Fiskefrågor är till sin natur regionala och regleras i samarbete med andra länder. Utgångspunkten är att fisket är en resurs som ska brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Sverigedemokraterna ser behov av både storskaligt och småskaligt fiske och anser att yrkesfiske ska kunna bedrivas från ett flertal hamnar utmed Sveriges kuster. Bestånden av säl och skarv måste minska för att förbättra förutsättningarna för kustnära fiske. Svenskfångad fisk är bra mat, vilket exempelvis kommuner och landsting bör ta hänsyn till vid offentlig upphandling.