A till Ö

Ämne Sammanfattning Område
A-kassan

A-kassan ska vara en del av statens generella välfärdsåtagande. Som ett led i detta vill vi förstatliga arbetslöshetsförsäkringen vilket innebär att den enskilde inte längre behöver betala avgift till en a-kassa. Vi vill öka den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet. Den som har arbetat och gjort rätt för sig ska inte behöva gå från hus och hem vid arbetslöshet eller behöva oroa sig för att ha mat på bordet. Man ska kunna fokusera på att söka nytt jobb. Vi vill se en höjning av taket i a-kassan till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag för resterande period.

Länk till relevant dokument

Jobb
A-traktor

Genom att höja hastigheten för A-traktorer från 30 km/h till 45 km/h kan trafiksäkerheten öka, eftersom dessa fordon då inte utgör ett lika stort hinder i trafiken. Vi menar även att kunskapsbehörighet för fyrhjuligt fordon med denna vikt behövs.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Abort

Sverigedemokraterna står bakom Sveriges rådande abortlagstiftningen. Den innebär att kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, därefter är Socialstyrelsens Rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Det är också viktigt att förebygga oönskade graviditeter. För att det förebyggande arbetet ska ha god effekt måste man arbeta brett och inom flera områden. Bland annat behövs förebyggande arbete inom skolan, ungdoms- och sjukvården samt ideella organisationer

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Adoption

Alla barn ska ha en bra och trygg uppväxt i ett kärleksfullt hem. Adoptionslagstiftningen bör ses över för att underlätta nationella adoptioner. Det är även viktigt att rätt information och kunskap ges till de blivande föräldrarna. Adoptionsprocessen kan behöva förenklas för familjehemsföräldrar. Inte minst i omständigheter som det allvarliga Lilla Hjärtat-fallet. Alla adopterade barn ska ha rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung.

Länk till relevant dokument

Familj
Anhöriginvandring

Anhöriginvandring bör i väsentligt större grad fokusera på individens eget ansvar att försörja sin familj. Ökade kontroller och krav skyddar samhället samt den enskilde mot exempelvis missbruk och bedrägerier, men även tvångsgifte samt skenäktenskap. Den som vill ta en anhörig till Sverige måste ha både ordentlig försörjning och bostad ordnad, så att det inte blir en belastning för samhället. Den som begått våldsbrott i familjen ska inte kunna hämta hit familjemedlemmar. Den som kommer till Sverige ska anpassa sig till samhället.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har länge varit i behov av reformer. Vi har under alla år i riksdagen velat ge fler aktörer möjlighet att hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen genomgår nu ett förändringsarbete som syftar till just detta. Vi ska nu följa upp att detta sker på ett ansvarsfullt sätt. Det ska ställas höga krav på företagen som arbetar med de arbetssökande och det är viktigt att det finns stöd i hela landet.

Länk till relevant dokument

Jobb
Arbetskraftsinvandring

Utgångspunkten för arbetskraftsinvandring är att den ska vara till ömsesidig nytta för migranten och det mottagande samhället. I första hand ska det handla om högkvalificerad arbetskraft som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det ska inte vara ett sätt att kringgå den svenska modellen. Vi vill ställa krav på att arbetskraftsinvandringen fyller verkliga behov på arbetsmarknaden utifrån de arbetsvillkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden med ett lägsta lönegolv.

Länk till relevant dokument

Migration
Arbetslivskriminalitet

I Sverige finns många kriminella företag som utnyttjar arbetstagare. Seriösa aktörer ska inte behöva konkurra med företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att betala småpengar i lön eller tvinga arbetstagare att arbeta 14 timmar om dagen. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler, tar del av bidrag de inte har rätt till eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige måste stoppas. Vi satsar mer än regeringen på myndigheterna som arbetar med att komma till rätta med detta. Antalet inspektioner måste öka, särskilt i branscher där vi vet att detta ofta förekommer.

Länk till relevant dokument

Jobb
Arbetsmiljöbrott

Vi vill förlänga preskriptionstiden vid arbetsmiljöbrott, till fyra år för normalgraden och tio år för grova brott. Detta eftersom utredningar samt ansvarsutkrävande för arbetsplatsolyckor är komplicerat och tar tid.

Länk till relevant dokument

Jobb
Arbetsplikt

Den danska regeringen vill införa arbetsplikt för personer med integrationsbehov. Vi vill se en svensk variant av detta förslag. Det ska inte vara möjligt att leva på bidrag i åratal utan motprestation. Den som har försörjningsstöd ska omfattas av aktivitetskrav. Bidrags-aktiviteter är inte arbeten. Det ska istället handla om samhällsnyttiga uppgifter som kommunerna inte kan ställa krav på idag såsom att rensa stränder, samla skräp och liknande. Vi vill utreda en modell för detta med respekt för vår arbetsmarknadsmodell. Detta innebär att kraven för försörjningsstöd ska höjas.

Jobb
Arkitektur

Hur hus ser ut har betydelse för människors välmående. Undersökningar visar att många gärna vill se traditionell arkitektur, småskalighet, naturmaterial och grönska bland bebyggelsen. Arkitektur ska medverka till att skapa hemkänsla, gemenskap och trygghet. Den ska knyta an till svensk byggnadstradition och vara estetiskt tilltalande. Det är viktigt att respektera och bevara det som tidigare generationer skapat, vilket bidrar till identitetsskapande. Nya hus bör anpassas till äldre hus i närmiljön och de som bor i ett område bör ha större inflytande över nybyggnationer.

Länk till relevant dokument

Stadsbyggnad
Assistansersättning och personlig assistans

Sverigedemokraterna har starkt motsatt sig sparkraven inom LSS och är det parti som satsar mest på att höja assistansersättningen. Ersättningen måste bli långsiktig och följa samhällets övriga kostnads- och löneutveckling. Det är viktigt att i ett första steg upprätthålla LSS så som det var tänkt från början, alltså innan prejudicerande domar och regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan förändrade situationen. Vidare bör personkretsarna utgå från behov och inte diagnoser.

Länk till relevant dokument

Funktionshinder
Asylinvandring

Människor som behöver skydd ska få det, men det måste inte vara just i Sverige. Decennier av erfarenhet visar att insatser i krisernas närområden är många gånger mer effektivt. Vi vill återgå till den sunda principen om första säkra land, det vill säga att man inte ska resa genom flera säkra länder för att få skydd i det land som erbjuder bäst ekonomiska villkor. Då är det inte asylinvandring längre, utan ekonomisk migration. Vi vill skärpa beviskraven så att skydd endast erbjuds till dem som verkligen behöver det. Vi vill på sikt att asylsökande ska kunna skickas till säkra länder utanför EU och få skydd där.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Asylmottagande

Mottagandet av asylsökande ska vara statens ansvar. Kommunerna ska inte tvingas ta emot asylsökande. Asylsökande ska inte få bo var de vill, utan ska anvisas särskilda, stängda transitcenter i väntan på beslut. Där ska man få det man behöver, samtidigt som man är tillgänglig för utredningen och inte kan gå under jorden. Liknande system finns i flera EU-länder. På så vis slipper kommunerna bostadsbrist och andra problem. Kostnaden för mottagandet ska hanteras genom ett lån till asylsökanden, som senare ska betalas tillbaka.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Attacker mot blåljuspersonal

Stenkastning mot poliser samt vandalisering av polisbilar, ambulanser och brandbilar har blivit en del av vardagen i många segregerade utanförskapsområden. Det finns idag över 60 utsatta områden där polis och annan blåljusverksamhet hindras i sitt arbete. Kriminaliseringen av blåljussabotage är något Sverigedemokraterna länge kämpat för och välkomnat. Regeringens förslag är dock bristfälligt både sett till vilka straff som döms ut och vilka yrkesgrupper som erbjuds  skydd. Även mindre angrepp mot det offentliga måste motverkas.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Avkastningsskatt

Sverigedemokraterna vill sänka skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar.

Ekonomi
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Allt fler barn och unga mår dåligt till följd av att vården saknar tillräcklig kapacitet. Krisen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) går ut över våra ungdomar, vilket är helt oacceptabelt. Sverigedemokraterna vill införa nationella flödesprogram samt vårdlösningar för barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa, exempelvis självskadebeteende, ångest eller depression. Köerna till BUP är idag alltför långa men kan motverkas genom att relevant kompetens finns tillgänglig på skolnivå genom elevhälsan.

Länk till relevant dokument

Hälsa
Besöksnäring

Besöksnäringen sysselsätter många som är nya på arbetsmarknaden och genererar stora intäkter till statskassan. Den skapar arbetstillfällen inom allt från fjällstationer och muséer till nattklubbar. Vi vill sänka kostnaderna för bil- och flygresor samt även se en harmoniseringen av momssatserna för dessa områden. Gårdsförsäljning av alkohol skulle sannolikt vara positivt för glesbygdsnäringarna.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Betyg

Betygen bidrar till att höja kvaliteten i skolan. De tydliggör kunskapsmålen samt utvecklingen för eleven.
Att införa betyg i de lägre årskurserna gör dessutom att man kan sätta in stöd för barn som behöver detta i ett tidigare skede. Vi vill att likvärdiga förutsättningar ska råda i hela landet och att obligatoriska betyg ska införas från årskurs fyra, samt skriftliga omdömen från årskurs ett.
Betygen ska ges i varje enskilt ämne och inte vara sammanfattande, som för exempelvis SO- samt NO-ämnena.

Länk till relevant dokument

Skola
Boendetrygghet

En trygg bostad och trivsam boendemiljö är viktig för alla. Ansvarslös migrationspolitik har bidragit till trångboddhet, brottslighet och otrygghet i många områden. Utöver polisiära insatser mot brottsligheten behöver utsatta områden byggas om till småskalig och tilltalande boendemiljö där man trivs och är säker. Vi vill se en nationell handlingsplan för ombyggnation, belysning, kameraövervakning och planering utifrån riskanalys. Brottsligheten mot husägare genom organiserade stöldligor måste stoppas och grovt kriminella hyresgäster ska lättare kunna vräkas.

Länk till relevant dokument

Bostäder
Bonus malus (fordonsskatt)

Det så kallade bonus/malus-systemet ska avskaffas. Bonus/malus innebär i korthet att tyngre fordon beläggs med högre skatt, pengar som sedan subventionerar inköp av exklusiva miljöbilar. Inverkan på koldioxidutsläppen är begränsad och det bör framhållas att elektrifieringen av bilflottan fortgår även utan subventioner. I realiteten innebär bonus/malus att pengar överförs från familjer, ofta på landsbygden, som behöver något större fordon, till höginkomsttagare i tätort.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Bostadsbidrag

Bostadsbidraget utgör en viktig extra trygghet för många människor i Sverige, i synnerhet studenter och barnfamiljer med låga inkomster. Bostadsbidraget bör därför stärkas. Underlaget för bidraget bör också förändras geom att de mest aktuella inkomstuppgifterna används, vilket minskar risken för felaktiga utbetalningar och återkrav.

Länk till relevant dokument

Bostäder
Bostäder

Att ha ett tryggt hem är oerhört viktigt för oss alla. Den bostadsbrist och ökade brottslighet som uppstått på grund av ansvarslös migrationspolitik under lång tid bidrar till trångboddhet och otrygghet. Större hänsyn måste tas till behov och efterfrågan på bostadsmarknaden. Många vill äga sitt boende, men det råder på många håll överskott på hyresrätter och underskott på småhus. Vi behöver också fler bostäder för seniorer och för studenter samt bättre spar- och låneformer för förstagångsköpare. Reglerna för nybyggnationer behöver förenklas.

