En fältarmé med samövade mekaniserade brigader och ett väl spritt territorialförsvar är en förutsättning för att Sverige ska kunna försvaras. Med befintliga anläggningar, materiel, yrkesofficerare, kontrakterade och värnpliktiga kan två mekaniserade brigader sättas upp. Ytterligare brigader bör sättas upp successivt när försvarsförmågan återtas med målet att ha sju mekaniserade brigader och en stridsgrupp i Stockholm bestående av stadsskyttebataljoner. Utöver detta behövs också en stridsgrupp på Gotland. Bemanning av dessa brigader ska ske med en blandning av anställd och värnpliktig personal.