OECD har ställt upp globala gemensamma riktlinjer för ett mellanstatligt skatteramverk, vilket inte har överstatlig karaktär och ambition. Sverigedemokraterna vill därför prioritera skattesamarbeten på global nivå i frivilliga mellanstatliga former utifrån OECD:s riktlinjer. Sverigedemokraterna motsätter sig EU:s försök att skapa federala överstatliga maktstrukturer via skattepolitiken och vi motsätter oss införandet av EU-skatter.