Personer som flyr för sitt liv ska kunna lita på det svenska samhällets bistånd. Precis som inom svenska transfereringssystem som försörjningsstöd och bostadsbidrag är det dock rimligt att det ekonomiska stödet behovsprövas.

För Sverigedemokraterna är det självklart att försörjningsansvaret för asylsökande med ekonomiska tillgångar i första hand ska ligga hos individen, inte hos svenska skattebetalare. Svensk lagstiftning föreskriver redan i dag att en asylsökande med ekonomiska tillgångar ska betala Migrationsverket för boende och kost vid boenden, en lag som i större utsträckning måste börja följas. En person som söker asyl i Sverige ska därför i samband med asylansökan redogöra för ekonomiska tillgångar, såsom kontanter, värdepapper, värdeföremål, eller olika tillgångar utomlands. För att den enskildes lösöre ska påverka rätten till ekonomiskt bistånd krävs att föremålet har ett stort ekonomiskt värde, är lätt att sälja, och inte är förbundet med ett starkt affektionsvärde.

Andra europeiska länder, däribland Schweiz och Danmark, har ett mer utvecklat system av kontinuerlig registrering av asylsökandes tillgångar och inkomster. Det finns exempelvis ett system där större tillgångar motsvarande över ca 10 000 kronor lämnas i pant, och mot vilket den asylsökande får kost och logi utan kostnad. Om den asylsökande väljer att återta sin ansökan inom en viss tid innan beslut fattats, får asylsökanden dessa tillgångar tillbaka. Om utlänningen beviljas asyl, går tillgångarna till att bekosta delar av asylmottagandet. Detta gäller även en andel av utlänningens inkomster under den första tiden i landet.

Ett annat system som skulle kunna vara aktuellt är återbetalning i efterhand. Det kan exempelvis gå ut på att mottagningskostnaderna betraktas som ett lån, som asylsökanden blir skyldig att återbetala senare, ungefär som CSN-lån för studenter. Även i detta fall skulle det finnas skäl att överväga att efterskänka lånet i det fall den nyanlände väljer att återvända till hemlandet för att skyddsskälen inte längre gäller. Det skulle sannolikt innebära en stor besparing för Sverige, och hjälpa till i återuppbyggnaden av hemlandet.

Ett sådant system bör i någon form utredas, och i förekommande fall införas i Sverige.