Det är viktigt att värna om de äldre som har varit med och byggt upp vår välfärd.
I dagsläget är kostnaden för slutenvård för patienter olika i regionerna. Alla som är 85 år eller äldre ska slippa att betala för slutenvården, det vill säga inläggning på sjukhus. 

Äldre som besväras av ensamhet känner sig sjukare, tröttare och äter fler mediciner vilket leder till ett ökat vårdbehov. En lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa upp i vilken utsträckning kommunernas stöd i form av dagverksamhet och sociala mötesplatser kan minska äldre personers ensamhet.

Idag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Äldre personer som lider av psykisk ohälsa blir ofta utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens. Det kan vara svårt att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer som inte sällan har flera andra sjukdomar samtidigt. För att utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa är det viktigt att primärvården har tillgång till specialistpsykiatrins kompetens.

Matens kvalitet och tillagningssätt har stor betydelse för de äldres aptit, välbefinnande och hälsa. En matreform ska säkerställa att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav
gällande näringsinnehåll och kvalitet.

Alla som har behov av palliativ vård i livets slutskede oavsett diagnos ska kunna få det av kompetent och välutbildad personal oberoende av bostadsort.  Det finns ett behov av kompetensutveckling inom palliativ vård samt en utökning av tillgängligheten då likvärdig vård inte kan erbjudas i hela landet. 

Genom att inrätta ett särskilt snabbspår på akuten får de äldre patienterna rätt specialistvård snabbare, samtidigt som trycket på akutmottagningen.