Länk till relevant dokument

Bostäder
Brott och straff

I Sverige har sexualbrottslighet och viss våldsbrottslighet ökat dramatiskt. Dödligt våld mellan unga är uppseendeväckande vanligt i Sverige. För att möta denna mycket allvarliga utveckling krävs en helt ny kriminalpolitik. Förebyggande åtgärder är viktiga, men det krävs ett nytt synsätt kring brott och straff. Straffets syfte är inte bara att rehabilitera gärningsmannen, utan även att ge brottsoffret upprättelse och att öka samhällets trygghet genom att den dömde gärningsmannen låses in. Ett straff ska stå i paritet med den brottsliga gärningen. De olika rabatterna, som mängdrabatt, ungdomsrabatt och villkorlig frigivning ska tas bort.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Bränsleskatt

Sveriges bensin- och dieselpriser är bland de högsta i världen, vilket kraftigt påverkar både privatpersoner och näringslivet. Sverigedemokraterna vill minska drivmedelspriserna mest av alla partier. Under tryck från oppositionen har regeringen nu sänkt bränsleskatten. Vi vill permanenta dessa skattesänkningar vilket tillsammans med sänkt reduktionsplikt sänker priserna vid pump med flera kronor per liter. Vi vill också se permanenta skattelättnader för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Bygga

Möjligheterna för byggande behöver gynnas genom regelförenklingar. Skydd av områden hindrar byggande, boende och verksamhetsutveckling. Ett reformerat strandskydd skulle öka byggmöjligheterna i attraktiva områden. Riksintresseområden bör minskas till antal och omfattning samt anpassning i dessa områden göras för att tillåta byggnation. Det bör undersökas hur försäljning av statlig mark ovan riksgränsen kan möjliggöras, för att öka byggande exempelvis för bostadsbehoven vid industriexpansion. Ökad konkurrens och förbättrade möjligheter till byggkredit för små byggbolag bör gynnas.

Länk till relevant dokument

Bostäder
Cabotage

Det nuvarande fusket med cabotagetransporter måste upphöra. Det behövs hårdare straff och ökade resurser till polisen för att arbeta med detta. Cabotagereglerna innebär att utländska åkare som transporterar varor till Sverige, efter att varorna levererats, tillåts göra ett begränsat antal inrikestransporter innan de återigen måste lämna landet. Systemet missbrukas i stor utsträckning och svenska myndigheter har dålig kontroll över vilka lastbilar som befinner sig i landet och hur många transporter de utför.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Civilsamhället

Sverigedemokraterna sätter stort värde på det svenska civilsamhället. Civilsamhället har ett egenvärde och ska inte ses som ett redskap för politiker samt den offentliga makten att genomdriva sina politiska ambitioner. Därför vill vi stärka det svenska civilsamhällets oberoende. En viktig del i att garantera allmänhetens stöd till civilsamhället är att skattepengar inte tilldelas våldsbejakande, odemokratiska eller islamistiska organisationer. Det är också olämpligt att med offentliga medel finansiera organisationer med partipolitisk agenda.

Länk till relevant dokument

Kultur
Civilt försvar

Det civila försvaret är på väg att återupprättas vilket vi ser positivt på. Det militära försvaret kan inte fungera utan det civila försvaret, som är en vital del av totalförsvaret. Ett trovärdigt och fungerande totalförsvar kräver att den civila delen, likväl som den militära, är väl samövad och finansierad.

Länk till relevant dokument

Försvar
Diskriminering

Ingen ska behöva utsättas för diskriminering. Regeringsformen innehåller idag ett antal specifikt angivna förbud mot diskriminering, såsom mot etnicitet, sexualitet eller religion. Sverigedemokraterna vill även att politisk uppfattning ska räknas som en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen. Vi vill också att det ska göras ett tillägg till regeringsformen med innebörden att ingen får särbehandlas eller diskrimineras på grund av att denne betraktas av sig själv eller av andra som svensk.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Djurskydd

Vi vill ha ett stärkt djurskydd där större hänsyn tas till djurens naturliga beteende. Djur ska behandlas med respekt och djurplågeri stoppas. Djurens rättsliga ställning ska stärkas och lagbrott ska få större konsekvenser. Svensk lagstiftning rörande djuromsorgen är unik men splittrad. Vi vill samla djurskyddslagarna i en särskild djurskyddsbalk. En bra djuromsorg uppnås då djuruppfödare eftersträvar att djuren ska må väl. Sverige har oerhört duktiga djuruppfödare och engagerade djurägare. Vår ambition är att svensk djurskyddsstandard ska vara miniminivån för djurskyddet inom hela EU.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Dödshjälp

Frågan om dödshjälp är komplex utifrån flera aspekter, inte minst etiska och medicinska. Men det handlar också om sjukvårdens grunduppdrag. För att kunna ta ställning i frågan så vill vi se en bred parlamentarisk utredning. Utifrån denna utredning kan man fatta ett väl avvägt beslut i en väldigt svår fråga, förhoppningsvis med bred parlamentarisk majoritet.

Sjukvård
E-sport

E-sport är en industri som omsätter miljarder runt om i världen och som lockar många utövare. Sverige har länge varit ett branschledande land både i själva spelutvecklingen och med ett flertal framgångsrika e-sportutövare. För att ta till vara på de svenska framgångarna och intresset vill vi verka för att e-sport ska likställas med övrig sport. Det skulle höja e-sportens status och ge lokala e-sport-föreningar samma möjligheter att bedriva föreningsverksamhet som annan idrott. Vi vill även sänka momsen på digitala spel.

Länk till relevant dokument

Kultur
Ekonomisk politik

Vår ekonomiska politik syftar till att staten ska kunna garantera medborgarnas säkerhet, välfärd och ekonomiska grundtrygghet, samtidigt som skattetrycket dämpas. Detta är möjligt genom att slöseriet med offentliga medel minskar. Vi vill att svenskarna ska få valuta för sina skattepengar och att dessa hanteras varsamt och effektivt.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Elevhälsa

Skolan är en viktig arena för förebyggande insatser avseende barns och ungas psykiska ohälsa. Här finns möjlighet till tidiga insatser och kompetens i form av skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog som snabbt kan ge stöd. Eleverna är redan förtrogna med elevhälsan och behöver inte stå i kö för att få hjälp. Sverigedemokraterna anser även att varje elev ska träffa skolans kurator varje termin. För förbättrad elevhälsa vill vi även se daglig fysisk aktivitet i eller i anslutning till skolan.

Länk till relevant dokument

Hälsa
EU

Sverigedemokraterna står för ett samhälle där besluten ligger så nära medborgarna som möjligt och där varje medborgare har en chans att påverka samhällsutvecklingen. EU har utvecklats till en byråkratisk koloss som lägger allt större kostnader på exempelvis Sverige. Vi behöver den inre marknaden och ett gemensamt yttre gränsskydd, men i övrigt motsätter vi oss EU:s överstatlighet.

EU
Euron

Sverige ska behålla den svenska kronan som valuta. Genom att stå utanför det europeiska valutasamarbetet kan Sverige bibehålla kontrollen över penning- och valutapolitiken. Med egen valuta har vi möjlighet att snabbare åtgärda obalanser i ekonomin och på så sätt mildra effekterna av lågkonjunkturer. Sverigedemokraterna eftersträvar stabila statsfinanser, vilket leder till en stabil valuta med goda investeringsmöjligheter och goda handelsrelationer. Vi vill verka för att Sverige ska få ett permanent undantag från euro-samarbetet.

Ekonomi
Familj

Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället och ska vara fria att fatta egna beslut om sin vardag. Tvingande jämställdhetsreformer ska undvikas och familjers handlingsutrymme ska inte begränsas. Barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar oavsett familjekonstellation. De har rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung. Gemensam vårdnad ska utgöra norm. Det ska vara möjligt att fastställa faderskapet under graviditeten i ett så tidigt skede som möjligt.

Länk till relevant dokument

Familj
Fiske

Fiskefrågor är till sin natur regionala och bör därför regleras i samarbete med andra länder i närområdet. Utgångspunkten är att fisket måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det finns behov av både storskaligt och småskaligt fiske, vilket även inkluderar det folkliga sportfisket. Det är centralt att framhålla fiskets kulturella aspekt likväl som dess ekonomiska betydelse. Fisket har alltid utgjort en viktig näringskälla i Sverige, som har långa kuster och talrika sjöar. Det är av betydelse att bibehålla fiskets särarter liksom att utveckla fiskerinäringen i sin helhet.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Flaggning

Idag finns inga föreskrifter som reglerar när myndigheterna ska flagga eller ens vilken flagga som ska hissas. Många myndigheter flaggar även med EU-flaggan eller med politiska flaggor. Den svenska flaggan bör istället användas, som samlande symbol för hela nationen.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Flyg

Flyget är en helt nödvändig del av Sveriges transportsystem, både inrikes och utrikes. Flygtrafiken tillgodoser både medborgarnas och näringslivets behov men är också en förutsättning för att försvar, sjukvård och polis ska fungera. Det är därför av stor vikt att upprätthålla och utveckla tillgängligheten till flygplatser, samt att lyfta fram betydelsen av de svenska företag som både direkt och indirekt är en del av den svenska flygindustrin. Att säkerställa de regionala beredskapsflygplatserna är en central fråga för oss.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Flygskatt

Vi vill avskaffa flygskatten. Sverige är ett stort land med långa avstånd. Flygtrafiken är viktig både för privatpersoner och näringslivet. Flygskatten är en orimlig skatt på avstånd och vars miljöeffekt är obefintlig.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Folkbildning

Folkbildningen har spelat en viktig roll för framväxten av den svenska demokratin. Som ett komplement till andra utbildningsalternativ har folkbildningen även i dag en viktig roll i vårt samhälle. Det finns däremot problem med fusk och extrema aktörer inom folkbildningen. Sverigedemokraterna föreslår därför att en ny oberoende aktör ska få i uppdrag att fördela medel till folkbildningens verksamheter.

Länk till relevant dokument

Kultur
Folkbokföring

Sverige behöver en folkräkning för att ta reda på vilka som faktiskt bor i Sverige. Skatteverkets uppdrag att motverka oegentligheter i folkbokföringsregistret måste därmed förtydligas och skärpas. Dessutom krävs en mer aktiv kontroll över vilka som passerar Sveriges gränser. Det måste också i större utsträckning än idag gå att kontrollera att den som uppger sig bo i Sverige också gör det, i synnerhet om man uppbär bidrag.

Länk till relevant dokument

Brottslighet
Folkomröstningar

I en demokrati är det viktigt att medborgarna stimuleras till att delta i samhällets beslutsprocesser, och förs närmare de politiska besluten. Sverigedemokraterna vill därför göra det enklare att genomföra folkomröstningar genom sänkta trösklar för antalet namnunderskrifter som krävs för detta.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Forskning

Vi värnar akademisk frihet. Forskning ska i huvudsak vara fri från statlig styrning, men det ska ställas hårda krav på vetenskaplighet –  genusvetenskap inkluderat. Tjänster och anslag ska fördelas strikt meritokratiskt, kvotering ska inte vara tillåten. Universitet bör satsa mer på excellens, och högskolor i högre grad på yrkesutbildning och profilering. Forskningsfriheten måste öka genom minskade anslag till råden och ökade basanslag direkt till lärosätena. Vi ger hellre duktiga forskare bättre förutsättningar än utökar antalet forskartjänster.

Länk till relevant dokument

Forskning
Friluftsliv

Många nyttjar den svenska naturen genom sportutövande, turism och rekreation. Friluftslivet når många samhällsgrupper och är en viktig resurs för regional utveckling. Därmed utgör den även en viktig del av näringslivet på landsbygden. För att främja friluftslivet i Sverige vill vi se ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna samt inkludera friluftslivet i fler samhällssektorer, exempelvis vård, skola och omsorg. Vi vill även återinföra obligatoriska friluftsdagar i skolan.

