Endast en mindre del av EU:s budget är ägnad att bekämpa terrorism, människosmuggling och andra genuint gränsöverskridande och stora problem. Övriga kostnadsposter inom EU-budgeten bör kraftigt minskas och satsningar för att hantera många problem istället ske från medlemsstatligt håll. Sverigedemokraterna vill minska den EU-avgiften med minst en tredjedel och säger nej till varje ökning. Vi är också motståndare till att ge EU egen beskattningsrätt, så att inte svenska skattebetalare blir nästa offer för den eskalerande EU-byråkratin.