För Sverigedemokraterna är det självklart och viktigt att public service finns kvar, då det är att betrakta som ett allmänintresse, som fortsatt ska arbeta med att förmedla kvalitativ samhällsinformation och ett brett utbud av svensk och nordisk film- och tv-produktion till svenska folket. Public service är en pusselbit i ett mediesystem, där statliga och kommersiella aktörer kan sporra varandra till en så saklig och nyanserad medierapportering som möjligt. I detta samspel har public service- aktörerna en särskild roll i och med sändningstillståndets krav om opartiskhet, saklighet och oberoende. Sverigedemokraterna har länge förespråkat en skattebaserad finansiering av public service, men avslog regeringens förslag om införande av skattefinansiering eftersom en sådan finansiering behöver föregås av olika reformer som säkrar sakligheten och opartiskheten i bolagens programutbud. Vi för fram några förslag på hur detta skulle kunna uppnås i riksdagen. Bland annat vill vi exponera rättelser, omorganisera hela systemet kring granskningsnämnden med saklighetsprövningar, samt nyttja det nordiska samarbetet i ett sorts referentgranskningssystem. Eftersom inga åtgärder vidtagits för att stärka public services saklighet och opartiskhet röstade Sverigedemokraterna nej till public-service-skatten_x000D_
_x000D_
Medielandskapet är under förändring, och allt färre medier baserar sin verksamhet på ett medieformat. Sverigedemokraterna anser att public service bör anpassas efter denna utveckling och föreslår därför att Sveriges tre public service-bolagen slås samman till ett bolag. Det skulle ge ett mer tidsenligt public service samtidigt som resurser kan användas mer effektivt. Vi vill se en generell översyn av public service roll i det nya medielandskapet, och utifrån detta se över möjligheterna att effektivisera public services verksamhet generellt. _x000D_