Det nuvarande regelverket för A-traktorer är föråldrat på många plan. Den ursprungliga tanken med traktorerna var att kunna använda dessa som drag- och transportfordon, men idag är det nästan uteslutande ungdomar på landsbygden som använder fordonstypen för rekreationssyften. I takt med att de bilar som byggs om för A-traktorbruk blivit säkrare, samtidigt som införandet av EU-mopeder medfört att fordon som är snabbare har likvärdiga kompetenskrav, anser vi att maxhastigheten bör höjas även för A-traktorer. Genom att höja hastigheten är dessa fordon inte ett lika stort hinder i trafiken.