Länk till relevant dokument

Kultur
Friskolor

Sverigedemokraterna värnar det fria skolvalet. Vi vill bevara kösystemet, som ger möjlighet att planera familjetillvaron. Antagning baserad på sortering av barn efter etnisk och socioekonomisk bakgrund är en förkastlig idé. Friskolor ska ha höga krav på kvalitet, tillgång till läromedel och lärarbehörighet. En ekonomisk buffert ska garanteras, ägar- och ledningsprövningen ska skärpas och näringsförbud ska följa individen. Vi är emot vinstförbud, men kan inte acceptera övervinster. Skolor som missköter sig ska granskas av Skolinspektionen och stängas.

Länk till relevant dokument

Skola
Funktionsrätt

Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd och den hjälp som behövs för att ges möjlighet till full delaktighet i samhället, oavsett var i landet man bor. Insatserna skall ges utifrån individens villkor och förutsättningar. Full delaktighet kräver även ökad tillgänglighet till byggnader, utemiljö och information men också ökade möjligheter att arbete samt transport.

Länk till relevant dokument

Funktionshinder
Fängelseplatser

Sverige saknar idag möjligheten att låsa in alla som ska häktas eller döms till fängelsestraff. Det saknas platser både i fängelser och i häkten. Regeringens lösning på problemet är att upprätta tillfälliga platser i baracker samt att låta fler avtjäna sina straff i frihet. Det är inte en hållbar lösning. Sverigedemokraterna vill kraftigt utöka resurserna till rättsväsendet. Antalet anstaltsplatser måste fördubblas. För att lösa den akuta fängelsebristen ska avtal med tredjeland upprättas så att brottslingar avtjänar sina straff bakom lås och bom.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Förberedelseskola

Nyanlända elever ska gå i obligatorisk förberedelseskola, som ska ligga avskilt från den ordinarie verksamheten. Innan överflyttning till vanlig undervisning sker, ska eleven ha godkänt på nationella prov, för att säkerställa att eleven kan följa med i undervisningen. Både för elevens egen skull och för den mottagande klassens. De nationella proven ska utformas av Skolverket i ämnena svenska, samhälls- och medborgarkunskap, engelska samt matematik för den årskurs som eleven avser påbörja.

Länk till relevant dokument

Skola
Författningsdomstol

Sverigedemokraterna ställer sig skeptiska till en renodlad författningsdomstol, där ett fåtal tjänstemän kan upphäva de folkvaldas regler och beslut helt och hållet. Möjligheterna att införa ett krav på kvalificerad majoritet för att stoppa förslag som avstyrkts av Lagrådet (som den kända ”Gymnasielagen 2018”) bör däremot övervägas. Partiet ställer sig även positivt till att i högre utsträckning än nu tillse att EU–rätten inte inskränker på svensk grundlag, samt att göra det lättare att åtala statsråd som inte följer grundlagen.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Förlossningsvård
En patientsäker förlossningsvård ska kunna garanteras i hela landet. I de fall det inte är möjligt att garantera tillgång till förlossningsvård i närområdet, på grund av geografiska avstånd, vill vi se andra lösningar. Vi anser att alla födande mödrar ska ha tillgång till säkra transporter, exempelvis i form av ambulanser som är speciellt utrustade för förlossningsvård. Vi vill också se ett nationellt mål om en barnmorska per förlossning för att stärka patientsäkerheten.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Förskola

All undervisning i förskolan ska vara evidensbaserad, fri från diskriminering och politiska trender. Den fria leken ska dominera, samtidigt som verksamheten ska stimulera språklig, motorisk och social utveckling. Vi förordar små barngrupper. Svenska ska talas i förskolan. Varje förskola ska ha minst en personal med förskollärarutbildning och all personal ska vara certifierade i svenska. Arbetsförhållandena måste förbättras med möjlighet till heltid och slopat karensavdrag. Förskolan ska vara obligatorisk för barn från tre års ålder med två utländska föräldrar bosatta i ett utsatt område.

Länk till relevant dokument

Skola
Förstföderskor

Som ett familjevänligt parti vill vi införa ett nytt bidrag till förstföderskor som betalas ut då föräldrautbildning genomförts. Detta engångsstöd ska kunna täcka en del av de kostnader som uppstår i samband med att en familj får sitt första barn. I synnerhet det första barnet medför stora kostnader, samtidigt som frånvaron av ett ekonomiskt startkapital kan vara en barriär för främst yngre personer som vill bilda familj.

Länk till relevant dokument

Familj
Försvar

Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet verkat för högre anslag till Försvarsmakten. Under 2022 har vi tillsammans med övriga riksdagspartier beslutat om att under innevarande år stärka det militära försvaret med 2 miljarder kronor och det civila försvaret 800 miljoner kronor. I överenskommelsen stadgades att försvarsanslaget på sikt ska uppgå till 2 procent av BNP. Vi anser att försvarets anslag senast 2025 ska uppgå till minst 2 procent av BNP och på sikt 2,5 procent av BNP. För att upprätthålla en god försvarsförmåga över tid ska det stadgas i grundlagen att anslagen, som ett snitt under en femårsperiod, inte får understiga 2 procent av BNP.

Försvar
Försörjningsstöd

Med rättigheter följer skyldigheter. När man får försörjningsstöd ska det alltid finnas ett aktiverings- och prestationskrav, vilket kan ge flera positiva effekter. Sverigedemokraterna står fullt ut bakom tanken om ett socialt skyddsnät för medborgare, men vi anser också att det ska finnas ett ”respektavstånd” i ekonomiska villkor mellan den som arbetar och den som inte gör det. Vi vill också aktivt stävja fusk, bland annat genom hembesök och identitetskontroller, så att stöd inte betalas ut felaktigt.

Länk till relevant dokument

Hälsa
Föräldrapenning

För att bygga ett ännu bättre socialt system driver vi en utökad och avreglerad föräldrapenning. All reglering i föräldraförsäkringen, rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet, bör avskaffas. Föräldrar är bättre lämpade än politiker när det gäller att avgöra vad som är bäst för familjen.

Länk till relevant dokument

Familj
Gymnasieskolan

Gymnasieutbildningen ska präglas av studiero, bildningsideal och högt ställda förväntningar på eleverna. Kunskapsuppdraget och kopplingen till arbetsmarknadens behov eller fortsatta studier måste bli tydligare. Vi vill återinföra tvååriga yrkesprogram för unga som snabbt vill ut på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Ett högskoleförberedande teoretiskt år kan kompletteras för elever som vill ha detta. Fler utbildningar till hantverksyrken ska ske inom ramen för lärlingsutbildningar. Gymnasieskolan måste bli betydligt bättre på att tillvarata särbegåvade elever.

Länk till relevant dokument

Skola
Gängkriminalitet

Den organiserade brottslighetens utveckling i Sverige utgör ett akut säkerhetshot. Polisen har identifierat över 8 000 personer som gängkriminella varav nästan 15 procent är under 18 år. Gängkriminalitetens påverkan på samhället är idag obestridlig och omfattande. Sverigedemokraterna vill förbjuda deltagande i och samröre med organiserad brottslighet. Straffen ska fördubblas. Genom att slå till mot gängens inkomster, skärpta gränskontroller och utökad möjlighet till förverkande ska den kriminella livsstilens attraktivitet motverkas.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Halalslakt

Rituell slakt där djur avlivas utan bedövning och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med svensk syn på hur djur ska behandlas. Importstopp ska införas för kött från obedövad och rituell slakt samt för animalieprodukter som härstammar från djur som utsatts för systematiskt och onödigt lidande och som väsentligt strider mot intentionerna med svensk djurskyddslagstiftning. Allra mest angeläget är ett stopp för importen av kött från djur som slaktats helt utan bedövning, vilket i praktiken innebär ett förbud mot import av halal-slaktat och annat rituellt slaktat kött.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Handel

Goda handelsrelationer och konkurrensneutrala multilaterala handelsavtal är av största vikt. Detta gynnar bland annat den svenska industrin och deras underleverantörer som tillsammans står för ungefär en femtedel av Sveriges BNP, tre fjärdedelar av exporten samt sysselsätter direkt eller indirekt omkring en miljon personer. Sverige ska inom såväl EU som i internationella forum, så som WTO, verka för en öppen och fri handel och för att motverka protektionism.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
HBT+

Sverige är och ska vara ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för olikheter. Alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning och all form av diskriminering ska bekämpas. Många HBT-personer lever under hedersförtryck, där de upplever begränsningar i att leva som de vill. Hatbrott med homofobiska motiv är ett problem och särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i utsatta områden, där reaktionära kulturer dominerar och det svenska samhällets inflytande är svagt. Kampen mot hatbrott och hederskultur är viktig för att stärka HBT-personers trygghet i samhället.

Demokrati
Helgdagar

Ett lands helgdagar är ett påtagligt och enande uttryck för dess historiska traditioner, kultur och unika särart. Sverigedemokraterna menar att de svenska helgdagarna, med undantag för första maj, bör grundlagsfästas.

Kultur
Hemlöshet

Att ha ett tryggt hem är viktigt för alla och utgör grunden i ett välfärdssamhälle. Hemlösheten har ökat på grund av bostadsbristen och en misslyckad migrationspolitik under lång tid, vars kostnader tränger undan sociala insatser. Vi vill införa en konkret nationell strategi mot hemlöshet. Det ska råda nollvision för hemlöshet för barn, varje kommun ska ha en handlingsplan för boende för barn och vårdnadshavare vid vräkning. Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället bör ökas, systematisk kartläggning av hemlöshet behövs. Bostadsbidraget fyller en viktig funktion i att motverka hemlöshet.

Länk till relevant dokument

Bostäder
Höghastighetsjärnväg

Den föreslagna höghastighetsjärnvägen som presenterats inom Sverigeförhandlingen är inte enbart ett dåligt projekt, utan även en samhällsekonomiskt kostsam och ineffektiv satsning. Snabbare, modernare järnväg är i sig något positivt, men alla satsningar måste bedömas utifrån nytta och kostnad. I det här fallet överstiger kostnaden för höghastighetsjärnväg den förväntade nyttan. I ett läge där svensk järnväg närmast står inför systemkollaps måste resurserna fördelas dit de bäst behövs, nämligen till förbättrat underhåll och för att bygga bort flaskhalsar.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Högre utbildning

Sverigedemokraterna vill att Sverige åter ska bli en ledande kunskapsnation. För att nå dit behövs satsningar på utbildningskvalitet snarare än hög genomströmning. Meritokrati och akademisk frihet är av största vikt. Svenska studenter måste få mer lärarledd undervisning och produktivitetsavdraget ska avvecklas. Undervisningsfriheten måste öka och den rådande tidsandan ska inte styra utformningen av kurser. Beslut om antal studieplatser bör tas fram i samråd mellan lärosäten och beslutsfattare och begränsas där arbetsmarknadens behov är mättat. Slumpmässig extern granskning av kandidat- och magisterarbeten behövs för säkrad kvalitet.

Länk till relevant dokument

Utbildning
Idrott

Sverigedemokraterna ser betydelsen av alla former av idrottsutövning i vårt samhälle och den svenska idrottsrörelsen fyller en viktig roll för väldigt många. För att idrottsrörelsen fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt måste politiken bistå. Vi vill därför ta krafttag mot lokal- och anläggningsbristen samt skapa förutsättningar för en permanent elitsatsning och tillföra ytterligare resurser för att förenkla för parasportutövare.

