Underhållet av Sveriges järnvägsnät har under lång tid fått stå tillbaka för andra utgifter, vilket visar sig i ständiga förseningar och inställda tåg. Sverigedemokraterna prioriterar förbättrat järnvägsunderhållet över hela landet istället för en kostsam satsning på höghastighetsjärnväg och vill utreda möjligheten att låta staten ta över hela eller delar av underhållet. Vi vill även se en kraftig satsning på utbildning av järnvägstekniker för att möta det ökade behovet av underhåll.