Sverigedemokraterna vill inrätta en obligatorisk förberedelseskola för nyanlända elever som ännu inte kan svenska eller har kunskap om det svenska samhällets grundläggande funktioner, värderingar och regler. Nyanlända elever behöver särskilt stöd och visa att de klarar grundläggande krav innan de kan ingå i ordinarie skolundervisning. Inrättandet av förberedelseskolor för nyanlända elever innebär att undervisning av övriga elever kan fortgå på den nivå som klassen befinner sig. För att säkerställa att elever i förberedelseskolor kan följa med i ordinarie klassundervisning ska eleverna, innan de slussas över, klara ett digitalt nationellt prov i svenska, matematik och engelska som utarbetas av Skolverket. Eleverna ska även ha haft kontakttid i tilltänkt klass för säkerställande att eleven kan följa undervisningen. Läraren i den mottagande klassen får på sätt en mer homogen grupp, vilket främjar studiero och undervisningskvalitet. Vi vill avskaffa modersmålsundervisningen och modersmålslärarna kan, tillsammans med behöriga lärare, erbjudas arbete i förberedelseskolan. Förberedelseskolan ska ligga avskilt från ordinarie skolverksamhet och ska förutom förberedelseklasser även hysa stödundervisning efter skoldagens slut för de elever som slussats vidare till ordinarie klasser. På så vis kommer överflyttade elever också i kontakt med nyanlända elever och blir en inspirationskälla för dem.