För Sverigedemokraterna är det självklart och viktigt att public service finns
kvar, då det är att betrakta som ett allmänintresse, som fortsatt ska arbeta
med att förmedla kvalitativ samhällsinformation och ett brett utbud av svensk
och nordisk film- och tv-produktion till svenska folket. Public service är en
pusselbit i ett mediesystem, där statliga och kommersiella aktörer kan sporra
varandra till en så saklig och nyanserad medierapportering som möjligt. I detta
samspel har public service aktörerna en särskild roll i och med
sändningstillståndets krav om opartiskhet, saklighet och oberoende.
Sverigedemokraterna har länge förespråkat en skattebaserad finansiering av
public service, men anser att en skattefinansiering behöver föregås av olika
reformer som säkrar sakligheten och opartiskheten i bolagens programutbud. Vi
för fram några förslag på hur detta skulle kunna uppnås i riksdagen. Bland
annat vill vi exponera rättelser, omorganisera hela systemet kring
granskningsnämnden med saklighetsprövningar, samt nyttja det nordiska
samarbetet i ett sorts referentgranskningssystem. Eftersom inga åtgärder
vidtagits för att stärka public services saklighet och opartiskhet röstade
Sverigedemokraterna nej till public-service-skatten

Medielandskapet är under förändring, och allt färre medier baserar sin
verksamhet på ett medieformat. Sverigedemokraterna anser att public service bör
anpassas efter denna utveckling och föreslår därför att Sveriges tre public
service-bolagen slås samman till ett bolag. Det skulle ge ett mer tidsenligt
public service samtidigt som resurser kan användas mer effektivt.