Det behövs en tydligare nationell reglering av den svenska hälso- och sjukvården för att denna ska bli mer jämlik. Genom att göra de nationella riktlinjerna mer bindande skulle detta innebära att samtliga måste leva upp till samma krav. Det ska inte vara så att en familj får hjälp som en annan inte kan få för att de bor på olika orter, där huvudmannen har en annan uppfattning om riktlinjerna. Sverige har i dag 21 självstyrande regioner med ansvar för hälso- och sjukvården. Dessvärre visar allt fler undersökningar att sjukvården inte är jämlik, då vårdens tillgänglighet och behandlingsresultat skiftar alltför mycket mellan regionerna. För att säkerställa en jämlik, tillgänglig och sjukvård av hög kvalitet anser vi att staten bör ta ett tydligare ansvar än i dag för sjukvårdens styrning och finansiering. Vi vill se att staten helt övertar regionernas roll som beställare och finansiär av sjukvård, vilket föranleder att en statlig vårdskatt ersätter den regionala beskattningen. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet men en sådan omfattande sjukvårdsreform är oerhört komplex, en förändring som tar tid att genomföra varför det är hög tid att påbörja arbetet redan nu. En utredning bör tillsättas för att se över möjligheterna att på sikt flytta över huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från regionerna till staten.