Det bör inte införas en renodlad författningsdomstol där ett fåtal tjänstemän kan upphäva de folkvaldas regler och beslut helt och hållet. Det kan däremot sägas föreligga ett behov av att bättre än nu pröva om till exempel EU-lagstiftning är förenlig med svensk grundlag eller i vissa fall pröva om samhällsutvecklingen fortskridit på ett sådant sätt att vissa lagar blivit otidsenliga/inte längre kan tillämpas som det är tänkt. En parlamentarisk utredning bör väga för- och nackdelar med att införa en författningsdomstol eller om prövning av lag skulle kunna lämnas över på en annan myndighet. Vidare bör det bli lättare att åtala statsråd som inte följer grundlagen.