Genom att införa fler äldrevårdscentraler med speciellt ansvar för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet skulle det leda till en effektivisering av vården och ge stora hälsovinster för en stor del av befolkningen.  I Sverige har vi en mycket väl fungerande förebyggande verksamhet när det gäller mödra- och barnhälsovård. Detta har inneburit att hälsan förbättrats för småbarn och deras mödrar och det har gett oss världens lägsta mödra- och spädbarnsdödlighet. När det gäller de äldre ser vi ofta exempel på problem som skulle ha kunnat förhindras om det förebyggande arbetet varit effektivare.