Människor som flyr för sina liv har rätt till skydd. Det är själva definitionen av flyktingbegreppet. Idag ser vi dock hur detta begrepp urholkats genom att människor reser tusentals kilometer genom tiotals säkra länder i syfte att få asyl i just Sverige, oftast av ekonomiska skäl. En sådan ordning är orimlig.
Samtidigt har Sverige länge haft en alldeles för stor asylinvandring och tagit emot många fler än vad vi har kapacitet att integrera. Konsekvenserna ser vi dagligen i vårt samhälle, och följderna kommer bestå under lång tid framöver. Det är därför angeläget att omgående stoppa den fortsatt stora asylinvandringen.

Sverigedemokraterna vill av det skälet tillämpa principen om första säkra land, alltså att en person som flyr måste söka asyl i det första säkra land hon når. Detta skulle innebära att endast de som flyr en situation i våra grannländer skulle kunna söka asyl i Sverige. Tills en sådan ordning kommer på plats, måste en rad lagförändringar ske för att avlägsna alla incitament för asylsökande att resa över hela jorden till just Sverige. Det handlar både om sådant som att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen istället för permanenta uppehållstillstånd, men också begränsningar i rätten till välfärd, eller hårdare villkor för olika former av bidrag, och krav på integration såsom i våra grannländer.

Istället vill vi satsa mer på flyktinghjälp till de som befinner sig i krisernas närområden, vilket är de allra flesta flyktingar och de som har det allra svårast. Sverigedemokraterna vill också på sikt att allt flyktingmottagande i Sverige ska ske genom UNHCR:s vidarebosättningssystem, där kvoten regleras av vår mottagningsförmåga, särskilt hos kommunerna. I dagsläget finns dock inte någon möjlighet att ta emot kvotflyktingar.