De svenska hushållen har en internationellt sett stor skuldbörda och kreditrisken har ökat påtagligt de senaste åren. Det innebär en förhöjd risk även för samhället i sin helhet. Därför är det viktigt att vidareutveckla ett ramverk som kan bromsa en osund skuldutveckling. Kronofogdemyndigheten behöver lägga mer fokus på att att hjälpa hushåll med stora skulder. Viktigt är att öka medvetenheten om överskuldsättningen och hur man undviker att hamna i en sådan situation. Till exempel genom Kronofogdemyndighetens projekt Koll på vardagsekonomin. Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla denna del av myndighetens arbete och föreslå lagändringar och ge ökad information som skulle kunna bidra till att minska riskerna för överskuldsättning.