Lärarutbildningen behöver reformeras. Inträdesprov för antagning ska införas. En femtedel av studenterna ska utgöras av de som antas via högskoleprovsresultat och lägsta antagningspoäng ska vara 1,0. Nationella prov på obligatoriska moment i utbildningen ska införas och utföras minst en gång per år. Staten ska ställa obligatoriska minimikrav på utbildningen. I mån av praktisk möjlighet ska praktik utföras på särskola eller specialskola inom utbildningstiden. IT-delarna i utbildningen behöver utvecklas. Digitaliserade arbetsmetoder ska utgöra ett bra verktyg och inte ersätta viktig lärarledd tid eller mänsklig interaktion. Obligatorisk fortbildning för examinerade studenter som arbetar som lärare ska införas.