Länk till relevant dokument

Kultur
Illegal migration

Illegal migration innebär att man struntar i svensk lag och väljer att leva utanför samhället, i ett skuggsamhälle. Där frodas kriminalitet, människohandel och i värsta fall terrorism. Det är oacceptabelt. Hela Sverige, både kommuner och statliga myndigheter, måste arbeta för att bekämpa skuggsamhället, så att svensk lag efterlevs och illegal migration blir omöjlig. Vi behöver fler kontroller, samkörning av register och hårdare straff för dem som utnyttjar och möjliggör illegal migration.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Inkomstskatt

Sverigedemokraterna ser inkomstbeskattningen som en viktig del i att trygga finansieringen av centrala välfärdsverksamheter. Samtidigt ser vi att en alltför hög inkomstbeskattning påverkar arbetsmarknaden och samhällsekonomin på ett negativt sätt. Vi anser att det är särskilt viktigt att sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare. Detta sänker trösklarna för dem som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Med lägre inkomstskatt minskar även incitamenten för svartarbete.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Israel

Om en tvåstatslösning kan lösa konflikten i Israel-Palestina och leda till långsiktig fred är det något vi stödjer. Då krävs fredsförhandlingar där det ställs krav på båda parter och där båda sidor är beredda till och ges möjlighet att kompromissa för att nå hållbara lösningar. Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom det förhastade beslutet att erkänna en palestinsk stat, då regeringen inte hade en riksdagsmajoritet bakom sig. Vi vill därför återkalla Sveriges erkännande av Palestina. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel flyttas till Jerusalem.

Länk till relevant dokument

Utrikespolitik
IT

Ett väl fungerande samhälle förutsätter ändamålsenliga och säkra system för både fysiska och digitala
kommunikationsmöjligheter. Bredband på landsbygden är viktigt eftersom befolkningen blir alltmer beroende av en snabb och stabil internetuppkoppling för såväl arbete som fritid. Inte minst är detta viktigt i tider av kriser och pandemier. Viss infrastruktur är särskilt känslig för dataintrång eftersom information gällande medborgare, militär, politisk ledning med flera kan hamna i orätta händer. Det är därför viktigt med säkra upphandlingar inom IT-området och ändamålsenliga säkerhetsrutiner för Sveriges IT-infrastruktur.

Länk till relevant dokument

Infrastruktur
Jakt och viltvård

Sverige har jakttraditioner som går långt tillbaka i tiden. Jakt utgör dessutom ett stort fritidsintresse som har bred folklig förankring. För att Sveriges jägare ska kunna sköta sina uppdrag behöver de ett tydligt och långsiktigt mandat. Det var ett misstag av regeringen att ta ifrån jägarorganisationerna delar av viltvårdsuppdraget. Dessa delar bör gå tillbaka till jägarorganisationerna. Möjligheten att äga jaktvapen och att ägna sig åt jakt ska värnas. Straffen bör höjas för personer och grupper som trakasserar jägare och stör jakten. EU ska inte diktera svensk viltförvaltning.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Jordbruk

Det svenska jordbruket ska värnas. Jordbrukspolitiken ska bidra till stärkt svensk konkurrenskraft, goda miljöstandarder, öppna varierade kulturlandskap och svensk självförsörjning. Ett framgångsrikt jordbruk är en förutsättning för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig del av den svenska ekonomin. Vi föreslår skattesänkningar och budgetsatsningar inom jordbruksområdet, liksom regelförenklingar och teknikutveckling för att åstadkomma detta. Vi föreslår kostnadsminskningar för lantbrukare, som omgående skulle medföra en ökad lönsamhet för jordbruket.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Jourklass

Lärare ska med omedelbar verkan kunna flytta elever, som inte hörsammar tillsägelser och inte fungerar i den normala skolsituationen, till skolans jourklass, alternativt till en mer centralt belägen jourskola. Denna verksamhet ska ha särskilt utbildad personal som kan ge handfast studiehandledning och upprätthålla ordning och struktur, vilket innebär ett riktat stöd till de elever som vistas där samtidigt som övriga elever ges mer lärartid, stöd och arbetsro. Eleverna är välkomna tillbaka till vanlig klass när de bedöms fungera i klassrummet.

Länk till relevant dokument

Skola
Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, vara lika inför lagen samt känna sig trygga och respekterade. Varje individ skall stå fri att göra sina egna val och forma sitt eget liv och en nollvision behövs för att motverka mäns våld mot kvinnor.
Flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, kläder och aktiviteter varför vi behöver ta krafttag mot hederskultur samt en stramare migrationspolitik för att säkerställa att denna sortens värderingar inte invandrar till vårt land.

Länk till relevant dokument

Jämställdhet
Järnväg

Underhållet av Sveriges järnvägsnät har under lång tid stått tillbaka, vilket resulterar i ständiga förseningar och inställda tåg. Förbättrat järnvägsunderhåll i hela landet måste prioriteras, istället för höghastighetsjärnväg. Riksrevisionen har vid ett flertal tillfällen kritiserat Trafikverket för bristande kostnadskontroll. Vi vill se en delning av Trafikverket i ett Vägverk och ett Banverk med visst underhåll i egen regi. Syftet är att effektivisera verksamheten och få mer pengar direkt till underhåll och investeringar. Vi skjuter till stora medel för investeringar och underhåll av järnväg i våra budgetförslag.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Kemikalier

För oss är försiktighetsprincipen av grundläggande betydelse avseende kemikalier. Arbetet med att reglera kemikaliers användning måste präglas av evidensbaserad forskning, rimliga överväganden mellan för- och nackdelar och stora säkerhetsmarginaler avseende människors hälsa. Barn kan av olika skäl vara extra känsliga, varför produkter riktade till barn bör bedömas med stor noggrannhet. Vår övergripande målsättning för svensk kemikaliepolitik är att den ska vägledas av ambitionen att minska exponeringen av farliga och osäkra kemikalier, både vad gäller både människor och naturens ekosystem.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Kemikalieskatt

Införandet av kemikalieskatten har medfört prishöjningar på hemelektronik jämfört med andra länder. Skatten leder till sämre marginaler för svenska företag och förlorade arbetstillfällen i branschen. Punktbeskattning av kemikalier har inte haft någon miljöstyrande effekt, däremot driver den jobb från Sverige.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Kina

Kina är en stormakt vars inflytande snabbt expanderar, inte minst ekonomiskt genom uppköp av strategiska företag. Samtidigt fortgår Kinas förtryck av minoriteter. Vi fördömer starkt de övergrepp mot minoritetsgrupper som den kinesiska staten är ansvarig för. Vi ser också med oro på att Hongkongs självständighet undergrävs, liksom på Kinas hotfulla retorik mot i synnerhet Taiwan.

Länk till relevant dokument

Utrikespolitik
Klimat

Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös utan att motverka svensk konkurrenskraft. Vår politik strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med tanke på att Sveriges utsläpp är mycket små i relation till världens totala klimatpåverkande utsläpp är det viktigt att behålla ett globalt perspektiv. Genom att utforma klimatåtgärder mer effektivt och evidensbaserat kan vi få bättre effekt. Den bästa politiken behöver inte vara den som kostar mest pengar. Politiken måste kontinuerligt stämmas av mot nya rön i forskningen samt baseras på fakta, inte på känslor.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Komvux

Vi är positiva till möjligheten att även i vuxen ålder kunna vidareutbilda sig för att bli mer attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. Komvux ska värna sitt ursprungliga syfte och inte användas som ett integrationsprojekt i ett försök att reparera en misslyckad migrationspolitik. Kvalitet, kunskap och högt ställda krav ska vara honnörsord. Sänkta trösklar för högre genomströmning och förenklad betygsskala är fel väg att gå. Det måste råda likhet mellan studier i den allmänna grund- och gymnasieskolan och komvux på motsvarande nivå.

Länk till relevant dokument

Utbildning
Konsumentfrågor

Sverigedemokraterna efterlyser en bättre konsumenttrygghet och konsumentmakt. Vi måste få veta vad det är vi köper, därför anser vi att det är viktigt med ursprungsmärkningar och innehållsdeklarationer. Att få stöd och information om vad som gäller om lagar, avtal, distansköp och den digitala köpmiljön är av central betydelse. Lokal konsumentrådgivning behöver öka, inte minska. Det ska finnas experthjälp att tillgå när konsumenter råkar ut för bedrägeri och bluffakturor. Skatter ska vara rimliga och fungera utifrån sitt syfte. Sverigedemokraterna är emot punktskatterna på kemikalier plastpåsar och kläder.

Länk till relevant dokument

Konsumentfrågor
Kontanter

Kontantanvändningen minskar, men många har av olika skäl behov av att använda kontanter, inte minst sårbara grupper. Det är också en beredskapsfråga. Både Sveriges riksbank och Europeiska centralbanken lyfter behovet av en viss mängd kontanter för att ekonomin ska fungera. Vi vill att kontantplikt ska råda för viktiga konsumtionsartiklar för större livsmedelsbutiker, apotek och bensinstationer, undantaget små företag under en viss omsättningsnivå. I vissa områden och under vissa tider på dygnet ska man kunna göra undantag av säkerhetsskäl.

Konsumentfrågor
Kryptovalutor

Kryptovalutor har de senaste åren seglat upp som en populär investeringsform som lockat i synnerhet unga personer. Den senaste tidens kraftiga ras och krascher i flera kryptovalutor har tydligt illustrerat det ofta volatila och osäkra värdet hos dessa valutor. Även rättsväsendet har upplevt ett ökande problem med kryptovalutor, då dessa används som huvudsakligt betalningsmedel för olagliga varor och tjänster på Darknet samt för penningtvätt. Vi ser inget omedelbart behov av ytterligare reglering av kryptomarknaden, men menar att det är viktigt att rättsväsendet har rätt resurser och verktyg för att bekämpa kryptorelaterad brottslighet.

Ekonomi
Kultur

För Sverigedemokraterna är kultur mer än bara konst och musik. Det är socialt överförbara levnadsmönster som har uppkommit naturligt över tid. Därför är det givet att värna den svenske kulturen – med dess normer och värderingar som har spelat en vital roll för att bygga dagens samhälle. Vi föreslår därför satsningar för att stärka svensk kultur i bred bemärkelse, exempelvis genom en kulturkanon, Sverigecenter i invandrartäta områden och lokala kulturlotsar. Gemensamma kulturella referensramar är av största vikt för att upprätthålla välfärdssamhället.

Länk till relevant dokument

Kultur
Kulturarv

Sverigedemokraternas kulturarvspolitik utgår från att det svenska kulturarvet ska vårdas, värnas och levandegöras. Därför har vi en bred politik för att stärka svenskt kulturarv genom särskilda förslag samt budgetsatsningar på kulturvarvsmyndigheter, statliga museer och stiftelser som arbetar aktivt för att levandegöra det svenska kulturarvet. En god förståelse för historia är av central betydelse för ett välfungerande samhälle.

Länk till relevant dokument

Kultur
Kvotering

Vi motsätter oss all kvotering utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet och liknande. Vi anser att sådana yttre attribut måste vara underordnat kompetens, kunskap och erfarenhet. Kvotering innebär diskriminering för den som väljs bort på grund av kön eller något annat yttre attribut. All kvotering inom offentlig verksamhet bör avvecklas. Istället vill vi se insatser för att skapa likvärdiga förutsättningar.

Demokrati
Kärnkraft

I framtiden kommer det att krävas mer, ren och pålitlig elproduktion till rimligt pris. Därför ska kärnkraften utvecklas, inte avvecklas. Att behålla och utveckla den miljövänliga kärnkraften är en av de mest effektiva klimatåtgärder Sverige kan vidta. För att hantera väderberoende energislag som vindkraft krävs att det finns kraftproduktion som är planerbar och som kan reglera bortfallet när det inte blåser eller solen inte skiner. Det energipolitiska målet om 100 procent förnybar elproduktion vill vi ta bort och ersätta med ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion.

