2005 beslutade den borgerliga danska regeringen med stöd av Dansk Folkeparti att
låta sju kommittéer påbörja arbetet med att ta fram förslag över verk som kunde
anses som en särskilt värdefull del av det danska kulturarvet och tillsammans
utgöra en dansk kulturkanon. När arbetet presenterades år 2006 hade antalet
områden ökat till nio och varje område innehöll en lista på tolv verk. De
områden som berördes var arkitektur, bildkonst, design och konsthantverk, film,
litteratur, konstmusik, populärmusik, scenkonst och barnkultur.
Det primära syftet med kulturkanonen var att den skulle fungera som en
introduktion till det danska kulturarvet och stimulera till tankar och debatt
kring konst och kulturfrågor. Projektet bidrog starkt till att blåsa liv i den
danska kulturdebatten och lyfte kulturpolitiken till en position på den
politiska och mediala dagordningen, som den aldrig tidigare varit i närheten
av. Trots de starka känslor som initialt omgav projektet har den färdiga
kulturkanonen blivit väl mottagen i stora delar av det danska samhället. De
danska kulturinstitutionerna har tagit kulturkanonen till sig och har med
avstamp i denna skapat flera nya uppsättningar och verk. Även de danska
skolorna som fått kulturkanonen tilldelad sig i bokform har dragit nytta av
projektet och många skolor använder den idag som en utgångspunkt i sin
undervisning. Sverigedemokraterna tror att det även i Sverige finns ett starkt behov av en breddad och fördjupad
diskussion kring ämnen som kultur, historia och identitet. I en tid präglad av
ett utbrett ointresse för kulturpolitiska frågor, rotlöshet och ifrågasättande
av den svenska kulturens själva existens och samhällelig fragmentering bedömer
vi att det skulle finnas ett stort värde i att uppmuntra till ökad reflektion
kring kulturarvet och de delar av detta som skulle kunna anses som särskilt
värdefulla eller särskilt betydelsefulla för formandet av den svenska
identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden. 2016 tog
Danmark fram ytterligare en kanon, en så kallad danmarkskanon för immateriellt
kulturarv. Det vill säga en kanon som behandlar samhällsvärderingar,
traditioner och företeelser.
Sverigedemokraterna anser att en svensk immateriell kulturkanon bör tas fram.
Det skulle leda till att vi lär känna oss själva bättre, och bli mer medvetna
om vilka vi är i världen. Kanonen skulle även kunna ge de som vill bli en del
av det svenska samhället en nyckel till vår kultur och vårt sociala samspel.