Fredsbevarande och fredsskapande operationer kan vara viktiga för att begränsa pågående konflikter och mildra mänskligt lidande. Sverige bör dock i nuläget fokusera på återuppbyggnaden av totalförsvaret framför deltagande i mer omfattande internationella insatser. När totalförsvaret stärkts till en acceptabel nivå, ser Sverigedemokraterna positivt på svenskt deltagande i större internationella insatser så länge som insatsen vilar på ett FN-mandat. Vidare ska deltagande i internationella insatser alltid vara frivilligt för den enskilde.