Praktikanter riksdagskansliet HT 2023

Som praktikant arbetar du självständigt, men under handledning, med ett projekt inom ett angivet tema. Projektet sträcker sig över hela terminen och resulterar i en rapport som kan presenteras externt. Du kan komma att tilldelas ett tema utifrån kansliets behov. Men vi tar gärna fram ett i samråd med dig utifrån din särskilda profil eller intresse.

Vid sidan om projektet deltar du i löpande gemensamma möten som avser det operativa politiska arbetet vid riksdagskansliet och bistår i löpande arbetsuppgifter som rör det politiska arbetet av både administrativ och biträdande natur. Viss tid kan avsättas till eget arbete relaterade till uppsats eller studier i övrigt.

Sökande bör vara i slutet av sina studier med samhällsvetenskaplig prägel inom t.ex. statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Förmåga till problemlösning, självständighet och initiativkraft är en förutsättning för att på ett bra sätt kunna genomföra det projekt som tilldelas. Förståelse för politisk kommunikation och synnerligen utpräglad skriftlig förmåga är också krav.

Som praktikant vid Sverigedemokraternas riksdagskansli kommer du få personlig coachning, en inblick i riksdagens arbetssätt och få möjlighet att bygga nätverk med tjänstemän och riksdagsledamöter. Du kommer också få möjlighet att inom ramen för ditt projekt utforma underlag till Riksdagens utredningstjänst och samverka med de andra enheterna i partiets regi.

Befattning: Praktikant

Ersättning: månadslön

Praktikantperiod: augusti-december enl. ö.k.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

-Självständigt, under handledning, genomföra utredningsprojekt och författa rapporter som ska färdigställas innan praktikperiodens slut. Arbetet innefattar att självständigt planera och genomföra projektet och löpande stämma av arbetet med handledande handläggare.

-Delta på tjänstemännens morgonmöten och andra gemensamma möten.

-Vid behov bistå avdelningen med arbetsuppgifter och administration.

-Utifrån egna behov disponera viss arbetstid själv för studierelaterade uppgifter.

Utgångspunkten är att praktiktjänsten utförs i Sverigedemokraternas lokaler i riksdagen motsvarande vad som gäller för heltidstjänst om 40 timmar per vecka, där kärnarbetstid gäller mellan 09.00-16.00. Viss flexibilitet kan dock överenskommas i den mån det är påkallat med hänsyn till samtidiga studier.

För att komma ifråga för tjänsten förutsätter vi att du delar Sverigedemokraternas värderingar såsom de utrycks i partiets officiella dokument samt helst är medlem i partiet eller någon av dess sidoorganisationer.

Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning som äger rum innan anställningen. Denna omfattar en personbedömning, inhämtande av anställnings- och utbildningsbevis samt referenser. Sverigedemokraterna skickar därutöver en begäran om registerkontroll till riksdagsförvaltningen.

CV och personligt brev skickas till