Underhållet av Sveriges järnvägsnät har under lång tid fått stå tillbaka för andra utgifter, vilket visar sig i ständiga förseningar och inställda tåg. Förbättrat järnvägsunderhåll i hela landet behöver prioriteras, istället för en kostsam satsning på höghastighetsjärnväg. Det behövs även en utredning om möjligheten att låta staten ta över hela eller delar av underhållet. En kraftig satsning på utbildning av järnvägstekniker för att möta det ökade behovet av underhåll är också på sin plats.