För Sverigedemokraterna är det viktigt att värna möjligheten att få utföra en abort. Det är samtidigt oroande att Sverige har bland de högsta aborttalen i Europa och vi vill verka för att förebygga antalet oönskade graviditeter och stödja utsatta kvinnor så att ingen ska känna sig tvingad till abort av yttre omständigheter. Tidigt i graviditeten, före vecka 12, är det för oss en självklarhet att beslutet om abort ligger hos kvinnan själv. Samtidigt vill vi inte blunda för det etiska dilemma och de psykiska och fysiska påfrestningar som kan infinna sig om abort utförs sent i en graviditet. Frågan om när livet inträder och vid vilken punkt ett fosters liv blir skyddsvärt tillhör de allra svåraste. Sedan nuvarande abortlagstiftning skrevs har den medicinska utveckling gått mycket framåt och man kan rädda för tidigt födda allt tidigare. Gränsen för när ett foster ska kunna räknas som livsdugligt och skyddsvärt har därför krupit allt närmare nuvarande övre abortgräns på vecka 22. Respekten människovärdet är centralt för Sverigedemokraterna. Vi anser därför det finns skäl att modernisera nuvarande lagstiftning utifrån dagens medicinska förutsättningar att kunna rädda för tidigt födda och därmed se över praxis och gränsen för de allra senaste aborterna. Ju längre graviditeten fortskrider blir en abort mer påfrestande och innebär då ofta ett större fysiskt ingrepp och svårare mental prövning. Därför menar vi att det kan vara rimligt att det efter vecka 12 görs medicinska eller psykologiska bedömningar, eller andra omständigheter genom en prövning i Socialstyrelsens rättsliga råds abortnämnd, såsom idag är gällande efter graviditetsvecka 18. Möjligheten till abort efter vecka 12 ska fortfarande vara möjligt, men vi vill ge kvinnan största möjliga stöd i den processen och erbjuda möjligheten att titta på alternativ för den som vill. Att det görs någon form av prövning efter vecka 12 är det vanligaste förhållandet över hela Europa, däribland vårt grannland Norge, vilket i allmänhet betraktas som ett land som värnar kvinnors fri och rättigheter – precis som också Sverigedemokraterna vill göra. Vi tycker det är viktigt att det kan ske en respektfull dialog i Sverige kring svåra medicinskt etiska frågor, såsom abortfrågan, utan smutskastning och stigmatisering.