Sverigedemokraterna ser ett högt värde av alla former av idrottsutövning i vårt samhälle. Idrott och rörelse bidrar till ökat välmående och en grundläggande ambition är att Sveriges befolkning ska må bra.
Riksidrottsförbundet påtalar att Skatteverkets hantering av idrottsföreningar i vissa fall inte räknas som allmännyttig verksamhet, ett problem som drabbar barn-och ungdomsverksamhet negativt. Vi anser att det behövs ett klargörande på området, så att Skatteverket inte dämpar de ideella krafter som ägnar sig åt barn och ungdomsverksamhet. Det behövs därför en översyn över föreningars skatte- och avgiftssituation.
Alla möjligheter att delta i idrott bör underlättas. Ett nationellt parasportotek bör inrättas, för att förenkla för barn med funktionsnedsättning att börja med idrott. För att öka svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft och bidra till en återväxt av talanger vill Sverigedemokraterna se en permanentad elitsatsning. Möjligheterna att idrotta när man är äldre bör även främjas, så att idrott och rörelse kan vara en del av alla livets etapper.