Utan aktivt lantbruk ingen levande landsbygd. Villkoren för svenska lantbrukare är djupt otillfredsställande. De måste ges möjlighet till konkurrens på liknande villkor som andra länders lantbrukare och få större marginaler för oförutsedda händelser. Lantbrukets lönsamhet ska förbättras och Sveriges självförsörjningsgrad höjas betydligt. Ett effektivt sätt att långsiktigt förbättra villkoren för lantbrukare är att permanent sänka skatteuttaget på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå vilket innebär 7 öre/l diesel. Vi vill också bland annat införa en betesersättning för mjölkkor och höja slaktbidrag. Det är även viktigt att säkerställa att Sverige ska kunna ge nationellt stöd till jordbruket om så behövs. Flera initiativ ska även tas för ökad innovation och utveckling. Regeltillämpningen hos myndigheter ska göras mer likriktad och reglerna förenklas. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Sveriges ambitiösa politik vad gäller djurskydd och miljöskydd, men om resultatet blir att det inte går att bedriva lantbruk i Sverige måste man se till helheten vad gäller lantbrukarnas villkor. Ett effektivitetsperspektiv ska läggas även på miljöåtgärder.