Sverigedemokraterna vill inrätta en förberedelseskola som ansvarar för nyanlända skolungdomar. Modersmålsundervisning bör avskaffas och istället kan dessa lärare erbjudas arbete i förberedelseskolan (tillsammans med behöriga lärare). Förberedelseskolan kommer att hysa såväl förberedelseklasser som kompletterande stödundervisning. Denna nya verksamhet kommer att ligga i egna lokaler, avskilt från skolans ordinarie verksamhet. I den ordinarie undervisningen organiseras svenskundervisningen på tre nivåer, där nivån anpassas efter elevernas förutsättningar. Svenska 2 skall avskaffas. Nyanlända elever ska slussas över till ordinarie undervisning enligt följande:

Innan en elev förs över har man kontakttid i tilltänkt klass för att säkerställa att eleven kan följa med i undervisningen. Dessutom utförs, före överflyttning, ett digitalt nationellt prov utformat av Skolverket i svenska, engelska och matematik för den årskurs som skall påbörjas, detta för att säkerställa att eleven ska kunna följa undervisningen. På så vis erhålls likvärdig standard i alla kommuner istället för det godtycke som råder idag. Läraren i den mottagande klassen får på sätt en mer homogen grupp, vilket främjar studiero och undervisningens kvalitet. Efter skoldagen förblir förberedelseskolan tillgänglig för de överflyttade elever som känner att de behöver extra stöd med det egna språket som referens. Detta är möjligt eftersom förberedelseskolan har knutit till sig tvåspråkig personal enligt ovan. På så vis kommer överflyttade elever också i kontakt med nyanlända elever och blir en inspirationskälla för dessa.