Sambeskattning avskaffades på 1971 och innebar att ett gift par fick betala skatt beräknad på deras gemensamma inkomst. I ett progressivt skattesystem, som det svenska, innebär sambeskattning att marginaleffekterna blir mindre för den make som har störst inkomst. Sambeskattningssystemet fick befogad kritik för att utgöra en kvinnofälla, eftersom det minskade de ekonomiska incitamenten för en hemmavarande make att förvärvsarbeta. Dessutom innebar systemet att även om två makar skattade tillsammans, tillföll pensionsrätterna makarna efter individuell inkomst vilket ofta gjorde att kvinnor förfördelades.

Sverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning, vilket var en kvinnofälla.

Sverigedemokraterna vill på längre sikt genomföra en bred översyn av skattesystemet för att se till att skattesystemet är utformat på ett rättvist, sammanhållet och ändamålsenligt sätt. I en sådan översyn vill vi också förutsättningsvist utreda om det är lämpligt och möjligt, inte mint med hänsyn till ambitionen att öka jämställdheten och förbättra förutsättningarna för familjer, att införa en form av frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning.

Frivillig inkomstdelning mellan makar eller motsvarande skulle eventuellt kunna lösa många orättvisa situationer som möter dagens familjer. Genom att två makar kan välja att dela på sina inkomster, skulle de få en möjlighet för dem att bygga en helt jämlik ekonomisk situation, oavsett vilken nivå på lön respektive make har. Genom att också koppla pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet till omfördelad lön mellan makar skulle ett mer rättvist system kunna skapas, som framför allt skulle gynna den part som i utgångsläget har den lägsta lönen.