Grundlagen stadgar att det allmänna ska främja minoriteters egen kultur och samfundsliv i Sverige. Detta är mycket olyckligt eftersom det förstärker den segregationsprocess som skapat olika former av parallellsamhällen i vårt land, och försvårar för invandrare att ingå i den svenska gemenskapen. Sverigedemokraterna vill se en bred politik på många olika områden som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och blir en del av det svenska samhället. Strukturella undantag från detta bör endast vara förbehållna Sveriges fem erkända nationella minoriteter, som istället fortsatt skall få bevara sin särart och särställning.