Det nuvarande regelverket för A-traktorer är föråldrat på många plan. Den ursprungliga tanken med traktorerna var att kunna använda dessa som drag- och transportfordon, men idag är det nära uteslutande ungdomar på landsbygden som använder fordonstypen för rekreationssyften. I takt med att de bilar som byggs om för A-traktorbruk blivit säkrare och införandet av EU-mopeder medfört snabbare fordon med maximal hastighetsgräns 45 km/h, bör maxhastigheten höjas även för A-traktorer. Genom hastighetshöjning blir dessa fordon inte ett lika stort hinder i trafiken. MIljön skulle även förbättras genom att tillåta två växlar vilket ökar energieffektiviteten.