blank

Sverigedemokraterna begär att en coronakommission tillsätts omgående

Sverigedemokraterna kommer på fredagens partiledaröverläggningar begära att en coronakommission tillsätts redan före sommaren. Syftet ska vara att påbörja en granskning och utvärdering av de insatser som vidtagits från Regeringskansliet, myndigheter, kommuner och regioner, hur beredskapen och samordningen fungerat samt hur det svenska krisledningsstrukturen agerat utifrån vid varje tidpunkt tillgänglig information.

Utan indikationer om när krisen kan komma att vara över riskerar viktig dokumentation och livsavgörande lärdomar att gå förlorade om tillsättandet av en kommission dröjer till dess att krisen är över, kommenterar Jimmie Åkesson.

Sverige har drabbats svårare än jämförbara länder med betydligt fler dödsfall än våra grannländer. Misslyckandet att stänga ute smitta från äldrevården har på ett förödande sätt slagit mot sårbara riskgrupper. Den svenska krishanteringsmodellen har också fått skarp internationell kritik.

Kommissionens uppdrag: SD kräver sanningsutredning om döden på äldreboenden

Sverigedemokraterna kommer i överläggningarna om direktiven till kommissionen begära att en särskild sanningsutredning ingår om döden på äldreboenden.

Uppdraget bör i detta avseende följa samma modell som den utredning som 2006 uppdrogs att granska och dokumentera vanvård inom den sociala barnavården under åren 1950 – 1980. Det innebär att kommissionen ska bjuda in till intervjuer och fästa särskilt fokus på berättelser från boende, anhöriga och personal inom äldreomsorgen och för framtiden dokumentera vad som ägt rum bakom de stängda dörrarna i äldreomsorgen. I uppdraget bör ingå att utvärdera vilka beslut och faktorer som lett till den omfattande smittspridningen på landets boenden, men också att ur ett medicinsketiskt perspektiv granska de insatser och principer som legat till grund för bedömningar som gjorts i enskilda fall.

Kommissionens sammansättning: SD kräver internationell medverkan

Den svenska modellen för att hantera krisen har mött stor internationell uppmärksamhet och fått omfattande kritik. Sverigedemokraterna kommer därför att begära internationell medverkan i kommissionen. Det bör ske genom expertis från våra grannländer, från såväl politisk som akademisk natur. Syftet ska vara att säkerställa också ett utifrånperspektiv där jämförelser med grannländernas hantering av krisen vid varje tidpunkt blir viktig.

Sverigedemokraterna anser också att medicinsketisk expertis bör ingå i kommissionens sammansättning.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen