För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg av äldre personer. Tillgången till sådan personal måste därför utökas påtagligt. Att personalen kan förstå svenska och göra sig förstådd är särskilt viktigt för äldre med demenssjukdomar eller nedsatt hörsel men också för de anhöriga. Personal  inom äldreomsorg och hemtjänst ska behärska grundläggande svenska, vilket ska vara ett krav vid nyanställningar.

Att äldre utsätts för våld och övergrepp inom äldreomsorgen är inte acceptabelt och ska förhindras. Ett sätt är att utöka kraven på kontroll ur belastningsregistret, så att den sker kontinuerligt och omfattar anställda, praktiserande och studerande inom äldreomsorgen. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att personer dömda för våldsbrott arbetar inom äldreomsorgen.

Idag erbjuds pedagogiska måltider på de avdelningar i kommunernas äldreomsorg som är demensboenden. Detta för att stimulera och motivera brukare med demenssjukdomar med risk för undernäring. Pedagogiska måltider skulle även vara gynnsamt för fler grupper. Möjligheten att även skattepliktig kostförmån ska omfatta den vårdpersonal som arbetar på somatisk avdelning inom äldreomsorgen ska ses över.