EBO-lagen innebär att den som väntar på att få uppehållstillstånd i Sverige får slå sig ner i vilken kommun som helst, om man själv ordnar boende. Konsekvensen har blivit att många nyanlända koncentreras till vissa särskilda områden. Det har inneburit ökad segregation, utanförskap och trångboddhet och en ond cirkel som i slutändan skapar ytterligare problem i form av svag sysselsättning, högt bidragsberoende, bristande utbildning, ökad otrygghet, högre kriminalitet och så vidare.
Det är en rättighet för alla i Sverige att få bosätta sig var man vill. Denna rättighet kan dock ställa orimligt höga krav på vissa kommuner, inte minst då såväl allmän kommunal service som det privata näringslivet måste anpassa sig till kommuninvånarna. Idag finns ingen möjlighet ens för redan hårt ansatta kommuner att undantas från lagen om eget boende (EBO). Det är därför vår mening att EBO-lagen måste ses över och möjligheten till anordnandet av eget boende antingen avskaffas helt, eller regleras så att hårt ansatta kommuner kan undantagas.