Lögnfabriken

För Socialdemokraterna som rörelse handlar den politiska debatten idag mer om att göra falska utspel och begå ohederliga angrepp på sina meningsmotståndare – snarare än att prata om och driva sin egen politik.

De slänger sig med argument byggda på falska grunder, använder sig av fula epitet och målar upp en bild av att Sverige – och Europa – består av två politiska alternativ i det kommande valet till Europaparlamentet: Socialdemokratin eller extremism. Detta är naturligtvis inte sant, vilket Socialdemokraterna också vet.

På frontlinjen har Socialdemokraterna tre ministrar som i sociala medier inte drar sig för att gå över gräns efter gräns, samtidigt som de vare sig hanterar de antisemitiska strömningar de själva har i sin egen rörelse, eller de liknande odemokratiska och extremistiska strömningar som finns inom ett av deras samarbetspartier. När avslöjande efter avslöjande om extremistiska förehavanden inom deras egen rörelse görs lyser de med sin frånvaro i debatten.

Den här sidan är ett försök till att balansera det politiska samtalet, minska polariseringen och att från vår sida bidra till en ökad, konstruktiv samhällsdialog. Ett samtal där fakta och vanligt hederligt hyfs går före osakliga angrepp och epitet.

Nedan följer en rad påståenden och påhopp som gjorts från Socialdemokraterna, på individ- och partinivå. Påståendena besvaras kort med sant/falskt. Svaren på de felaktiga påståenden som gjorts hittar du genom att klicka på respektive påstående. Utförligare information och större sammanhang finns i förekommande fall under länkar i respektive svar, samt i de dokument som finns bifogade längst ned på sidan.

Låt er inte påverkas eller luras av översittarattityder och fake news. Att sitta i regeringsställning innebär ett stort ansvar. Man har inte rätt att ljuga eller att förvränga sanningen. Man har inte heller rätt att bete sig hur som helst. De svenska väljarna förtjänar en högre nivå på den samhällspolitiska debatten – och en konstruktivt sådan.

Socialdemokraterna påstår att:

SD är klimatförnekare

FALSKT

Vår miljöpolitik är konstruktiv, realistisk och utgår från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser globalt, utan att för den delen slå undan fötterna för landsbygd och industri. Miljöproblem i allmänhet och växthusgaser i synnerhet, tar ingen hänsyn till nationsgränser. Utifrån principen mest nytta per satsad krona föredrar vi satsningar på internationella åtgärder och forskning framför höjda drivmedelspriser, fordonsskatter och andra åtgärder som slår mot svenska jobb och landsbygd utan någon mätbar påverkan på miljöproblemen globalt.

Referens: SD.se, Vad vi vill, Miljöpolitik, https://sd.se/vad-vi-vill/miljopolitik/

Vi har vid upprepade tillfällen bekräftat behovet av en ansvarsfull klimatpolitik, vilket exempelvis framgår av vår kommittémotion på området. “Sverigedemokraterna står upp för en ansvarsfull och effektiv klimatpolitik, där det globala perspektivet ges en central plats.”

https://data.riksdagen.se/fil/6118DBBB-0723-457B-B70C-F9FFA7C94F9F

I själva verket har vi den mest effektiva politiken för att minska utsläppen i ett globalt perspektiv. Förutom att bevara och utveckla kärnkraften vill vi satsa på forskning och utveckling, samt på internationella insatser. I vårbudgeten skar regeringen bort 80 miljoner från internationella klimatåtgärder, vilket vi motsatte oss.

SD vill skära i den kommunala välfärden

FALSKT

Vi anslår mer än regeringen till kommunsektorn och har ett flertal riktade satsningar till den kommunala välfärden. I vårbudgeten för år 2019 föreslog vi en massiv satsning för att minska den psykiska ohälsan och en stor del av detta anslag var öronmärkt för kommunerna.

Vi har protesterat mot den etableringsersättning som lockat kommuner att ta emot migranter och som, när det statliga stödet nu upphör, lämnar kommunernas ekonomi i en mycket svår situation.

SD vill inte begränsa vinster i välfärden

FALSKT

Vi ser allvarligt på när samhällets resurser till välfärden plundrats av oseriösa aktörer. Däremot tror vi att ett förbud mot vinster skulle få stora negativa konsekvenser för de många goda exempel som finns som alternativ till offentligt drivna verksamheter. Vi vill därför ha mer nyanserade åtgärder än ett rent förbud. Vi har föreslagit att införa en bestämmelse om att ett aktiebolag som finansieras av offentliga medel inte får ta ut utdelning förrän det finns en sådan ekonomisk stabilitet (buffert) som kan garantera att verksamheten kan fortskrida även om bolaget skulle hamna på obestånd, så pass länge att det offentliga kan ta över verksamheten utan menlig inverkan på elever, brukare eller motsvarande.

