OECD har ställt upp globala gemensamma riktlinjer för ett mellanstatligt skatteramverk vilket inte har överstatlig karaktär och ambition. Sverigedemokraterna vill därför att vi prioriterar skattesamarbeten på global nivå i frivilliga mellanstatliga former utifrån OECD:s riktlinjer. Sverigedemokraterna motsätter sig Europeiska unionens försök att skapa federala överstatliga maktstrukturer via skattepolitiken.