Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet innebär mycket positivt, men budgeten sväller. Svensk forskning ska inte riskera minskade anslag  på grund av att mer medel avsätts för Horisont Europa. Sverigedemokraterna motsätter sig höjd EU-avgift och förordar i första hand ett gynnande av strategiska forskningsområden i Sverige.