Svensk jakt och viltvård ska utifrån kompetens och erfarenhet långsiktigt förvalta bestånden av vilt och skapa kontinuerlig trygghet. Sveriges jägarkår för kunskap om djur, natur och kultur vidare genom sin verksamhet. En fungerande viltförvaltning är viktig för att minimera trafikolyckor och skador för areella näringar. EU ska inte diktera svensk viltförvaltning, vilken fungerade utmärkt före Sveriges EU-inträde. Ansvaret för jakt och viltvård bör lyftas bort från Naturvårdsverket och istället bör en fristående myndighet med bättre lokal förankring inrättas för dessa ändamål. Minskade konflikter och problem mellan rovdjur och människor på landsbygden eftersträvas. Alla de större rovdjuren måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer i alla delar av landet.