I dagsläget är det bara Sverige och Finland som, inom EU, har ett system med farledsavgifter. Det är inte konkurrensneutralt att sjöfarten ska finansiera exempelvis isbrytning, när andra trafikslag inte bekostar motsvarande åtgärder. Minskade kostnader för sjöfarten skulle dessutom leda till en större överflyttning av gods till sjöss, vilket är positivt både för överbelastade vägar, järnvägar och för miljön. På sikt vill Sverigedemokraterna avskaffa farledsavgifterna helt.