Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet

Sverigedemokraterna lanserar idag en rad åtgärder för kvinnors trygghet i vardagen.

  • en reformerad kontaktförbudslagstiftning’
  • utökad trygghetsskapande bevakning och belysning på allmänna platser
  • åtgärder för en trygg taxinäring fri från kriminella förare
  • ett stärkt rättsligt skydd mot att utsättas för brott i arbetslivet
  • skärpta straff för typiska kvinnovåldsbrott
  • höjda och garanterade skadestånd till brottsoffer
  • specialinsatser mot kulturellt motiverat kvinnovåld som hedersförtryck

Richard Jomshof, rättspolitisk-talesperson, kommenterar:

– Det vi i denna rapport pekar på är dels direkta hot mot kvinnor som våld i nära relationer, hedersvåld och olika former av sexualbrott, men också indirekta hot genom upplevelse av otrygghet. Såväl de direkta som de indirekta hoten, är något som i stor utsträckning påverkar och begränsar kvinnors vardag. Det påverkar kvinnors rörelsemönster och inskränker deras frihet och rådande livssituation i stort, då man tvingas till att anpassa sig och planera för var, när och hur man ska göra för att minska risk för våld och hot. Vad gäller exempelvis sexualbrotten begås de i stort sett uteslutande av män, och det är en utveckling som genom åren blivit mer påtaglig.

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet

Senast ändrat: 8 september 2014