Länk till relevant dokument

Energi
Könsstympning

Sverigedemokraterna motsätter sig starkt könsstympning av flickor och efterlyser kraftfulla åtgärder för att kartlägga och motverka företeelsen i alla dess former, även när det sker utomlands på flickor bosatta i Sverige. Omskärelse av pojkar ska inte jämföras med könsstympning, men vi anser att ett sådant ingrepp på bara ska utföras av medicinska skäl, annars fattar man beslut om detta vid myndig ålder.

Länk till relevant dokument

Jämställdhet
Landsbygd

De senaste decennierna har villkoren för svensk landsbygd försämrats. För att vända utvecklingen behöver villkoren för jordbruk, skogsbruk och småföretag förbättras. Men vi har också en helhetsstrategi som innefattar satsningar på infrastruktur, vattenbruk, turism, friluftsliv och kulturliv. En annan viktig fråga är att sänka priset på drivmedel genom sänkt reduktionsplikt. Landsbygden kan inte separeras från resten av Sverige, vi för en politik för hela landet!

Länk till relevant dokument

Landsbygd
Landsbygdsskolor

Hela Sverige ska leva. Familjer ska kunna ha en fungerande vardag utanför storstäderna och barn ska kunna gå i skolan där de bor. Sverigedemokraterna ser ett stort värde i bevarandet av de mindre skolenheterna, inte minst de bygdeskolor som finns kvar. Därför avsätter vi pengar i varje budget för att skolor i glesbygd ska kunna överleva perioder med sämre elevunderlag. Vi vill även att lärare som tar anställning i glesbygd ska få en årlig avskrivning av studieskulden med 15 procent. Vi stödjer även möjligheten till fjärrundervisning.

Länk till relevant dokument

Skola
Livsmedel

Att inte säkerställa livsmedelsförsörjningen kan resultera i katastrof vid en kris. Sverige måste därför höja sin självförsörjningsgrad och beredskap. Vi strävar också mot förbättrad livsmedelskvalité och ser behov av en förbättrad bekämpning av livsmedelsfusk. I Sverige gäller krav på bedövning före slakt, det kravet finns inte i många andra länder. Vi anser att krav ska ställas på att all mat som upphandlas offentligt ska garantera att kött kommer från djur som slaktats och avblodats efter bedövning enligt svenska djurskyddsregler. Offentlig upphandling ska gynna närproducerat. Enklare regler för gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol måste införas.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
LSS

LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genom en illa förd politik kraftigt försämrat för dem i störst behov av stöd och hjälp. Sverigedemokraterna vill istället säkerställa att alla ges goda förutsättningar att leva sitt liv utifrån sina villkor och möjligheter. Utformningen av LSS-insatserna måste ses över för att säkerställa likvärdiga bedömningar i hela landet.

Länk till relevant dokument

Funktionshinder
Lärare

Lärare är viktiga. Arbetsmiljön måste förbättras så att lärare trivs och stannar i yrket. Det är oacceptabelt att många funderar på att sluta på grund av hot och våld. Lönerna måste höjas och avlastning ges. Fler administratörer, IT-personal, specialpedagoger och kuratorer ska anställas. Vi vill återinföra undervisningsskyldighet (USK) och önskar en karriärlönemodell som bygger på fortbildning, ansvar och skicklighet. Detta innebär att lärare själva kan påverka sin arbetstid och lönenivå. Karensavdraget för bl.a. lärare ska slopas. Kvaliteten på lärarutbildningen ska höjas och högre krav för antagning ska införas.

Länk till relevant dokument

Skola
Lärlingsanställning

Lärlingsanställningar finns i flera länder och vi vill skapa en svensk variant. Tanken är att man ska kunna kombinera teoretiska studier med att lära sig ett yrke på plats hos en arbetsgivare. Samtidigt får deltagaren en ersättning som är en procentsats av den ingångslön som sätts av parterna för respektive bransch. Arbetsgivaren kommer att kunna ta del av ett handledarstöd.

Länk till relevant dokument

Jobb
Mammografi

I Sverige utförs varje år hundratusentals mammografiundersökningar på kvinnor mellan 40 och 74 år inom ramen för screeningsprogrammet för bröstcancer. Cancer drabbar även kvinnor över 74 år, som kan ha många hälsosamma år framför sig. Mot denna bakgrund borde det vara självklart att även kvinnor över 74 år ska få genomgå kostnadsfri screening för att upptäcka bröstcancer.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Marknadshyror

Sverigedemokraterna har konsekvent stått upp mot försök från den socialdemokratiska regeringen och andra aktörer att införa marknadshyror. För Sverigedemokraterna är det viktigt att hyrorna är rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa en bostad.

Bostäder
Medborgarförslag

Sverigedemokraterna förespråkar införandet av så kallade e–petitioner, medborgarförslag. Det innebär att medborgare kan skicka in ett förslag till riksdagen, som sedan offentliggörs på en för ändamålet avsedd hemsida. Om förslaget vinner allmänhetens gillande genom att få ett på förhand bestämt antal signaturer ska petitionen i så fall behandlas i riksdagen.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Miljö

Miljöfrågor är ofta komplexa och bör hanteras långsiktigt. Vårt miljöfokus är primärt lokalt. I vårt närområde ser vi viktiga frågor som exempelvis övergödningen av Östersjön, sanering av förorenad mark, invasiva arter och satsning på miljöforskning. För att minska miljöpåverkan globalt behövs främst satsningar på internationella insatser där biståndet utgör ett verktyg. Skyddet av den biologiska mångfalden är prioriterat men måste vara kostnadseffektivt och hanteras med hänsyn till andra värden och intressen. Att bevara och utveckla det svenska jordbruket gynnar biologisk mångfald i Sverige.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Miljöprövningar

Miljötillståndsprocesserna måste förenklas och tillämpningen av miljöbalken ses över för att samhällets behov ska kunna tillgodoses. Vi vill:

  • Förenkla systemet i syfte att uppnå billigare, snabbare och effektivare tillståndsprocesser.
  • Överväga tillämpbara undantag i EU-regelverket.
  • Begränsa antalet myndigheter som för statens talan.
  • Stärka rättssäkerheten för den som söker miljötillstånd.
  • Eftersträva ambitiösa miljömål med minsta möjliga negativa effekt på näringarna.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Mineralpolitik

Gruvnäringen har starkt bidragit till Sveriges utveckling till en framgångsrik handels- och industrination. Gruvorna genererar både arbetstillfällen och exportintäkter. I många fall utgör en gruva det ekonomiska navet i en bygd. Den teknik som idag efterfrågas till exempelvis elbilar ställer stora krav på utvinning av nya, innovationskritiska mineraler. Sverige kan bli en ledande nation gällande brytning av dessa metaller, på ett miljövänligt och etiskt hållbart sätt. Gruvnäringen ska även fortsatt prövas mot den svenska miljöbalken, men tillståndsprocesserna ska göras enklare, tydligare och mer transparenta.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Missbruksvård

Missbruk av exempelvis alkohol, narkotika, doping-preparat, tobak och spel utgör ett enormt problem, både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Sverigedemokraterna vill se ett samlat huvudmannaskap för missbruksvården, där regionerna har huvudansvaret. Vi verkar också för att samhället ska tillhandahålla fler stödlinjer.

Länk till relevant dokument

Droger
Modersmålsundervisning

För att invandrares barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning och integreras i det svenska samhället är det avgörande att de så snabbt som möjligt lär sig svenska. Den obligatoriska modersmålsundervisningen, minoritetsspråken undantagna, ska därför avskaffas. Argumentet att modersmålsundervisning underlättar tillgodogörandet av ett andraspråk är inte underbyggt. Dansk forskning visar att så inte är fallet och där upphörde modersmålsundervisning 2006.

Länk till relevant dokument

Utbildning
Monarki

Sverige har varit en monarki sedan flera hundra år tillbaka och skall så förbli. Det finns ett egenvärde i att befästa en samlande symbol som består även över regeringsskiften. Om den olyckliga händelsen skulle inträffa att Sverige står utan tronföljare så ska riksdagen skyndsamt tillse att en ny kung eller drottning kan tillsättas, vilket bör skrivas in i grundlagen.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Muslimska skolor

Vårt samhälle slits isär i spåren av massinvandring och mångkultur. Skolan har en oerhört viktig funktion att fylla för stärkt sammanhållning. Muslimska skolor har inte enbart visat upprepade prov på att utgöra en plattform för diskriminering, radikalisering, islamism och ekonomiska oegentligheter, utan befäster och fördjupar segregationen och ska därför avskaffas. Genom att lägga ned dessa skolor ger vi deras elever en möjlighet att gå i vanliga skolor och en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället.

Skola
Nato

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget och att Finland nu ansöker om medlemskap. Sverige och Finland utgör en strategisk helhet och Sverigedemokraterna har sedan tidigare förespråkat ett försvarsförbund med Finland. Det är därför rimligt att Sverige tillsammans med Finland, givet det försämrade omvärldsläget, går med i Nato. Beslutet om att förorda ett Natomedlemskap har tagits efter den säkerhetspolitiska analysen som har genomförts med alla riksdagens partier och där flera experter har varit involverade.

Försvar
Nordiskt samarbete

Sverigedemokraterna betraktar Sverige som, i fallande ordning, en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med detta vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten, bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Vi vill även, i likhet med vad som fördes fram i Stoltenbergrapporten 2009, öka det nordiska samarbetet inom en rad frågor på försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser uppenbara förtjänster i att de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens säkerhet.

Länk till relevant dokument

Försvar
Närproducerat

Konsumenter ska kunna välja att handla närproducerade, ekologiskt producerade varor och Sverigeproducerade varor, vilket innebär låg negativ påverkan på miljö och klimat samt upprätthållande av ambitiöst djurskydd. Det stärker även svenskt näringsliv, ger jobbtillfällen och bidrar till höjd konkurrenskraft hos svenska producenter. Självförsörjningsgraden höjs när livsmedelsproducenter i Sverige producerar mer. Vi vill inrätta kulturmärkning av livsmedel, verka för kompletterande stöd till lanthandlare, förenkla regelverket för gårdsförsäljning av livsmedel och öka andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna.

Länk till relevant dokument

Konsumentfrågor
Palliativ vård

Vård vid livets slut ska präglas av värdighet, omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling ska vara en självklarhet, liksom socialt stöd för patienter och närstående. Allt fler svårt sjuka och döende vårdas idag i särskilda boendeformer eller i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Detta ställer höga krav på kompetens inom palliativ vård hos personalen i den kommunala vården och omsorgen. Det finns ett behov av kompetensutveckling inom palliativ vård samt en utökning av tillgängligheten, då likvärdig vård inte kan erbjudas i hela landet.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Parisavtalet

Klimatavtalet från Paris förbättrar möjligheten till globalt klimatarbete. Sverige bör även fortsättningsvis ha en offensiv och aktiv roll i det globala klimatsamarbetet. Vi vill att regeringen i förhandlingarna om framtida bördefördelningar inom EU ska verka för att Sverige inte ska drabbas av hårdare utsläppsminskningskrav än vad som utgör genomsnittet bland EU-länderna. En för oss central uppfattning är att bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser ska uppnås utan att äventyra vare sig de enskilda nationernas eller hushållens ekonomi.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Pensioner

Det svenska pensionssystemet har länge varit både eftersatt och underfinansierat. Sverigedemokraterna har därför tillsammans med M, KD och L lagt fram ett förslag om stärkt grundskydd och sänkt skatt. Förslaget stärker pensionerna för Sveriges samtliga 2,3 miljoner pensionärer och innebär upp till 1000 kronor mer i månaden för de mest utsatta pensionärerna. Utöver detta vill vi även öka avsättningarna till pensionssystemet vilket innebär ytterligare 1000 kronor i månaden för en vanlig pensionär. Sist men inte minst vill vi uppmuntra och förbättra möjligheterna att spara privat. Detta för att säkra pensionerna för kommande generationer.

