Invandrade elever som ännu inte kan svenska språket eller har kunskap om det svenska samhällets grundläggande funktioner eller svenska grundläggande värderingar och regler, de ska gå i obligatorisk förberedelseskola. Dessa elever behöver särskilt stöd och särskilda möjligheter separat från ordinarie skolundervisning, och bevisa att de klarar de grundläggande kraven innan de sedan kan ingå i ordinarie skolundervisning. Detta ökar möjligheterna för invandrade elever att ta till sig skolundervisning och ingå i det svenska samhället. Dessutom innebär det att övriga elever kan fortsätta i ordinarie skolundervisning utifrån den nivå de befinner sig på och att där få rätt individuellt stöd utan att de resurser som finns måste gå till elever som inte kan anamma aktuell skolundervisning på grund av bristande förkunskaper. Det innebär även att den nivå i utbildningen som klassen befinner sig på kan fortgå.