Sverigedemokraterna har sedan inträdet i Sveriges riksdag verkat för att anslagen till Försvarsmakten ska höjas. I juni 2019 skrev Sverigedemokraterna under försvarsberedningens rapport Värnkraft. I rapporten föreslås det att anslagen höjs stegvis så att de år 2025 uppgår till 1,5% av BNP. Efter 2025 anser vi att anslagen behöver öka ytterligare så att de senast år 2030 uppgår till minst 2% av BNP. Efter 2030 bedömer vi att anslagen under en kortare period kan behöva uppgå till 2,5% av BNP.

För att upprätthålla en god försvarsförmåga över tid föreslår vi att det stadgas i grundlagen att anslagen som ett snitt under en femårsperiod inte får understiga 2% av BNP