Ekonomi
Pensionsålder

Den som vill och orkar arbeta högre upp i ålder ska ges möjlighet att göra det men Sverigedemokraterna säger blankt nej till påtvingad höjd pensionsålder. Många personer har haft påfrestande yrken som lett till belastning och utslitning redan vid 60 års ålder. Vi vill se höjda pensioner, inte höjd pensionsålder.

Jobb
Plastpåseskatten

Vi var kritiska mot plastpåseskatten redan vid införandet i maj 2020. Skatten är en onödig symbolåtgärd som styr branschen mot andra material, som inte behöver vara mer miljövänliga. Sedan skatten infördes har det skett en kraftig minskning av beskattade plastbärkassar och parallellt en ökning av icke-beskattade avfallspåsar av plast och andra sorters påsar. Sammantaget innebär detta praktiska problem för handeln, ökade kostnader för konsumenten och ingen eller ytterst begränsad miljöeffekt.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Pliktskola

Elever som utgör allvarlig fara för andra elever eller skolans personal ska omgående stängas av från skolan. Det är elevens uppförande som ska avgöra återgång och inte en begränsning formulerad i ett visst antal veckor. I grövre fall ska eleven placeras i särskilda statliga pliktskolor. En eventuell återgång till den vanliga undervisningen är aktuell först efter avgörande i dialog mellan polis, socialtjänst och berörda myndigheter.

Länk till relevant dokument

Skola
Polisen

inför valet 2018 var samtliga partier överens om att vi skulle få 10 000 fler poliser, men målet har inte uppnåtts. Hundratals poliser slutar varje år, och över hälften lämnar av andra anledningar än pension. Utbildningen av fler poliser går inte enligt plan, efter tre veckor på utbildningen är upp till en tredjedel av platserna tomma. Sverige behöver fler poliser, men de tomma platserna ska inte fyllas genom sänkta krav. Fler lämpade personer ska ges möjlighet att söka utbildningen genom en betald polisutbildning. Avgångar som inte beror på pension ska motverkas genom höjda löner och bättre arbetsvillkor.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Polisens befogenheter

Ett effektivt polisväsende kräver kompetent personal, en välstrukturerad organisation och ett ledarskap som inger förtroende. Det krävs att poliserna har de befogenheter som behövs för att upprätthålla lag och ordning. Vi vill därför, bland annat, göra det lättare för polisen att använda hemliga tvångsmedel och brottsprovokation.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Post

Postlagen stadgar att en posttjänst ska finnas i hela landet och att tjänsten ska möjliggöra för alla att ta emot brev och andra adresserade försändelser. Andra krav är god kvalitet och rimliga priser för befordrande av försändelser. Den allt sämre postgången för privatpersoner och företag i glesbygd är en utveckling som måste stoppas. Sverigedemokraterna vill att brev och paket skall levereras i tid oavsett var man bor i Sverige.

Länk till relevant dokument

Infrastruktur
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett mångfacetterat problem och utgör en oerhörd utmaning både för samhället och de individer som drabbas. Sverige behöver en samlad och långsiktig plan för att hantera psykisk ohälsa. Kortsiktiga satsningar kan vara motiverade, men vi anser att man ska ta fram en plan för att på tio års sikt kunna förebygga och hantera denna samhällsutmaning. Vi anser att psykisk hälsa bör lyftas fram som ett eget politikområde, som ska vara styrande när det gäller insatser inom andra politikområden. 

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Public service

För Sverigedemokraterna är det självklart och viktigt att public service ska finnas kvar. Det är att betrakta som ett allmänintresse att public service fortsatt ska arbeta med att förmedla kvalitativ samhällsinformation. Vi ser det som positivt att public service kan leverera ett brett utbud av svensk och nordisk film- och tv-produktion. Men den nuvarande ordningen för granskning av public services sändningar är otillräcklig. Därför vill vi genomföra reformer som syftar till att public service har fler genomgående granskningar av innehållet i syfte att stärka oberoende och trovärdighet. Public Service skall bli smalare och vassare.

Länk till relevant dokument

Kultur
Reduktionsplikt

Sverige har en reduktionsplikt som är avsevärt högre än andra EU-länders, vilket blir en orimlig belastning för svenska trafikanter. Det dubbla styrmedlet, i form av nedsättning av skatt på höginblandade biodrivmedel, bör snarast avskaffas. Mot bakgrund av biodrivmedlens kostnader och miljöpåverkan bör reduktionsplikten tills vidare inte överstiga 2 procent för bensin och 5 procent för diesel. Detta skulle bibehålla en marknad för bra biodrivmedel till en rimlig kostnad, samtidigt som dåliga biodrivmedel, som exempelvis palmoljebaserade bränslen, skulle kunna fasas ut från den svenska marknaden utan kraftiga prisökningar som följd.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Regional utveckling

Hela Sverige tjänar på att hela Sverige lever, vi är ett land som ska hänga ihop.
Regional utveckling står på flera ben. Det handlar om fungerande elproduktion, bränsle till rimligt pris, infrastruktur; vägnät, järnvägar och flygplatser samt väl utbyggt bredband. Detta i kombination med fungerande välfärd och offentlig service banar väg för ett livskraftigt näringsliv. Jordbruk och skogsbruk ger upphov till långa förädlingskedjor som knyter ihop Sveriges ekonomi, men det kan lika gärna vara företag inom besöksnäring eller IT som blir de nya arbetsgivarna.

Länk till relevant dokument

Landsbygd
ROT-avdraget

ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete. Det stimulerar till sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden och underlättar tillvaron för vanliga familjer som försöker få tillvaron att gå ihop.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
RUT-avdraget

RUT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete och underlättar för vanliga familjer som försöker få tillvaron att fungera. Det är också en viktig åtgärd för att stimulera företagande i en kvinnodominerad bransch. För de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan RUT-avdraget utgöra en väg in i på arbetsmarknaden.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Ryssland

Den 24 februari 2022 genomförde Ryssland ett folkrättsvidrigt omfattande anfall mot Ukraina. Därmed inleddes vad som är det mest omfattande kriget i Europa sedan andra världskriget. Under kriget har Ryssland begått åtskilliga folkrättsbrott inklusive massakrer på civila. Utvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en mycket negativ och auktoritär riktning, vilket Sverigedemokraterna sedan lång tid har uttryckt oro för. Vidare ser vi att Rysslands militär har en ökad övningsaktivitet i Sveriges närområde. Sanktionerna mot Ryssland behöver också skärpas och Sverige bör liksom exempelvis Litauen gå före andra EU-länder i att skärpa sanktionerna.

Utrikespolitik
Rättspsykiatrin

Den rättspsykiatriska vården står inför en rad svårigheter och vi menar att initiativ måste tas på nationell nivå.  Vi föreslår därför att ett pilotprojekt ska initieras, där någon eller några vårdenheter tas över av staten, för att senare utvärdera kostnader, konsekvenser och vårdkvalitet. Syftet med pilotprojektet är att kunna bedöma huruvida samtliga regionkliniker och vårdenheter bör bedrivas av staten i framtiden.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Sambeskattning

Sverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Samhall

Samhall fyller en viktig funktion men fokus har skiftats från personer med funktionsnedsättningar till nyanlända. Närmare hälften av deltagarna på Samhall är utrikesfödda, men det är inte rimligt att alla dessa skulle ha en funktionsnedsättning. De med verkligt behov av Samhalls stöd trängs undan när Samhall används som ett integrationsverktyg. Vi vill att Samhall återgår till sitt kärnuppdrag och blir en arbetsgivare som tillhandahåller arbetsuppgifter till människor med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Inte en integrationsåtgärd och ändhållplats för utlandsfödd arbetskraft.

Länk till relevant dokument

Jobb
Sfi

Svenska för invandrare (sfi) är av avgörande betydelse för att migranter ska kunna bli bli en del av det svenska samhället. Kraven på den som läser sfi behöver dock skärpas avsevärt. Idag anses kursen avslutad först när en elev uppnått kunskapskraven. Sverigedemokraterna anser att en bortre gräns för offentligt finansierade sfi-studier ska begränsas till två år. Kraven ska skärpas gällande närvaro, resultat och utbildningsinnehåll. Lärare ska vara certifierade i svenska språket på nivå C1 för att få fast anställning inom vuxenutbildningen.

Länk till relevant dokument

Utbildning
Sjukförsäkring

Vi ser med stor oro på utvecklingen som har ägt rum inom sjukförsäkringen. Sverigedemokraternas utgångspunkt är att den som är sjuk ska få bästa tänkbara rehabilitering och ekonomisk trygghet. Den som har möjlighet att bli frisk ska få bästa tänkbara förutsättningar och incitament att återgå i arbete. Med en fungerande rehabiliteringskedja, där sjuka får hjälp att bli friska samt att komma i arbete behövs ingen bortre tidsgräns. Istället föreslår vi regelbunden personlig kontakt med avstämningsmöten och kontrollstationer. Samtidigt vill vi skapa positiva incitament och tydliga drivkrafter för omställning till arbete.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Sjukvård

Sverigedemokraterna är ett välfärdsparti, och vi står bakom att högkvalitativ skattefinansierad sjukvård ska erbjudas svenska medborgare på jämlika villkor. Privat vård har också en roll i det svenska systemet och Sverigedemokraterna vill inte motverka entreprenörskap inom välfärden. Vi förespråkar en tydligare nationell reglering av den svenska hälso- och sjukvården för att denna ska bli mer jämlik. På sikt vill vi eftersträva ett statligt huvudmannaskap inom detta område.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Sjöfart

Sverige har goda möjligheter till fartygsfrakt, vilket är ett effektivt transportmedel som har stor betydelse för svensk exportindustri. Vi vill minimera utflaggningar, värna arbetstillfällen och skapa förmånliga ekonomiska styrmedel för sjöfarten. Sverigedemokraterna vill att det nuvarande systemet med farledsavgifter för sjöfarten ska ses över. Möjligheterna till inlandssjöfart ska värnas, därför behöver kostnaden för att bedriva inlandssjöfart sänkas.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Skadestånd till brottsoffer

Det svenska systemet för utbetalning av skadestånd till brottsoffer måste ändras. Idag kan en person som döms för ett brott också dömas till att betala skadestånd till brottsoffret. Problemet är att brottsoffret själv, med Kronofogdemyndighetens hjälp, måste kräva gärningsmannen på det utdömda beloppet. Sverigedemokraterna vill istället se ett system där staten betalar ut det utdömda skadeståndet till brottsoffret. Därefter får staten kräva in pengarna från gärningsmannen.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Skatter

Skattesystemet ska utgå från statens, regioners och kommuners behov av att upprätthålla välfärd och trygghet. Detta inkluderar sektorer som offentligt finansierad utbildning och vård. Sverigedemokraterna anser att skattetrycket ska dämpas, vilket är fullt möjligt om skatteslöseriet motarbetas. Skattesänkningar ska dock genomföras ansvarsfullt och i en takt som varken hotar välfärden eller de offentliga finanserna. Sverigedemokraterna motsätter sig punktskatter på plastpåsar, kemikalier och inrikesflyg.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Skogspolitik

Skogen är en fantastisk resurs, vars produktionspotential måste värnas och ökas.
I Sverige skyddas cirka en tredjedel av skogarna från reguljärt skogsbruk, en siffra som inte ska öka ytterligare. Användningen av offentliga medel för uppköp av ytterligare skog för reservatsbildning bör begränsas. Istället vill vi se en aktiv förvaltning av skogen i harmoni med skogsägarnas intressen och miljöhänsyn. Skogen är en nationell angelägenhet, inte en EU-fråga. Vi vill också se en översyn av implementeringen av art- och habitatdirektivet. Vi vill vidare att forskningsresurser bör omfördelas till aktiv skogsskötsel och utveckling av nya träbaserade produkter.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Skolan

Skolan ska vara fokuserad på att tillse elever kunskap, utbildning och erbjuda en god studiero där ordning upprätthålls. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats – inte ett verktyg för integrationsåtgärder eller andra politiska experiment.
Mobilförbud ska råda och svenska ska talas under skoltid. Läroplanen ska vara tydligt formulerad avseende kunskapskrav och förväntningar. Ansträngningar ska löna sig och betyg ska vara kunskapsbaserade.
Alla elever ska stimuleras vilket förutsätter nivågruppering i kärnämnena i högstadiet och införande av små resursstarka undervisningsgrupper. Grundskolan, gymnasiet och Komvux ska ha staten som huvudman.

