanländaVi vill se obligatorisk hälsoundersökning av nyanlända. Syftet med dessa hälsoundersökningar är att upptäcka smittade och sjuka personer för att kunna hjälpa och behandla dem och undvika att smittan förs vidare.Migration och integration
HBTSverige ska fortsätta vara ett tolerant och öppet land där alla har samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller identitet.Demokrati
HelgdagarDe svenska helgdagarna bör grundlagsfästas.Demokrati
HemvärnetVi vill utöka Hemvärnet och ge det fler uppgifter.Försvar
HöghastighetsjärnvägDen föreslagna höghastighetsjärnvägen som presenterats inom Sverigeförhandlingen är en samhällsekonomiskt ineffektiv satsning. Därför är Sverigedemokraterna emot projektet.Fordon och infrastruktur
Höjd pensionsålderSverigedemokraterna säger nej till påtvingad höjd pensionsålder.Pension
HuvudentreprenörsansvarSverigedemokraterna står bakom huvudentreprenörsansvaret, som innebär att huvudentreprenören är ansvarig för att se till att alla regler och avtal hålls på ett bygge, även av underentreprenörer.Jobb
IdrottSverigedemokraterna vill prioritera satsningar på idrott och rörelse för alla i samhället. Från barn- och ungdomsidrotten till elitsatsningar och idrott för äldre.Kultur
InkomstskattDe olika typerna av inkomstskatter är generellt sett för höga och behöver långsiktigt sänkas till rimliga nivåer jämfört omvärlden.Jobb
Inre vattenvägarSverigedemokraterna är positiva till införandet av inlandssjöfart som möjliggör ökade transporter på Göta älv, Vänern och Mälaren.Fordon och infrastruktur
Internationella insatserSverige bör fokusera på att återbygga ett verkligt existensförsvar och tills vidare inta en försiktig hållning inför att delta i internationella väpnade insatser.Försvar
IntroduktionsjobbIntroduktionsjobben är en sammanslagning av fem olika subventionerade anställningar (bla Traineejobb och Instegsjobb) och infördes 1 maj 2018. Subventionerade anställningar, oavsett namn, leder sällan till reguljärt arbete och bör därmed avskaffas.Jobb
Investeringssparkonto och kapitalförsäkringSverigedemokraterna vill sänka skatten på Investeringssparkonto och kapitalförsäkringar.Ekonomi
Jakt och viltvårdSverigedemokraterna vill flytta beslut som rör jakt- och viltvård närmare de människor som berörs. En fristående myndighet för jakt bör inrättas.Jordbruk
JämställdhetAlla ska ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och kunna känna sig trygga i samhället.Demokrati
JAS 39 GripenSverige ska fortsätta att utveckla och köpa in Gripensystemet under överskådlig tid.Försvar
JordbrukSveriges politiker måste ta ett mycket större ansvar för det svenska jordbruket. Sverigedemokraterna vill sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå och införa en betesersättning för mjölkkor.Jordbruk
JourklassSverigedemokraterna vill införa jourklass för elever som inte klarar undervisning i reguljär skolmiljö.Skola
KameraövervakningSverigedemokraterna är positiva till kameraövervakning och vill underlätta för Polisen att använda sig av kameror.Brottslighet
Karensdagar för vårdanställdaSverigedemokraterna vill slopa karensdagen för anställda inom vård och omsorg.Sjukvård
KärnfamiljSverigedemokraterna värnar familjen som den viktigaste beståndsdelen i samhället.Familj
KemikalieskattSverigedemokraterna vill avskaffa kemikalieskatten.Ekonomi
KlampningKlampning som påföljd vid trafikförseelser ser Sverigedemokraterna positivt på. Vi vill dock avskaffa den övre tidsgränsen för klampningen som idag endast är 36 timmar.Fordon och infrastruktur
Klimat och växthusgaserSverige bör minska sitt oljeberoende och sina utsläpp av koldioxid. Den viktigaste åtgärden är att bevara och utveckla kärnkraften.Miljö
KönskvoteringSverigedemokraterna motsätter sig kvotering.Demokrati
KulturarvDet är viktigt att värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens sammanhållning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk identitet, både i Sverige oh utomlands.Kultur
KulturkanonSverigedemokraterna vill att en svensk kulturkanon ska tas fram och införas i skolundervisningen.Kultur
