All undervisning i förskolan ska vara evidensbaserad, fri från politiska trender och vara fri från all diskriminering. Svenska språket ska vara det språk som personal och barn använder och vi avvisar modersmålsundervisning. Den fria leken ska dominera samtidigt som verksamheten ska vara skolförberedande med språklig, motorisk och social utveckling. Små barngrupper förordas, varje förskola ska ha minst en personal med förskoleutbildning och ökade möjligheter ska ges till förskolepersonal att arbeta heltid. Karensavdraget ska slopas. Det ska vara obligatoriskt med förskola för barn i utsatta områden. Det ska vara förbud mot slöja och ansiktstäckande klädsel i förskolan.