Källa: Motion till riksdagen 2017/18:4087 med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Det absolut viktigaste gällande välfärden är att kvaliteten är hög. Vilken organisation utföraren väljer att arbeta efter är av mindre relevans.

SD vill avskaffa det kommunala utjämningssystemet

FALSKT

Det kommunala utjämningssystemet är ett viktigt system för att säkerställa att hela Sverige kan erbjuda en tillräckligt god välfärd för alla medborgare, även kommuner i landsbygd och glesbygd eller andra ekonomiskt svagare kommuner. Så som systemet nu är utformat är det färre än var tjugonde av Sveriges alla kommuner som betalar in till utjämningssystemet, medan alla andra kommuner inklusive medelstora kommuner med ekonomiskt sett god utveckling eller kommuner med stor befolkningstillväxt samtidigt får del av pengar från systemet. Vi vill därför utreda hur dessa obalanser kan utvecklas och så att utjämningssystemet förbättras.

Budgeten hänger inte ihop

FALSKT

Vår budget granskas årligen av Riksdagens utredningstjänst som även beräknar hur mycket våra reformer belastar statskassan. Dessa utredningar offentliggörs tillsammans med budgeten och det bör vara en lätt sak för de som tvivlar att titta efter om påståendet stämmer.

Däremot har regeringen nu i flera år lagt en oseriös budget där de fått skriva upp kostnaderna för vissa utgiftsområden med så mycket som 50 %. Dock har riksdagen varje år röstat igenom dessa ökade anslag i efterhand, vilket vi har motsatt oss.

SD är för marknadshyror

FALSKT

Detta är en myt som spreds av Hyresgästföreningen inför riksdagsvalet 2018, baserad på mycket fantasifulla tolkningar av ett enskilt uttalande. Vi dementerade detta vid upprepade tillfällen i valrörelsen 2018, vilket Hyresgästföreningen ignorerade. Och det är fortfarande ett falskt påstående som helt saknar täckning i vår politik.

Tvärtom är Sverigedemokraterna motståndare till införandet av marknadshyror i Sverige. Det saknas underlag som visar att införandet av marknadshyror skulle leda till byggandet av fler bostäder. Istället riskerar det att leda till kraftigt höjda hyror och försämrad ekonomi för hyresgäster.

SD prioriterar skattesänkningar för de rikaste

FALSKT

Våra föreslagna skattesänkningar riktar sig, till skillnad från andra partiers, främst till dem med allra lägst inkomster. Den socialdemokratiska regeringen har lovat att avskaffa värnskatten i sin nästa budget, vilket gynnar de som tjänar allra mest. Sverigedemokraterna vänder sig emot förslaget och vill istället sänka skatten för dem som tjänar mindre.

Nedan en figur av hur effekterna av vår senaste budget påverkar olika inkomstgrupper (inkomsterna i högerspalten uttryckta i antal tusen kronor per år):

Källa: Sverigedemokraternas budgetmotion 2019

SD är emot arbetet kring jämställdhet inom arbetslivet

FALSKT

Vi arbetar för bättre arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken, det gäller exempelvis slopat karensavdrag inom förskola, skola och fritidshemsverksamhet. Detta gynnar förstås alla, men även i hög grad kvinnor då delar av området är kvinnodominerat.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-skola-i-varldsklass_H602378

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forskola-i-varldsklass_H602380

Sverigedemokraterna har i riksdagen också röstat för att snarast möjligt vidta åtgärder för en utökad möjlighet till heltid inom hälso- och sjukvården.

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-vard-i-varldsklass_H602855/html

Fördelningspolitiskt ligger SD åt höger

FALSKT

Vår senaste budget fokuserade särskilt på att stärka politiken för vård, sammanhållning, migration, lag och rättsväsende. Riksdagens utredningstjänst har sammanställt fördelningspolitiska effekter baserat på inkomst- och åldersdecil, som visar att Sverigedemokraternas ekonomiska politik procentuellt sett innebär störst förbättring i ekonomisk standard för dem med allra lägst inkomst.

Källa: Sverigedemokraternas förslag till budget 2019, s 16

https://sd.se/wp-content/uploads/2018/11/Budgetmotion-2019.pdf

SD är för sambeskattning

FALSKT

Vi vill inte alls återinföra sambeskattning. Tvärtom anser vi att sambeskattning var en kvinnofälla, eftersom det minskade de ekonomiska incitamenten för en hemmavarande maka att förvärvsarbeta. Däremot har partiet i olika sammanhang tidigare lyft ett förslag om frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning. Frivillig inkomstdelning mellan makar eller motsvarande skulle kunna lösa många orättvisa situationer som möter dagens familjer. Genom att två makar kan välja att dela på sina inkomster, skulle de få en möjlighet för dem att bygga en helt jämlik ekonomisk situation, oavsett vilken nivå på lön respektive make har. Det är dock inte ett förslag som partiet aktivt drivit inom ramen för den ekonomiska politiken i riksdagen.

