Elever som av olika anledningar inte klarar av undervisningen i den reguljära skolmiljön ska få ökat stöd. Jourklasser är ett sätt att stötta de elever som är i behov av extra stöd och hjälp, men som inte kan få det i den ordinarie undervisningen. Oavsett anledning kan man som elev i perioder behöva få det stöd som en jourklass kan ge. Att få gå i en jourklass innebär ett stöd. Det innebär också att elever som klarar av ordinarie skolundervisning inte ska hindras i sin utveckling eller störas i sin inlärning, själva få rätt stöd och få lugn och ro i klassrummet.