Sverigedemokraterna ser FN som den primära organisationen för internationellt samarbete vad gäller fred och säkerhet, samt samverkan för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige ska ha en oberoende röst i FN. EU:s institutioner ska inte ha behörighet att föra Sveriges talan inom FN.

Sverigedemokraterna ser FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna som vägledande dokument för världssamfundets välfärd. Konventionerna bör ratificeras av alla medlemsstater och även i praktiken efterlevas i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom det finns stora tveksamheter i många staters efterlevnad spelar konventionskommittéerna en nyckelroll då de övervakar och kritiserar stater som inte lever upp till sina åtaganden. Det finns således en uppenbar risk att förtroendet för FN:s institutioner urholkas om deras organ leds eller deras ledare tillsätts av stater som uppenbarligen inte lever upp till de mest grundläggande kraven på respekt för mänskliga rättigheter. Sverige bör arbeta för hårdare krav på att de som leder FN-arbete själva föregår med gott exempel. Exempelvis bör Saudiarabien inte anses lämpligt att arbeta i FN:s kvinnokommission.

FN har länge haft betydande problem med korruption och brottslighet. Detta är ett enormt problem då det dels innebär minskad trovärdighet för organisationen och dels innebär att organisationen uppenbarligen inte lever upp till förväntningarna. De mest omtalade och iögonfallande fallen är dels olja-för-mat-programmet, vilket efter Saddam Husseins avsättande 2003 avslöjades som en gigantisk korruptionshärva, dels den serie anklagelser om sexuella utnyttjanden av minderåriga, begångna av fredsbevarande trupper under FN-mandat. Effektiva antikorruptionsåtgärder och ett robust skydd för visselblåsare är avgörande för FN:s förtroende hos allmänheten och framtid som institution. Därför bör Sverige ta initiativ till en utredning inom FN, vars mål ska vara att lägga skarpa förslag på reformer av både immunitetsfrågan, tvistlösningsmekanismerna och visselblåsarskyddet, utöver ett i övrigt skärpt internationellt arbete mot korruption.

Antalet FN-organisationer och FN-relaterade biståndsfonder har under åren stadigt ökat i antal, vilket lett till att de ofta arbetar med samma frågor, med ökade totalkostnader och risk för ineffektivitet som resultat. Sverige bör verka för sammanslagningar och för egen del fokusera sitt bistånd till ett mindre antal FN-organisationer.