Grundlagen stadgar att det allmänna ska främja minoriteters egen kultur och samfundsliv i Sverige. Detta är mycket olyckligt eftersom det förstärker den segregationsprocess som skapat olika former av parallellsamhällen och försvårar för invandrare att ingå i den svenska gemenskapen. Sverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och blir en del av det svenska
samhället. Strukturella undantag från detta bör endast vara förbehållna Sveriges fem erkända nationella minoriteter.