Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för stora såväl som små företag. Det är angeläget att företag får verka på en marknad fri från onödiga detaljregleringar. På sikt behövs en fördjupad diskussion om vad som egentligen genererar tillväxt och nya framgångsrika företag. Nya arbetstillfällen brukar skapas i växande småföretag. Det är dessa företag som har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer. Småföretag har alltså en nyckelroll för Sveriges väg mot ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Näringspolitiken bör därför inriktas mot att ta bort de hinder som finns, för att därigenom ge möjligheter till fler växande småföretag. Det är av stor vikt att minska småföretagarnas administrativa börda, vilken är onödigt stor.