Utan aktivt lantbruk ingen levande landsbygd. Villkoren för svenska lantbrukare är djupt otillfredsställande. De måste ges möjlighet till konkurrens på liknande villkor som andra länders lantbrukare och få större marginaler för oförutsedda händelser. Sverigedemokraterna vill förbättra lantbrukets lönsamhet och höja Sveriges självförsörjningsgrad betydligt. Ett effektivt sätt att långsiktigt förbättra villkoren för lantbrukare är att permanent sänka skatteuttaget på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå. Vi vill också införa en betesersättning för mjölkkor. Flera initiativ ska även tas för ökad innovation och utveckling. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Sveriges ambitiösa politik vad gäller djurskydd och miljöskydd, men om resultatet blir att det inte går att bedriva lantbruk i Sverige måste man se till helheten vad gäller lantbrukarnas villkor. Ett effektivitetsperspektiv ska läggas även på miljöåtgärder.