Det hot och våld som förekommer inom skolan måste stoppas. Elever som begått brott och som gör sig skyldiga till allvarliga brott, riktade mot andra elever och lärare, ska inte ingå i den ordinarie undervisningen utan få separat undervisning och stöd. Över tid har vi sett att det grova våldet ökat i omfattning. Detta är självfallet en oacceptabel utveckling. Att enbart flytta en brottslig eller våldsam elev är ingen lösning. En pliktskola ska drivas som en egen skolenhet, en skola dit man flyttar elever som är en fara för andra elever eller/och för lärarna. Det ska vara en separat skola med specialutbildad kompetent personal, som kan ta hand om dessa elever och upprätthålla säkerhet och ordning för dem. Detta samtidigt som dessa elever får sin undervisning och uppfyller sin skolplikt.