Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är viktigt att LSS i ett första steg ska återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev. Lagen behöver uppenbarligen ändras för att stoppa den kraftiga inskränkning av LSS, som pågått de senaste åren. Vidare bör personkretsarna utgå från behov och inte diagnoser. Vad som är goda levnadsvillkor är individuellt och därmed bör insatserna inte standardiseras på det sätt som sker idag. Samordningsbestämmelserna ska ses över och göras mer flexibla och det delade huvudmannaskapet ska även det ses över. Assistansersättningen betalas ut månadsvis med ett preliminärt belopp. Varje beviljad assistanstimme ersätts med ett schablonbelopp. Det preliminära beloppet motsvarar schablonbeloppet multiplicerat med antalet beviljade assistanstimmar i genomsnitt per månad för varje tidsperiod som assistansersättning beviljats. Uppräkningen av schablonen behöver ses över då den idag inte går hand i hand med löneutvecklingen. Det innebär att ersättningen inte täcker ökade kostnaderna för assistenter. En höjning av schablonen för timersättningen motsvarande löneutvecklingen är befogad.