Miljöfrågor är ofta komplexa till sin natur och bör hanteras långsiktigt. Vårt fokus är frågeställningar inom Sverige och vårt närområde. Det innebär till exempel att vi vill ta krafttag för att komma tillrätta med övergödningen av Östersjön, sanera förorenad mark och satsa på miljöforskning. För att minska klimatpåverkan i Sverige och globalt behövs främst satsning på kärnkraft, energiforskning och internationella insatser. Skyddet av den biologiska mångfalden är prioriterat men måste ske genom kostnadseffektiva åtgärder och med hänsyn till andra värden, eftersom det ekonomiska utrymmet är litet och krympande för Sverige. Svaret på vad som är bäst för biologisk mångfald ligger ofta i detaljerna. Kan man hitta synergier mellan gynnande av biologisk mångfald och bättre fungerande lantbruksnäringar är det det bästa. Ett av hoten mot biologisk mångfald i odlingslandskapet är den krympande jordbrukssektorn.