Länk till relevant dokument

Skola
Skuldsättning

Skuldsättningen och kreditrisken har ökat drastiskt senaste åren. Ett ramverk måste utvecklas som kan bromsa en osund skuldutveckling. För detta ändamål driver vi i Sverigedemokraterna ett 20-punktsprogram. Det är bland annat viktigt att öka ungas kunskaper om privatekonomi, utöka lokal konsument- och budgetrådgivning samt att införa ett komplett skuldregister. Vi vill även att reglerna skärps för marknadsföring av krediter. Skuldsanering ska vara en sista utväg för den som hamnat i ekonomiskt trångmål med mycket höga skulder.

Länk till relevant dokument

Konsumentfrågor
Skyddsombud

För oss Sverigedemokrater är arbetsmiljöarbete viktigt. Vi menar att systemet för det regionala arbetsmiljöarbetet är problematiskt, då fackförbunden anställer och styr de regionala skyddsombuden. För detta får fackförbunden 100 miljoner kr årligen, och i LO så måste skyddsombud ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna.
Politiken måste bort från arbetsmiljöarbetet. Sverigedemokraterna vill att en ny modell bör utredas för det regionala arbetsmiljöarbetet, där arbetet läggs under Arbetsmiljöverket. Makten att tillsätta lokala skyddsombud ska ligga hos de anställda.  

Länk till relevant dokument

Jobb
Slöja

Skolan ska vara en frizon mot förtryck, diskriminering och hedersnormer. Därför vill vi förbjuda bärande av slöja på förskola och grundskola. Användningen av burka, niqab eller andra typer av heltäckande beslöjning i offentlig miljö bör förbjudas. Vi menar att dessa är ett uttryck för en reaktionär och kvinnoförtryckande kultur, som inte hör hemma i det svenska samhället. Poliser och myndighetsföreträdare ska framstå som neutrala och sakliga – därav ska sådana företrädare i tjänsten inte tillåtas bära plagg eller symboler som har religiösa förtecken.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Småföretagande

Småföretagen är viktiga för ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Företagande är viktigt för det lokala samhället och kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som har svårt att få jobb. Även om det är enkelt att starta företag i Sverige bör de hinder som finns för att få fler företag att skapas tas bort. Det gäller inte minst onödig byråkrati och regelkrångel, men även att säkerställa att skatter och kostnader inte kväver företagandets drivkrafter.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Snus

Sett till befolkningsmängd är antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige lägst i Europa, ett resultat av att svenskar snusar mer och röker mindre. Sverigedemokraterna anser att EU:s förbud mot handel med svenskt snus är oförenligt med de principer som handelsunionen bygger på. För att få ner dödstalen i Europa och främja svensk export vill vi öppna EUs gränser för det svenska snuset.

Länk till relevant dokument

Hälsa
Solkraft

Intresset kring solceller har vuxit kraftigt i Sverige, inte minst i skenet av de senaste årens höga elpriser. Sverigedemokraterna anser att fri konkurrens bör råda mellan de olika fossilfria kraftslagen, och ställer oss tveksamma till speciallösningar som subventionering av solkraft.

Länk till relevant dokument

Energi
Spelmissbruk

Folkhälsoperspektivet är centralt i Sverigedemokraternas syn på spel och lotteri, och vårt fokus är att minimera risken för spelmissbruk. År 2019 trädde licenssystemet på spelmarknaden, vilket vi stod bakom. Vi menar dock att mer måste göras ur ett folkhälsoperspektiv. Aggressiv marknadsföring av riskfyllda spel och lotterispel på kredit måste stoppas.

Länk till relevant dokument

Kultur
Studiestöd

Sverigedemokraterna vill bevara Sveriges generösa och väl utvecklade studiestödssystem. Studenter som läser utbildningar där det finns ett stort behov på arbetsmarknaden och som är viktiga för Sveriges ekonomi och framtida utveckling bör vara berättigade till ett högre månatligt studiebidrag. Studiestartsstödet är företrädesvis riktat till nyanlända, skapar orättvisa mellan grupper och ska därför avskaffas. Vi motsätter oss en föreslagen höjning av studielånsräntan.

Länk till relevant dokument

Utbildning
Suicidprevention

Sverigedemokraterna anser att insatserna mot självmord måste stå i proportion till det faktiska samhälls- och folkhälsoproblem som detta utgör. Cirka 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Många gånger kan självmord dock förhindras genom åtgärder från samhället. Sverigedemokraterna förespråkar riktlinjer och metoder som ska vara obligatoriska när det gäller uppföljning av självmordsnära patienter och dessa riktlinjer ska standardiseras inom svensk hälso- och sjukvård.

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Svenska språket

Det svenska språkets status är en viktig symbolfråga. I flera länder är huvudspråken grundlagsfästa, men i Sverige så är svenskan inte grundlagsfäst. Sverigedemokraterna menar att detta ska införas, då det tydliggör det svenska språkets särställning i vårt land. Kunskaper i det svenska språket är i praktiken en nödvändighet för att kunna vara delaktig i samhället, och bör därför vara en uttrycklig förutsättning för att erhålla ett svenskt medborgarskap.

Demokrati
Systembolaget

Systembolaget är betydelsefull för folkhälsan, då man genom ålderskontroller bidrar till minskad alkoholkonsumtion bland unga. Samtidigt finns ett växande intresse för gårdsbutiker på landsbygden och för närproducerade varor. Detta kan spela stor roll för ökat företagande, utvecklad landsbygd och för ökad besöksnäring i stort. På detta område bör regelverket ses över, eftersom reglerna för framställning och försäljning i dag är onödigt krångliga.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Sörjandestöd

Det finns ingen sorg i livet som kan jämföras med att förlora sitt barn.
Vi anser att ett undantag ska införas för föräldrar som har mist sitt barn, undantaget ska innebära en möjlighet att sjukskriva sig under en period utan att genomgå utdragna processer med Försäkringskassan. Sverigedemokraterna menar att varje vårdnadshavare ska erhålla en lagstadgad rätt att vara ledig i en månad (22 arbetsdagar) med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning om ett barn i familjen avlider vars ålder understiger 18 år.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Tandvård

I Sverigedemokraternas Sverige ska ingen behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl.
Det är hög tid att få till en förändring i högkostnadsskyddet, som vi menar skulle vara att tandvårdskostnaden för den enskilde, som överstiger 1 000 kronor – subventioneras med 50 procent. Vi vill även att högkostnadsskyddets tidsperiodens längd förlängs från dagens 12 månader till 18 månader. Medborgarskapet ska ha betydelse, och den subventionerade tandvården ska vara begränsad när det gäller icke akuta åtgärder för medborgare utanför EU och EES.

Länk till relevant dokument

Tandvård
Taxonomi

EU:s gröna taxonomi­förordning antogs i juni 2020 och utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara.  Det som antagits är en väldigt strikt och för Sverige ogynnsam tolkning av hållbarhetsbegreppet. Taxonomin ifrågasätter bland annat svenskt skogsbruk. Detta, menar vi, är direkt kontraproduktivt i arbetet med att uppnå ett fossilfritt samhälle.

Länk till relevant dokument

Miljö och klimat
Terrorism

Sverige har upplevt terrordåd. Vi har islamistiska församlingar som sprider religiös fundamentalism och kan sammankopplas med terrororganisationer. Ett högt antal direkta säkerhetshot, exempelvis IS-krigare, rör sig i samhället och kan inte utvisas. Sverigedemokraterna vill att dessa parallella samhällsstrukturer ska nedmonteras. Utländsk finansiering av trossamfund och civilsamhällesorganisationer ska förbjudas. Offentliga bidrag ska inte delas ut till extremistiska organisationer. Samröre och deltagande med terroristorganisationer ska förbjudas och utländska medborgare som kan kopplas till dessa ska utvisas.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Tiggeri

Sverigedemokraterna vill införa ett nationellt tiggeriförbud. Tiggeri kan ofta kopplas till organiserad brottslighet, och möjliggörs av människohandel och missbruk av den fria rörligheten inom EU.

Lag och ordning
Tjänstemannaansvar

Sverigedemokraterna vill utöka möjligheterna att utkräva ansvar när den som utövar makt inte håller sig till de ramar som man bör förvänta sig av någon i tjänsteställning. En första åtgärd är förstås att återinföra ett moderniserat och utökat straffansvar för tjänstefel. En enig riksdag ställde sig bakom detta redan 2018, men de rödgröna partierna motsatte sig införandet under våren 2022. Den nuvarande ordningen lämnar alltför mycket utrymme för politisering och misskötsel.

Demokrati
Trafikkontroller

Sedan EU-inträdet har åkeribranschen utsatts för ökande konkurrens. Den gränsöverskridande trafiken har i princip avreglerats på grund av obefintliga kontroller vid gränsen och brister vad gäller kompetens, resurser och juridiska möjligheter.
Sverigedemokraterna menar att en specialenhet inom polisen bör inrättas med ansvar för kontroll på väg av den yrkesmässiga och gränsöverskridande tunga trafiken, samt säkerställa att exempelvis cabotageregler efterföljs. Personal från denna enhet ska ha befogenheter att utföra relevanta kontroller, rapportera förare/åkeriägare, hindra fortsatt färd och vid behov gripa misstänkta brottslingar.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Transporter

Sverige är beroende av fungerande transporter. Väg, järnväg, flyg och sjöfart utgör en helhet och bygger förutsättningar för ett fungerande samhälle. Sverigedemokraterna vill tillåta tyngre lastbilar på svenska vägar, vilket är fördelaktigt ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel. Färre fordon kan medföra samma mängd gods utan att bränsleförbrukningen ökar i motsvarande takt. Övriga transportslag görs inte konkurrenskraftiga genom att åkerinäringen missgynnas. Därför behöver införande av Bärighetsklass 4 påskyndas där detta är möjligt.

Länk till relevant dokument

Fordon och infrastruktur
Trossamfund

Trossamfund spelar en viktig roll i människors liv. Men vid upprepade tillfällen har det framkommit att ett flertal trossamfund, som erhåller statsbidrag, agerat på ett sådant sätt som inte förenligt med svensk lag eller svenska värderingar. Därför vill vi Sverigedemokrater att trossamfunden ska granskas mer ingående innan de kan bli aktuella för statsbidrag. Vi vill även förbjuda utländsk finansiering av extremistiska trossamfund, vars agenda inte är förenlig med den svenska demokratin.