Referens till ovan påstående: https://sd.se/our-politics/sambeskattning/ , SD.se, Our Politics, Sambeskattning (2/9-2018)

SD är emot skattelättnader för landets pensionärer

FALSKT

Vi betraktar pension som uppskjuten lön. Därför bör pensionärer och löntagare beskattas på samma sätt, det vill säga pensionärer får också ta del av jobbskatteavdraget. Detta innebär en rejäl skattesänkning för samtliga pensionärer eftersom vi dessutom ökar jobbskatteavdraget ytterligare med betoning på lägre inkomstgrupper. Utöver detta förstärker vi garantipensionen med 1 000 kr/månad vilket är en välbehövlig hjälp för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt.

Nedan en figur som visar hur våra ekonomiska reformer slår per åldersdecil och visar att pensionärer är de stora vinnarna av vår politik jämfört med regeringens budget:

blank

Källa: Höstbudgeten 2018.
Referens: SD.se, Our Politics, Pensionärsskatten https://sd.se/our-politics/pensionarsskatten/

SD hotar den svenska modellen

FALSKT

Att värna om den svenska modellen är en av våra viktigaste profilfrågor i valrörelsen. För oss ska svenska arbetsvillkor och svensk standard råda när EU-medborgare från andra länder väljer att arbeta i Sverige. Däremot hotar en gemensam EU-lagstiftning på området att försämra svenska löntagares villkor i Sverige, samtidigt som det på allvar hotar den svenska modellen.

SD är arbetarfientliga

FALSKT

Tvärtom, vi vill öka tryggheten för löntagarna. Vi vill se en allmän, obligatorisk och statligt finansierad a-kassa. Vi vill också höja taket i a-kassan från dagens 910 kr till 1200 kr.

Vi vill fördubbla preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott och vi vill avskaffa ofrivilligt delade turer.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetsmarknad_H60278

Vi vill bevara den svenska modellen och agerar kraftfullt mot EU-lagstiftning som flyttar makt från arbetsmarknadens parter. Vi motsätter oss EU- lagstiftning på det sociala området då detta är en högst nationell fråga där varje medlemsstat själva ska bestämma inriktning och takt för förändringar. Svenska skattemedel ska inte finansiera andra länders välfärd.

https://sd.se/wp-content/uploads/2019/03/EU-Valplattform-2019.pdf

Vi har agerat för att utstationerad arbetskraft ska ha lika villkor som svenska. Lika villkor ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad.    

https://sd.se/our-politics/utstationering/

Vi driver inom område skola och utbildning i hög grad att utbildning ska anpassas till arbetsmarknadens behov och att tekniska och praktiska yrken har stort behov av arbetskraft och behöver extra satsningar. Vi driver till exempel vikten av att bygga möjligheter för att möta behoven inom bristyrken, satsningar görs på yrkesgymnasium, teknikgymnasium, Teknikbrygga – med möjlighet till att sadla om inom teknisk/praktisk verksamhet genom utökad praktik. Extra satsningar utöver regeringens, har även gjorts i flera omgångar på SYV, Studie- och yrkesvägledning för att i högre grad stödja både elever och samhället enligt de behov som finns på arbetsmarknaden.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/svensk-gymnasieskola-och-vuxenutbildning-_H602375

https://data.riksdagen.se/fil/BE6B1695-1D15-452C-93F2-E1867F96BB24

Vi satsade i vårbudgeten 2019 extra på Yrkeshögskola på grund av att det inom många praktiskt inriktade branscher finns stora behov av arbetskraft.

https://data.riksdagen.se/fil/FF312BD1-286C-41A7-B739-5B2577A25ED9

SD är kvinnofientliga

FALSKT

Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor är lika inför lagen, har samma rättigheter och skyldigheter och att alla människor oavsett könstillhörighet har rätt och möjlighet att välja sin egen väg i livet. Vi menar således att jämställdhet per definition inte innebär att män och kvinnor måste göra exakt samma saker i exakt samma omfattning. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. (baserat på Principprogrammet 2011, sida 24-25, och uttalande rörande jämställdhet i filmpolitisk motion 2018/19:646)

Vi är ett av de partier som har satsat mest på bekämpningen av hedersrelaterat våld, förtryck och gjort fler satsningar bland annat på polisen för att öka tryggheten, vilken är en akut fråga för många kvinnor i dagens Sverige.

Därutöver har vi föreslagit förbud mot könsstympning samt mot barn- och tvångsäktenskap. Sverigedemokraternas ekonomiska politik innebär också en betydande omfördelning till de som har de allra sämsta förutsättningarna, såsom fattigpensionärer, av vilka en överväldigande majoritet utgörs av kvinnor.

