I dagsläget är det enbart Sverige och Finland som, inom EU, har ett system med farledsavgifter. Det är inte konkurrensneutralt att sjöfarten ska finansiera exempelvis isbrytning, när andra trafikslag inte bekostar motsvarande åtgärder. Minskade kostnader för sjöfarten skulle dessutom leda till en större överflyttning av gods till sjöss, vilket är positivt både för överbelastade vägar, järnvägar och för miljön. Farledsavgifterna behöver avskaffas helt på sikt.