KurdistanSverige vill erkänna irakiska Kurdistan som en självständig stat.Utrikespolitik
LandsbygdSverigedemokraterna lägger stor tonvikt vid landsbygdens intressen. I förgrunden står bättre villkor för jordbruk och skogsbruk, men även frågor som rör infrastruktur och villkor för småföretag.Glesbygd
LandsbygdsskolorSverigedemokraterna vill införa ett särskilt stöd för landsbygdsskolor. Skolor med tillfälligt lågt elevunderlag ska under maximalt 3 år kunna ansöka om medel för att klara sådana perioder.Skola
LärareSverigedemokraterna vill att det Införs tydliga karriärvägar med karriärtrappa för lärare, med fortbildning, ökat ansvar, ökad lön och mentorskap kopplat till varje steg i karriärtrappan enligt Singaporemodellen.Skola
LärarutbildningSverigedemokraterna vill tillsätta en utredning av lärarutbildningen i syfte att förbättra och förändra den.Skola
LärlingsanställningSverigedemokraterna vill införa en ny anställningsform: Lärlingsanställningar. Detta är en utbildningsinsats som möjliggör att man lär sig ett yrke på en arbetsplats samtidigt som man läser upp sina gymnasiebetyg.Jobb
LivsmedelSverigedemokraterna vill ha mer noggranna kontroller av importerade livsmedel, så att konsumenten inte vilseleds beträffande livsmedlens ursprung och kvalitet. Vi vill se importförbud för halal-slaktat kött.Jordbruk
LuftvärnsförsvarBAS 90-systemet bör till stora delar successivt återuppbyggas.Försvar
MånggifteVi motsätter oss att det ska vara möjligt att vara gift med mer än en person, oavsett vilket ursprung man har. Familj
MarginalskattSverigedemokraterna vill sänka marginalskatterna, som är skadliga för svensk tillväxt.Ekonomi
MarinenSverige är den nation som har längst kust i Europa, 270 mil. Idag är marinen för liten för att kunna klara detta. Fler och bättre utrustade fartyg behöver därför införskaffas.Försvar
MarknadshyrorVi säger nej till marknadshyror. Vi tycker att dagens system är bra och är därför kritiska till att ändra det.Bostäder
MedborgarskapEtt medborgarskap är något fint och eftersträvansvärt och skall heller inte delas ut på lättvindiga grunder. Under vissa förutsättningar menar Sverigedemokraterna att medborgarskapet skall kunna återkallas, exempelvis om medborgarskapet erhållits genom mutor eller grovt bedrägeri.Demokrati
MellanösternkonfliktenSverigedemokraterna ställer sig bakom en tvåstatslösning, en grundförutsättning för detta anser vi vara fredsförhandlingar där bägge parter ger och tar. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel snarast flyttas till Jerusalem.Utrikespolitik
MiljöDet är vårt gemensamma ansvar att värna miljön. Sverigedemokraterna prioriterar sanering av förorenad mark, åtgärder för Östersjön och miljöforskning. Koldioxidutsläpp minskas mest effektivt genom internationella insatser.Miljö
MissbrukVi vill bekämpa missbruk. Vi anser att det är viktigt att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alla former av missbruk och beroende. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras.Droger
MomsMomssatserna (Mervärdesskatter) bör successivt harmoniseras så långt det är möjligt.Ekonomi
MonarkiSverigedemokraterna vill stärka monarkin, som har ett starkt traditionellt fäste i Sverige. Monarkin har dessutom brett folkligt stöd, vilket bekräftas varje gång motioner om att avskaffa densamma röstas ned med bred majoritet av de folkvalda.Demokrati
Nationell sammanhållningSammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, liksom sina rättigheter.Demokrati
Nationell styrning av sjukvårdenVi vill se en ökad nationell styrning av sjukvården så att ojämlikheten inom den svenska sjukvården minskar. Kvalitén och tillgängligheten i sjukvården ska inte bero på var i landet som man bor. Vi vill därför att socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bli mer bindande så att man som patient ska kunna ställa samma krav och få jämlik vård över hela landet.Sjukvård
Nationella prov i skolanSverigedemokraterna utöka och förbätta digitaliseringen i skolan samt digitalisera de nationella proven. Vi vill också att proven rättas centralt.Skola