Länk till relevant dokument

Religion
Tullverkets gränskontroller

En nation utan gränser är inte en nation och gränserna måste övervakas. Dagligen forsar narkotika och vapen över gränsen, och kriminella gäng livnär sig på att så mycket som möjligt passerar obemärkt. Tullverket gör så gott de kan, med de resurser de har till sitt förfogande. Sverigedemokraterna förespråkar sedan lång tid tillbaka ett starkare gränsskydd. Vi vill se ett kraftigare Tullverk med fler befogenheter och höjda anslag till brottsbekämpande myndigheter.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Ukraina

Sverigedemokraterna fördömer kraftigt Rysslands illegala invasionskrig i Ukraina. Vi stödjer Ukraina och har redan före kriget förordat vapenleveranser och humanitärt stöd. I den nuvarande situationen bör Sverige även stödja Ukraina med offensiva vapen.  Det är viktigt att det finns en enighet bland demokratierna om ett omfattande och långsiktigt stöd till landet. Kriget i Ukraina är mycket oroande och innebär att Europa befinner sig i en helt annan situation än före kriget. Vi verkar för stöd till ukrainska flyktingar och stödjer den ukrainska staten i dess kamp mot den ryska aggressionen.

Utrikespolitik
Underhållsstöd

Sverigedemokraterna vill uppmuntra föräldrar att ta ansvar genom att verka för ett system där incitamenten ökar till föräldrar för att betala underhållsbidrag i rimlighet med inkomst och levnadsomkostnader. Utgångspunkten måste alltid vara barnets bästa.  Barnet, eller barnen i fråga ska inte komma att drabbas eller hamna i kläm på grund av bristfällig ekonomi till följd av att en bidragsskyldig förälder inte tar sitt ekonomiska ansvar. Vi anser vidare att underhållsstödet ska indexeras och kopplas till faktisk inflation.

Länk till relevant doument

Familj
Utstationerad arbetskraft

Vi vill att löntagare som är utstationerade i Sverige ska arbeta här under samma villkor som den inhemska arbetskraften. Utländska arbetsgivare ska inte kunna konkurrera ut svenska arbetsgivare med hjälp av lägre löner eller sämre villkor.

Länk till relevant dokument

Jobb
Utvisning

Vi Sverigedemokrater menar att utlänningar som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att vistas i landet. Utvisning ska alltid prövas när utlänningar begår brott och allvarlig brottslighet ska alltid innebära utvisning. Det ska inte spela någon roll om utlänningen har anknytning till Sverige – vår prioritering är de svenska medborgarnas trygghet. Arbetet med att verkställa utvisningar måste också förbättras, avtal om utvisning till länder som inte vill ta emot sina egna medborgare ska tas fram. Om länderna inte vill ta emot sina medborgare ska eventuellt bistånd dras in och andra diplomatiska påtryckningar användas.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Valsystemet

Det svenska valsystemet är i grunden robust, men vi menar att det fortfarande finns förbättringar att genomföra kopplat till valsedelsystemet. Vi vill införa en gemensam valsedel för alla partier, något som även rekommenderas av bland andra Valmyndigheten. Detta skulle försvåra för sabotage och olägenheter. Vi vill också förtydliga reglerna mot propaganda i och invid vallokaler, införa tydligare krav för ombud och valinformatörer liksom skapa en central nationell samordning för incidentrapportering.

Demokrati
Vapen

Vapen används både av kriminella och av vanliga och helt lagliga jägare och sportskyttar. Samma regelverk gäller alla grupper, vilket försvårar för vanliga människor, medan kriminella ofta lätt slipper undan. Sverigedemokraterna vill se allvarligare repressalier för individer som använder eller gömmer undan icke registrerade vapen. Samtidigt måste lättnader genomföras för Sveriges jägare och sportskyttar, onödiga licensproblem och långa handläggningstider ska motverkas.

Länk till relevant dokument

Lag och ordning
Vapenexport

Sverigedemokraterna ser positivt på att Sverige har en omfattande högteknologisk industri som kan ta fram material till vårt försvar, och genom export bidra till att andra stater kan försvara sig. Vi vill säkerställa att kontrollen av krigsmateriel blir mer effektiv, så att vapen inte hamnar i fel händer eller att militärt användbar teknologi sprids. För att effektivisera kontrollen vill vi se att principerna för vapenexport baserar på en avvägning mellan Sveriges intressen och mänskliga rättigheter i mottagarlandet. Sverigedemokraterna vill även stärka kompetensen hos myndigheten som kontrollerar dessa produkter.

Länk till relevant dokument

Näringsliv
Varg

I vissa delar av landet är koncentrationen av varg avsevärt hög.
Sverigedemokraterna menar att vargstammen i vissa områden måste förvaltas mer aktivt. Vi är för en nedre gräns på 170 samt en övre gräns på 270 vargar i landet – en referensram som ska ligga till grund för beslut om licensjakt kommande jaktsäsong. Vi vill undvika att vargjakten ställs in en säsong till följd av överklaganden som drar ut på slutgiltigt besked. För att åstadkomma detta menar vi att Naturvårdsverkets föreskrifter måste kompletteras med att jakttiden ska kunna förlängas, oaktat om ordinarie jakttid är förbi.   För att nå en jämnare fördelning av vargstammen över landet, bör även länsvisa maximinivåer utredas.

Länk till relevant dokument

Jordbruk
Vattenkraft

Sverigedemokraterna anser att kärnkraften tillsammans med vattenkraften utgör basen för svensk elproduktion. Till skillnad från kärnkraften, så är vattenkraften förhållandevis enkel att reglera. Detta innebär att vattenkraften kan användas som ett verktyg för att reglera snabba förändringar av efterfrågan, och när den väderberoende kraftproduktionen inte levererar.
Vi vill att de orörda nationalälvarna ska skyddas från utbyggnad, och att fokus istället ska vara på att effektivisera befintliga anläggningar.  Vid sidan av den storskaliga vattenkraften finns idag närmare 1900 småskaliga vattenkraftstationer. Dessa bidrar med betydande effekt och ska värnas.

Länk till relevant dokument

Energi
Vindkraft

Sverige har idag stora problem med effektbrist i de södra delarna av landet. Detta beror primärt på att regeringen har valt att investera i väderberoende energiproduktion istället för planerbar kärnkraft. De väderberoende kraftslagen resulterar i att elförsörjningen blir opålitlig eftersom en stor del av produktionen försvinner när vinden inte blåser eller när solen inte skiner. En grundförutsättning för ett välmående land är en stabil och billig elförsörjning som gör att människor och företagare kan planera sina liv och verksamheter.

Länk till relevant dokument

Energi
Vinster i välfärden

Sverigedemokraterna anser att välfärden är kraftigt underfinansierad. Problemen i välfärden beror inte på att det finns privata aktörer på marknaden eller att de gör vinst  – utan beror snarare på att det finns en påtaglig kapacitetsbrist. De privata aktörerna skapar valfrihet på marknaden och kan genom konkurrens förbättra välfärden. Däremot behöver det finnas starka krav på kvalité och resultat i verksamheten. 

Ekonomi
Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar till största del mäns våld mot kvinnor, men även våld mot barn, våld mot män, våld mot äldre. För att hjälpa utsatta är det av stor vikt att ideella organisationer som exempelvis ROKS (Riksorganisation för kvinno- och tjejjourer i Sverige) får ett ökat stöd från staten för att fortsätta och förbättra deras verksamheter. Vi ser även att samarbete mellan Socialtjänsten, Polisen och kvinnojourerna uttökas för att jobba mer i förebyggande syfte och se till att hjälp finns när det behövs. Varje individ som dödas av våld i nära relation är en för mycket!

Länk till relevant dokument

Brottslighet
Vårdköer

Idag lider Sverige av  orimligt långa vårdköer, ett problem som vi sverigedemokrater kraftigt vill bekämpa. Vi vill upprätta en nationell vårdförmedling för att använda all tillgänglig kapacitet i vården. Det är inte acceptabelt att patienter väntar på vård när det finns ledig kapacitet runt om i landet. Samverkansavtal ska tecknas med olika vårdgivare, offentliga som privata, svenska som utländska – för att  öka den totala vårdkapaciteten. För att fler ska kunna få vård i rätt tid behöver antalet vårdplatser kraftigt byggas ut. 

Länk till relevant dokument

Sjukvård
Vägtullar

Sverigedemokraterna är negativa till nya vägtullar. Den som kör ett fordon på svenska vägar har sannolikt redan betalat skatt och avgifter på sin inkomst, skatt på fordonet och skatt på bränslet. Det är därför inte önskvärt att införa ytterligare skatter eller avgifter på biltransporter. Vi motsätter oss alltså nya vägtullar och vill på sikt fasa ut dem som redan införts.

Länk till relevant dokument

Ekonomi
Yttrandefrihet

Det är en grundläggande rättighet att kunna framföra sin åsikt utan risk för repressalier. Internet har länge varit en fristad för åsikter, men på senare tid har ett fåtal tech–jättar kommit att monopolisera de åsiktstorg där det offentliga samtalet äger rum. Censur och borttagande av konton förekommer till synes godtyckligt. EU:s försök att reglera dessa tech–jättar har hittills slagit fel. Sverigedemokraterna menar att yttrandefriheten bör följa samma normer online såväl som offline.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Åldersbedömning

Åldersbedömningar av olika slag utgör ett stöd i asylutredningar och liknande prövningar där frågan om ålder är central. Det är positivt både för barnens rätt, för rättssäkerheten och för att kunna upprätthålla ordning och reda i systemet. Det är – till exempel – inte acceptabelt att vuxna åtnjuter de fördelar som reserveras för minderåriga. Vidare är det oacceptabelt att man ljuger om sin ålder eller andra omständigheter för att försvåra sin asylutredning.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Återvandring

Migrationsverket ska få i uppdrag att hjälpa fler människor att återvandra till sina hemländer. Personer som inte finner sig tillrätta i Sverige och funderar på att återvandra ska få samhällets stöd i detta. Informationskampanjer ska genomföras, särskilt i utanförskapsområden, så att invandrare som inte kommit in i samhället känner till möjligheten att återvandra. Det kan handla om att tillhandahålla stöd, kunskap och vid behov även utbildning. Även mer praktisk hjälp ska erbjudas, dels för hemresan, dels på plats, med hjälp av personal vid svenska ambassader.

Länk till relevant dokument

Migration och integration
Äganderätt

Att värna äganderätten är en bärande ideologisk princip och gäller både företagande, beskattning och nyttjande av privat mark. Vi motsätter oss högre skatter än vad som är nödvändigt, men vi anser också att den enskilde medborgaren måste skyddas från att stat eller kommun beslagtar privat mark utan skälig ersättning. Tyvärr finns exempel på motsatsen, där privata markägare genom olika typer av tvångsinlösen förlorat kontrollen över sin mark utan att erhålla godtagbar ersättning.

Länk till relevant dokument

Demokrati
Äktenskap

Äktenskap ska vara mellan två vuxna personer som frivilligt väljer varandra. Det svenska systemet för äktenskap och vigsel ska vara en självklarhet och värnas. Trots detta förekommer barngifte, månggifte, tvångsgifte och ombudsäktenskap i Sverige. Detta ska vara totalförbjudet och vi vill även utreda hur ett förbud mot kusingifte kan införas. Vigselförrättare ska ha rätt att avgöra vem man vill viga. Samfund med vigselrätt ska leva upp till gällande krav, i annat fall fråntas vigselrätten. Äktenskap ska ingås mellan två vuxna som är fysiskt närvarande och frivilligt instämmer till giftermålet.

Länk till relevant dokument

Familj
Äldreomsorg

För oss så är det en självklarhet att äldre i behov av omsorg ska ges rätt till en god vård och ett tryggt omhändertagande. Sverigedemokraterna vill ställa krav på goda kunskaper i det svenska språket för att få arbeta med våra äldre. Vården samt omvårdnaden måste genomsyras av mänsklig empati, trygghet och förtroende. Vidare anser vi att begreppet ”skälig levnadsnivå” ska fasas ut och ersättas av ”goda levnadsvillkor”, en rättighet som ska omfatta alla äldre.

Länk till relevant dokument

Omsorg