Kriminalvården står sedan länge utan de resurser de behövt för att bygga ut både häktes- och anstaltsplatser. Redan idag ser vi många fängelser med över 100% beläggning, vilket gör verksamheten otryggare både för de som arbetar för Kriminalvården och de intagna. En utökning av anstaltsplatserna sker visserligen kontinuerligt, men i för liten omfattning för att möta de behov som finns. Bristen syns tydligt när Kriminalvården i en rapport rekommenderar regeringen och riksdagen att inte genomföra de straffskärpningar som redan beslutats om, då de inte kommer ha plats nog att ta hand om de som ska straffas.

Det är av yttersta vikt att de som begår brott även möter den konsekvens deras agerande förtjänar. Kriminalvården måste få de resurser som behövs för att långsiktigt möta det antalet som döms till påföljd. I dagsläget behövs dock akuta reformer, då vi redan idag står utan platser. Sverigedemokraterna har föreslagit att vi måste införa ett system med att hyra anstaltsplatser utomlands, i de fall vi inte själva har plats i våra anstalter. Genom att säkerställa att det finns etablerade möjligheter att på kort sikt hyra platser i andra länder får vi möjligheten att parera tillfälliga toppar med överbeläggning i svenska fängelser, vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för personalen och en bättre rehabiliteringsmiljö för de intagna.

Sverigedemokraterna anser vidare att den svenska kriminalvården ska vara human, men anpassad efter verkligheten. Vi vill därför upprätta en ny form av kriminalvårdsanstalt med enklare standard för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd. Denna nya form av kriminalvård ska vara baserad på basala behov i form av mat och husrum och inte innehålla några rehabiliteringsåtgärder, men med samma krav på säkerhet som övriga anstalter.