Antalet otrygga och utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångbodda och segregationen breder ut sig. En grund till detta är regeringens och tidigare regeringars ansvarslösa migrationspolitik. Ett led i en bättre bostadspolitik är därför en ansvarsfull migrationspolitik.

Det har länge saknats framförhållning i bostadspolitiken, vilket har lett till en allvarlig bostadsbrist och trångboddhet. Områdesplaneringen behöver möjliggöra en tryggare och säkrare miljö. En nationell handlingsplan mot otrygghet i bostadsområden med trygghetsgivande belysning och utökad kameraövervakning samt möjliggörande av polisiär närvaro och inplanerade reträttvägar föreslås. Fastighetsägare ska ges möjlighet att motverka trångboddhet genom kontraktskrivet maxantal för lägenheten.

Långsiktig planering för tillgång på bostäder, regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen behövs. En minskad byråkrati kring byggprojekt och stärkning av kommunernas kompetens för byggprocessen ska snabba på bostadsbyggandet. Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Översyn av bolånetaket för de mindre kapitalkrävande bostäderna, startlån till förstagångsköpare och avdragsgillt bostadssparande möjliggör i högre grad köp av bostad för unga personer.