Utvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en mycket negativ och auktoritär riktning, vilket Sverigedemokraterna ser med oro på. Den nedåtgående trenden av demokratisk status är påtaglig och exemplen på Rysslands brott mot folkrätten och åsidosättande av de mänskliga rättigheterna är många. Sommaren 2008 anföll man Georgien, efter att landet velat närma sig Nato, och ockuperar sedan dess Sydossetien och Abchazien. Våren 2014 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina, detta efter att Ukraina velat närma sig Nato och EU.

Ryssland annekterade Krimhalvön i strid mot internationell rätt och har sedan dess även stöttat ryska separatister i östra Ukraina. Enligt rapporter har ryska förband och separatister gjort sig skyldiga till brott mot Genevekonventionen samt brott mot Minsk-avtalet under striderna i östra Ukraina. Annekteringen av Krim är ett uppenbart brott mot Helsingforsavtalet och Sverigedemokraterna har därför vid upprepade tillfällen, i såväl EU-parlamentet som i riksdagen, uppmanat Ryssland att lämna Krim-halvön och östra Ukraina. Landet har också agerat för att stödja diktaturen i Belarus och projicerar sin makt utanför Rysslands närområde, främst i Syrien, men även så långt bort som i Sydamerika. Militärt samarbete sker också med Kina och andra stater som driver en expansionistisk utrikespolitik.

Sverigedemokraterna ser även med oro på den ökande ryska militära övningsaktiviteten på och kring Östersjön samt i Arktis. Ryssland genomför återkommande den strategiska övningen Zapad i Sveriges närområde och den har tenderat bli mer omfattande med åren. Dessutom återkommer beredskapskontroller som gör att landet koncentrerar stora militära styrkor som kan användas aggressivt. Ryssland har också lämnat flera rustningsbegränsande avtal som CFE- avtalet och INF- avtalet vilket är oroande. De rapporter som inkommit tyder på ökad rysk underrättelseverksamhet mot vårt land.

Sverige måste i relation till Ryssland driva en försvars- och utrikespolitik som bidrar till att minska risken för rysk inblandning i grannländernas självbestämmande, samtidigt som Sverige bör sträva efter att upprätthålla tillräckligt goda relationer med Ryssland för att inte ytterligare öka spänningarna. Samarbete mot islamistisk terrorverksamhet är ett exempel på områden där samverkan kan vara möjlig.