NATOSverige ska inte gå med i NATO.Försvar
Nordiskt samarbeteVi vill öka det nordiska samarbetet inom en rad frågor på försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser uppenbara förtjänster i att de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens säkerhet. I ett första steg vill vi ha ett försvarsförbund med Finland.Försvar
Nyanlända eleverSverigedemokraterna vill att nyanlända elever går i förberedelseskola tills de är mogna för vanliga klasser. I förberedelseklasserna ska bland annat modersmålslärare arbeta.Migration och integration
NystartsjobbNystarsjobben ska avvecklas.Migration och integration
Offentlig upphandling av livsmedelSverigedemokraterna anser att samtliga livsmedel som upphandlas offentligt ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt. Vi vill också se en större andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna.Miljö
OmbudsäktenskapÄktenskap ska uppfylla Sveriges regler om att båda parter måste närvara vid äktenskapet. Därmed anser vi att ombudsäktenskap inte ska accepteras.Familj
Ordning och reda i skolanSverigedemokraterna vill införa jourklasser och jourskolor, pliktskola samt från och med första klass skriftliga ordningsomdömen.Skola
ÖverskuldsättningVi vill bekämpa överskuldsättning genom tydligare regler för kreditgivning.Ekonomi
Palliativ vårdSverigedemokraterna anser att alla som har behov av palliativ vård i livets slutskede, oavsett diagnos och oberoende av bostadsort, ska kunna få det av kompetent och välutbildad personal.Sjukvård
PensionärsskattenPension är uppskjuten lön. Trots detta betalas en högre skatt på pension än på lönen. Sverigedemokraterna vill avskaffa pensionärsskatten, det vill säga skatt på pension ska likställas med skatt på lönearbete.Pension
PensionssparandeVi vill återinföra avdragsrätt på upp till 6000 kr/år för individuellt pensionssparande.Pension
PliktskolaSverigedemokraterna vill införa pliktskola för våldsamma elever.Skola
Polisiära befogenheterVi vill utöka polisens befogenheter.Brottslighet
PolislönerSverigedemokraterna vill höja polisernas löner motsvarande 6000 kronor extra i månaden för en vanlig polisBrottslighet
PremiepensionsmarknadenVi vill se en hårdare reglering av premiepensionsfonderna.Pension
PremiepensionsrätterSverigedemokraterna vill möjliggöra för en frivillig delning av premiepensionsrätter samt slopa kostnadsavgiften vid överföring av premiepensionsrätter.Pension
Psykisk ohälsaVi verkar för en stark och trygg psykiatri där behandling sker genom ett väl utvecklat samspel mellan psykofarmaka och psykoterapi. Patienter och anhöriga ska känna trygghet i att de bemöts med respekt, att de hörs och att deras upplevelser tas på allvar, oavsett psykiskt tillstånd. Vi anser också att fler platser för unga inom psykiatrin måste skapas. Vi vill att man endast ska behöva vänta max 14 dagar innan man får tid hos BUP.Sjukvård
Public serviceSverigedemokraterna har en positiv inställning till public service bolagen, men anser att reformer är nödvändiga.Kultur
PumplagenSverigedemokraterna anser att den så kallade pumplagen slår hårt mot landsbygden och den bör därför avskaffas.Glesbygd
Rätt till heltidVäldigt många anställda inom den offentliga sektorn arbetar idag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Sverigedemokraterna vill möjliggöra detta med hjälp av statliga anslagJobb
RegionalpolitikSverigedemokraterna vill se höjda reseavdrag och utlokalisering av statlig verksamhet. Staten måste också ta ett heltäckande ansvar för infrastruktur och exempelvis polisnärvaro.Ekonomi
Rituellt slaktat köttRituell, obedövad slakt och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med en svensk syn på hur djur ska behandlas. Vi vill se ett importstopp för kött från obedövad och rituell slakt.Jordbruk
RUT-avdragetUtvidga RUT-avdraget till 50.000 kr per år för personer under 65 och 100.000 kr per år för personer över 65 år.Bostäder
RysslandUtvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en negativ auktoritär utveckling, vilket Sverigedemokraterna ser med oro på.Utrikespolitik
SambeskattningSverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning, som var en kvinnofälla.Familj
SamhallSamhall behövs. De åtgärder och möjligheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, och eventuellt ohälsa är bra och bör kvarstå. Sverigedemokraterna är ytterst positiva till att de som kan arbeta bör arbeta i den utsträckning som det är möjligt. Det ska finnas ett bra utbud av tjänster inom arbetsmarknadspolitiken för att göra detta möjligt.Jobb
SamtidskonstSamtidskonsten i Sverige bör vara stark och självständig och stimuleras att i något högre utsträckning stå på egna ben.Kultur
Särskild löneskatt för äldreSverigedemokraterna vill sänka arbetsgivaravgiften för äldre till 10,21 %.Äldre
Särskilda behov i skolanSverigedemokraterna vill satsa på elever med särskilda behov, särbegåvade elever och praktik inom lärarutbildningen på special- eller särskola.Skola
ScreeningprogramSverigedemokraterna anser att dessa typer av screeningåtgärder, där symptomfria individer undersöks i förebyggande syfte, ska utökas. Vi förordar en satsning med syfte att introducera fler nationella screeningprogram.Sjukvård
SjukförsäkringSvårt sjuka ska kunna känna tillit till att få ekonomisk trygghet.Ekonomi
SjukvårdKvalitativ vård skall garanteras till samtliga medborgare oavsett var i landet man bor. Individens rätt till rätt vård i rätt tid är viktigare än vilken aktör som utför vården.Sjukvård
SjukvårdspersonalSverigedemokraterna vill se en bred satsning på sjukvårdspersonal.Sjukvård
Skadestånd till brottsofferSverigedemokraterna vill införa en statlig skadeståndsgaranti så att brottsoffret inte måste kräva in ersättningen från gärningsmannen.Brottslighet
SkattesystemetSkattesystemet behöver förenklas och få en ökad transparens och legitimitet.Ekonomi
SkattetryckSkattetrycket bör varken vara lågt eller högt utan vi bör pragmatiskt eftersträva en lagom nivå nära globalt genomsnitt.Ekonomi
SkogSverigedemokraterna vill se ett aktivt, miljövänligt brukande av skogen i harmoni med både biologisk mångfald och skogsägarnas intressen. Vi prioriterar inte att ytterligare skogsområden köps upp för att bilda nya reservat. Äganderätten ska värnas.Jordbruk
Skolans arbetsmiljöSverigedemokraterna vill satsa på en trygg skolmiljö med förbättrade arbetsförhållanden.Skola
SkolmatSverigedemokraterna vill genomföra en matreform för bättre och mer näringsrik kost för ökat välmående och ökad miljömedvetenhet.Skola
SkuldsaneringSkuldsanering ska vara en sista utväg för dem som hamnat i ekonomiskt trångmål med mycket höga skulder.Ekonomi
SlöjaSverigedemokraterna vill förbjuda slöja på förskola. Vi vill också förbjuda heltäckande beslöjning i offentlig miljö.Demokrati
SMS-lånSverigedemokraterna vill ha tuffare reglering mot SMS-lån och konsumtionskrediter.Ekonomi
SmugglingVi vill ge Tullverket mer resurser och befogenheter för att verka mot illegal in- och utforsel av varor vid svensk gräns.Brottslighet
SörjandestödSörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn bör införas för att hjälpa individer genom en livskris.Familj
Spel (Datorspel/Tv-spel/mobilspel mm.)Sverigedemokraterna vill stimulera en fortsatt framstående spelutveckling i Sverige.Kultur
Spel (Hasardspel)Sverigedemokraterna vill totalförbjuda spel på kredit och minimera alla former av expansiv eller aggressiv marknadsföring av spel.Kultur
StraffSverigedemokraterna vill se kraftigt skärpa straff, särskilt för vålds- och sexualbrott.Brottslighet
StraffrabattSverigedemokraterna vill avskaffa de olika straffrabatterna.Brottslighet
Svensk kulturSverigedemokraterna värnar den svenska kulturen.Kultur
Svenska språketSvenska ska vara ett officiellt huvudspråk i Sverige.Demokrati
SystembolagetSystembolaget och det svenska alkoholmonopolet är i huvudsak bra men vi vill även öppna upp för gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.Droger