SD är ett rasistiskt parti

FALSKT

Vi tror på att varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och att varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.

Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk eller rasistisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.

SD är emot förbättrad arbetsmiljö

FALSKT

Vi har lagt flera förslag kopplat till att förbättra arbetsmiljön och tryggheten på svenska arbetsplatser. Vi har lagt förslag om att det bör ske en årlig uppföljning av antalet arbetsgivare som bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och det bör vidtas åtgärder för att säkerställa att arbetsgivarna tar sitt ansvar för ett fullgott arbetsmiljöarbete. Vi vill avskaffa ofrivilligt delade turer. Vi driver frågan om att utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott där vi vill dubbla preskriptionstiden. Preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott är idag två år, vid grova brott är den fem år. Dessa tider bör dubblas pga av det svåra utredningsläget då entreprenader ofta sker i flera led. Vi vill öka anslaget till Arbetsmiljöverket för bland annat utökad inspektionsverksamhet. Vi vill öka anslaget till Myndigheten för Arbetsmiljökunskap och ge myndigheten förbättrade möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetsmarknad_H60278

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-14-arbetsmarknad-och-arbetsliv_H6022373

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/arbetsmiljo-och-arbetstid_H601AU10

SD är emot ett försök att stoppa svartarbete och utnyttjandet av arbetskraft

FALSKT

Tvärtom vill vi göra det omöjligt för arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska arbetsvillkor. Vi vill dessutom förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir styrande, till skillnad från dagens politik.

Referens: SD.se, Vad vi vill, Migrationspolitik, https://sd.se/vad-vi-vill/migrationspolitik/

En hållbar arbetsmarknadspolitik bygger på balanserade avvägningar där såväl den enskildes villkor som arbetsmarknadens stabilitet tas i beaktande. I en värld med stora skillnader avseende såväl generella möjligheter till välfärd men också villkor på arbetsmarknaden är det lätt att alltför svaga regleringar avseende arbetskraftsinvandring riskerar både den enskilde arbetstagarens trygghet och hela arbetsmarknadens struktur. Vår politik för arbetskraftsinvandring utgår från tre principer: tillfredsställandet av arbetsmarknadens behov, möjliggörandet av kompetensutbyte och värnandet av arbetstagares villkor.

Referens: Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram, SD.se, https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Migrationspolitiskt-inriktningsprogram.pdf

Sverigedemokraterna vill även öka anslagen till Arbetsmiljöverket, bland annat för att utökad inspektionsverksamhet.

SD är emot att arbetsrätten efterlevs

FALSKT

Trygghet för löntagarna och gynnsamma förutsättningar för ett bra företagsklimat, med extra fokus på småföretagarna, står inte i motsatsförhållande till varandra. Vi har flera förslag som syftar till att stärka småföretagens konkurrenskraft och fler jobb. Ett av förslagen är att utöka undantagen i turordningsreglerna, från dagens två till fem. Detta ska gälla för små företag, med upp till tio anställda. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetsmarknad_H60278

SD är emot att skydda arbetare från cancerframkallande ämnen i jobbet

FALSKT

Vi vill se en starkare arbetsmiljölagstiftning men vi är emot gemensam lagstiftning på EU-nivå, dels för uppenbara hot mot den svenska modellen men även för att skyddet för svenska arbetare risker att försämras när det svenska skyddet ska kompromissas och anpassas med hela EU. Det EU-direktiv som reglerar detta har ändrats flera gånger under mandatperioden och har till viss del handlat om att man vill införa miniminivåer på ämnen som i vissa fall redan varit förbjudna att hantera utan tillstånd i Sverige, alltså i praktiken uppluckring av svensk arbetsmiljölagstiftning. Se till exempel under 1.3 här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/andringar-i-carcinogen–och-mutagendirektivet_H306FPM97

SD vill avskaffa skyddsombud

FALSKT

Tvärtom, vi vill stärka och effektivisera skyddsombudens arbete. Det vi vill undvika är att skyddsombuden tvingas driva Socialdemokraternas politik.

Vårt förslag är enkelt, anställda ska ha mer makt att själva välja skyddsombud och de regionala skyddsombuden ska ligga under arbetsmiljöverket. Politiken ska hållas borta och fokus ligga på att förbättra arbetsmiljön.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vi-tryggar-valfarden—sverigedemokraternas_H7022682

(Punkt 11.5 Skyddsombud)

 

Intervju med Magnus Persson, arbetsmiljöpolitisk talesperson (SD) : https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/vad-vill-sd-gora-med-skyddsombuden-6975241

Läs mer om vad vi faktiskt tycker här:

Budget 2019
Valplattform EU-val 2019
Principprogram

blank

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi börja med att byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan samma prioriteringar och ger samma resultat.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med förnyat självförtroende och framtidstro.

Det partiet är Sverigedemokraterna.