För ett litet och exportberoende land som Sverige är det självklart att företag som letar efter en särskild spetskompetens även ska kunna se bortom Sveriges gränser. Sverigedemokraterna anser därför att arbetsmarknaden ska vara öppen för högkvalificerad utländsk arbetskraft vars kompetens efterfrågas här. Detta ska dock naturligtvis inte ske genom lönedumpning eller sämre villkor än vad som är gällande i vårt land.

Med kvalificerad arbetskraft menar vi i första hand personer med högre utbildning, men också de som genom sin utbildning eller lång erfarenhet tillgodoser behov på den svenska arbetsmarknaden som annars hade krävt år av utbildning. Arbetskraftsinvandring till andra yrken, där behovet av arbetskraft relativt snabbt går att tillfredsställa genom utbildning och praktik av lågutbildade arbetslösa som redan bor i landet, ska inte tillåtas.

Sverigedemokraterna vill få till stånd tydligare regler, och en lätthanterlig ansökningsprocess, med snabbare beslut, och ett slut på kompetensutvisningar på grund av småfel. Fusk och missbruk, som blivit allt vanligare, måste förebyggas med ökade kontroller genom automatiserade system, samtidigt som ordentliga påföljder måste till mot dem som anställer illegal arbetskraft.