Sverige är ett exportberoende land. Goda handelsrelationer och konkurrensneutrala globala handelsavtal är av största vikt. Detta genererar en väl avstämd handelspolitik och bidrar till sunda konkurrensförhållanden. Detta gynnar den svenska industrin och dess underleverantörer, som tillsammans står för ungefär en femtedel av vår BNP, tre fjärdedelar av exporten samt sysselsätter, direkt eller indirekt, omkring en miljon personer och utgör därmed ryggraden i den svenska ekonomin. Sverige, EU och WTO ska verka för en öppen och fri handel och för att motverka protektionism. Sverige bör därför driva på för att EU förhandlar fram fler handelsavtal samt effektiviserar den inre marknaden. Få saker skulle skada vår industri mer än om Sverige och våra handelspartners skulle börja begränsa eller på andra sätt förhindra eller fördyra internationell handel.