TandvårdTänderna är en del av kroppen och tandvården är därför en viktig del för att främja en god hälsa och folkhälsa. Tandvård kan dock vara förenat med stora kostnader varför många dessvärre avstår att gå på regelbundna kontroller. Sverigedemokraterna anser att det på sikt är naturligt att tandvårdskostnaderna ingår i högkostnadsskyddet. I nuläget finns det dock inte budgetutrymme till det.Sjukvård
TerrorismDe som stridit för terroristorganisationer likt IS ska förlora sitt medborgarskap och utvisas på livstid från vårt land.Brottslighet
TiggeriSverigedemokraterna vill snarast möjligt införa ett nationellt tiggeriförbud.Brottslighet
TobakVi vill arbeta för att främja ett minskat tobaksbruk.Droger
TrossamfundTrossamfunden är en viktig del av det civila samhället och förtjänar ett stöd. Samtidigt är det viktigt att det offentliga inte stödjer trossamfund med verksamhet som är våldsbejakande, antidemokratisk eller extrem.Demokrati
Tvåårigt gymnasiumSverigedemokraterna vill återinföra tvåårigt gymnasium för praktiska och estetiska linjer.Skola
TvångsäktenskapÄktenskap ska alltid ingås frivilligt mellan två vuxna människor. För att förhindra att unga tvingas in i äktenskap med påtryckningar vill vi även se en 24-årsregel enligt dansk modell. Familj
Tyngre transporterSverigedemokraterna välkomnar den nya bärighetsklassen upp till 74ton (BK4) för tyngre och längre lastbilar.Fordon och infrastruktur
UnderhållsstödVi vill öka incitamenten för föräldrar att firvilligt betala det underhållsbidrag de är skyldiga till. I de fall det inte fungerar vill vi för barnens bästa stödja ett generöst underhållsstöd via försäkrinskassan.Familj
UtbildningSverigedemokraterna vill skapa ekonomiska incitament för att välja utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och skapa balans på arbetsmarknaden genom att få fler att välja yrkesutbildningar.Utbildning
Utdrag ur belastningsregisterVi vill införa obligatoriskt registerkontroll i belastningsregistret för anställda inom vård och omsorgsyrken.Brottslighet
UtstationeringSverigedemokraternas inställning är att löntagare som är utstationerade i Sverige skall arbeta här under samma villkor som den inhemska arbetskraften.Jobb
UtvisningKriminella utlänningar som begår brott i Sverige ska utvisas.Brottslighet
VägskattSverigedemokraterna vill avskaffa vägskatten.Fordon och infrastruktur
Vägslitageavgift/KilometerskattVägslitageavgift riskerar att bli nådastöten för svensk åkerinäring, och Sverigedemokraterna är därför emot införandet.Fordon och infrastruktur
VajerräckenSverigedemokraterna vill byta ut de nuvarande vajerräckena mot andra räcken som skonar oskyddade trafikanter såsom MC-förare.Fordon och infrastruktur
Vård till icke-EES-medborgareMed tydliga regelverk avseende icke medborgares rätt till skattefinansierad välfärd minskar belastningen på sjukvården vilket leder till högre tillgänglighet.Sjukvård
VårdköerVi vill införa en patienträttsgaranti som dels stärker patienternas rättsliga ställning och dels ger dem möjlighet att välja vårdgivare i hela landet.Sjukvård
VårdnadsbidragVi vill återinföra möjligheten till vårdnadsbidrag.Familj
VårdplatserAtt komma tillrätta med vårdplatsbristen är en av sjukvårdens enskilt viktigaste frågorSjukvård
VargSverigedemokraterna förordar en begränsning av den nuvarande vargstammen. Generellt vill vi se större lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.Jordbruk
VärnpliktVi vill att den värnplikt ska vara den huvudsakliga metoden för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning.Försvar
VattenbrukDet finns en stor potential att odla fisk i Sverige. Detta vill vi underlätta genom förenklade regelverk och stöd till forskning och avelsprogram.Jordbruk
VigselförrättareTrossamfund som inte lever upp till gällande krav ska fråntas vigselrätten.Demokrati
Vinster i välfärdenReglera kommunala och privata välfärdsföretag genom hårda kvalitetskrav och inte vinstkrav.Ekonomi
VisstidsanställningVi vill inte avveckla visstidsanställningarnaJobb
YrkesförsvarVi vill gå över till värnplikt som huvudsakligt personalförsörjningssystem, med inslag av yrkessoldater.Försvar