Sverigedemokraterna ser FN som den primära organsiationen för internationellt samarbete vad gäller fred och säkerhet, samt samverkan för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige ska ha en oberoende röst i FN och EU:s institutioner inte ska ha behörighet att föra Sveriges talan inom FN. Ledande organ inom FN ska inte kunna ledas av stater som brister i mänskliga rättigheter eller demokrati på hemmaplan. Vi vill bekämpa korruption inom FN-program och reformera den diplomatiska immuniteten som FN-anställda har. Fördragen dikterar att medlemsländerna ska driva en gemensam linje i FN och säkerhetsrådet, vilket gör att Sverige förlorar sin oberoende röst. Stater med mycket bristande syn på mänskliga rättigheter, exemplevis Saudiarabien, får ibland ordförandeskap i FN-organ, vilket vi motsätter oss. FN-program har stora problem med korruption och FN-anställda har en mycket långt gående diplomatisk immunitet, vilket innebär att de inte kan ställas till svars för vad de gör i verksamhetslandet. För att komma tillrätta med detta behövs en förändring av FN:s arbetsordning.