Utbildningsutbud och platsfördelning ska anpassas efter samhällets och marknadens efterfrågan och behov och utökad samverkan mellan samhälle, utbildningsväsende och marknaden. Satsningar på ökning av basanslag till högre utbildning behövs. Det gäller även satsning på höjning av studiebidragsdelen till studerande som studerar utbildningar till bristyrken. Ytterligare behovsanpassad satsning vi gör är stöd till elever som väljer att gå Teknikcollege och Teknikbrygga på gymnasienivå, för att stödja det tekniska området, underbygga anställningsmöjligheter och få studerande att sedan välja tekniska studier på högre nivå. Teknikbryggan innebär för studerande att de får en betald termins praktik hos en lokal industri. Riksdagens utredningstjänst har rapporterat om kommande underskott på över 100 000 förvärvsarbetande med industriutbildning på gymnasial nivå fram till år 2035. Detta är mycket alarmerande siffror som måste åtgärdas. Fler gymnasieingenjörer behöver utbildas. Samverkan mellan skola, samhälle, näringsliv och föreningsliv enligt Bunkeflomodellen med helhetstänkande och sammanhang som redskap skulle ytterligare medverka till elevers naturliga inkörsport till samhället och kommande yrkesliv.