Sverigedemokraterna ser positivt på existerande krav för anhöriginvandring, men vill skärpa regelverket ytterligare, för att ställa högre krav på egenförsörjning, laglydnad och anknytning. Den i Sverige boende anknytningspersonen ska  ha tillräckliga medel för att försörja både sig själv och den ansökande utlänningen, och ska inte heller ha mottagit försörjningsstöd under en längre period före tidpunkten för ansökan. Anknytningspersonen ska också ha en adekvat bostad för familjen.  Den ansökande utlänningen i sin tur ska ordna med en heltäckande sjukförsäkring för den första tiden i Sverige, för att inte vara samhället till last.Sverigedemokraterna ser med oro på den ökande utsattheten kring anhöriginvandringen, och vill därför att anknytningspersonen som vill hämta hit en familjemedlem inte ska vara dömd för våld eller hot mot en partner eller annan familjemedlem. I syfte att motverka tvångsäktenskap vill vi att äkta makar och registrerade partner ska få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare endast om båda parter är över 24 år. Slutligen vill vi att DNA-tester kommer till användning oftare för att styrka släktskap, särskilt när det inte finns tillräcklig dokumentation i ärendet.