Vi ser med stor oro på utvecklingen som skett inom sjukförsäkringen. Svårt sjuka som tvingas arbeta, människor som ser sina sjukdagar försvinna i väntan på vård och samtidigt människor som fastnar i utanförskap trots önskan att arbeta eller studera. Sverigedemokraternas utgångspunkt är att den som är sjuk ska få bästa tänkbara rehabilitering och grundläggande ekonomisk trygghet. Den som har möjlighet att bli frisk ska få bästa tänkbara förutsättningar och incitament att återgå i arbete. Med en förstärkt rehabiliteringskedja där sjuka får hjälp att bli friska och friska får hjälp att komma i arbete behövs ingen bortre tidsgräns.  Istället föreslår vi regelbunden personlig kontakt med avstämningsmöten och kontrollstationer. Samtidigt vill vi skapa positiva incitament och tydliga drivkrafter för omställning till arbete.